Tilskudd, legater og stipend

Bomiljøtilskudd – Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland

Frist for å søke

1. mars 2020.

Kort om tilskuddet

Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tiltaket skal bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.

Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer.

Vi vil prioritere tiltak som mange får glede og nytte av. Det anses som positivt om prosjektet er tilgjengelig også for personer utenfor eget bomiljø.

Bomiljøtilskuddsordningen forvaltes av Byrådsavdeling for byutvikling i samarbeid med Bydel Gamle Oslo. 

Kriterier for å søke

 • Tiltaket skal bidra til et bedre bomiljø og gi bomiljøet noe nytt.
 • Dere må dekke 50 prosent av totalkostnaden til tiltaket selv.Hvis dere har et særskilt behov, og kan vise regnskapsdokumentasjon, kan vi vurdere å dekke opp mot 70 % av totalkostnaden. Frivillig arbeid, vaktmestertjenester og materiell dere allerede har kjøpt kan ikke være en del av budsjettutgifter eller egenandel.
 • Tiltaket skal utvikles sammen med dem tiltaket er for, slik at det blir noe folk ønsker seg. 
 • Fysiske tiltak kan kun gjennomføres på deres egen eiendom, dersom det ikke finnes en samarbeidsavtale med grunneieren. 
 • I større prosjekter som består av flere faser, må dere søke om tilskudd til en fase om gangen. Disse fasene kan for eksempel være mulighetsstudier, prosjektering/planlegging og bygging/gjennomføring. 
 • Hvis dere søker om tilskudd til et fysisk tiltak, må dere oppgi hvem som skal ta ansvar for drift og vedlikehold. 
 • Dersom prosjektet er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, skal det legges ved bekreftelse fra samarbeidende organisasjoner/samarbeidsavtale. 
 • Søknader om tilskudd til studier/undersøkelser som har relevans for nærmiljø eller bomiljø generelt, må være forankret i bydelen.
 • Dere må forskuttere kostnadene for tiltaket og får utgiftene refundert etter at rapporteringen er godkjent.

Vi gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Vi gir heller ikke tilskudd til tiltak som allerede er startet opp, eller til drift av pågående sosiale aktiviteter.

Hvem kan søke

 • Boligselskaper (borettslag og sameier)
 • Velforeninger
 • Beboerstyrer for kommunale gårder kan søke til sosiale tiltak/arrangementer
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Her må tiltakene gjennomføres

Tiltakene det søkes midler til må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, innsatsområdene i områdeløft. I 2020 er dette områdene:

 • Tøyen
 • Grønland

Ved tvil, er det bydelen som vurderer om tiltaket er innenfor området eller ikke.

Kontaktinformasjon og veiledning

Søkere oppfordres til å ta kontakt med lokal veileder i bydelen i utarbeidelsen av søknaden.

Silje Gitlestad
E-post: silje.gitlestad@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 414 44 305

Krav til rapportering

Når tiltaket er gjennomført må dere rapportere til oss. 

 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i 2018 er 1.7.2019
 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i 2019 er 1.6.2020
 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i 2020 er 1.5.2021

Slik søker du

 • 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Hvis du søker om mer enn 50 % bomiljøtilskudd, må du begrunne dette og legge ved regnskapsdokumentasjon.
  • Hvis prosjektet er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, skal du legge ved bekreftelse fra samarbeidende organisasjoner/samarbeidsavtale.
  • Hvis fysiske prosjekter skal gjennomføres på andres eiendom, må du legge ved samarbeidsavtale/skriftlig tillatelse for bruk av eiendommen.

  Vi behandler ikke søknader med manglende dokumentasjon. All dokumentasjon må følge søknaden, men det er mulig å ettersende opptil en uke etter innsending av søknad.  

 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Frist for å søke var 1. mars 2020.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Alle søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad i oppgitt e-postadresse og i meldingsboksen på Min side.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles av Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene i utlysningen.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil dere bli varslet på oppgitt e-postadresse og i meldingsboksen på Min side. Vedtak fattes av byråd for byutvikling. Organisasjonen kan finne kopi av søknad og svar på søknad i meldingsboksen på Altinn.

  Vedtak fattes av byråd for byutvikling. Det forventes av vedtaket fattes innen 8 uker etter søknadsfristen.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.