Til innhold

Områdeløft Tøyen

Områdeløft Tøyen

Områdeløft skal bidra til at Tøyen oppleves som trygt og inkluderende, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende.

Hva er Områdeløft Tøyen?

Områdeløft Tøyen er et områdeprogram over fem år som skal bidra til at Tøyen oppleves som trygt og inkluderende, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende, og er en del av program for områdeinnsats med områdeløftene Tøyen og Grønland deler en overordnet ambisjon med Groruddalssatsingen. Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter på Tøyen og Grønland slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn

Områdeinnsatsen med områdeløftene Tøyen og Grønland har som sitt hovedmål å skape inkluderende lokalsamfunn gjennom arbeid med nærmiljøkvaliteter. Kvalifisering og sysselsetting er ikke selvstendige målsettinger, men kan være delambisjoner i prosjekter som først og fremst vil styrke nærmiljøene. Målene nedenfor angir ønskede samfunnseffekter for arbeidet knyttet til nærmiljøkvaliteter som skal gjøres gjennom prosjektene i programmet. Selv om styringen og organiseringen av områdeinnsatsen sannsynligvis vil endres inn mot 2019, viser mulighets- og utfordringsbildet at det er nødvendig å ha langsiktige mål.

Se programplan og handlingsplan for områdeinnsats med områdeløftene Tøyen og Grønland 2018 for mer informasjon.

Resultater fra Områdeløft Tøyen så langt

Partnerskapsavtaler

Bydel Gamle Oslo, ved programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland, har inngått partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Målet med partnerskapsavtalene er et enda bedre og mer bærekraftig tilbud til befolkningen – og spesielt barn og ungdom – innen felt som kultur, sport, sosialt entreprenørskap og integrering. Frivillig arbeid skaper tillit, kontakt og nye bånd mellom folk.

Partnerskapsavtalene er finansiert av penger fra områdeløftene Tøyen og Grønland, og kommer fra Husbanken og IMDI. Husbanken ønsker å legge til rette for samskaping, styrking av lokal identitet og sosial kapital for å sikre sosial bærekraft etter satsingens slutt. IMDI vil styrke bærekraftig utvikling i lokalt bomiljøene og samarbeidsarenaer og bidra til å redusere kriminalitet og bedre levekårene for beboerne i området.

Hva er et områdeløft?

Områdeløft er en helhetlig og inkluderende satsning for å forbedre levekårene i et nabolag, basert på befolkningens ønsker, behov og ressurser. Det handler om å få til en nedenfra-og-opp stedsutvikling i samarbeid med lokalbefolkningen og frivillige, private og offentlige aktører. 

Les mer om områdeløft-metoden og Oslo kommunes områdepoltikk her. 

Parker og plasser

Opprusting av parker og plasser i området er en viktig del av Områdeløft Tøyen.

Aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd

Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på. Se mer informasjon og søknadsskjema.

Stedsanalyse

Områdeløft Tøyen bygger på en omfattende stedsanalyse gjennomført av Arbeidsforskningsinstiuttet i 2015. Analysen tar for seg demografiske, sosiokulturelle og fysiske aspekter ved Tøyen slik situasjonen er og oppleves i dag samt hvilke ønsker befolkningen har for framtida.

Hva koster områdeløftet?

Oslo kommune og staten gir 25 millioner hver, til sammen 50 millioner hvert år i prosjektperioden. De kommunale midlene forvaltes av bydelsutvalget. Det forutsettes at innbyggere, frivillige lag og organisasjoner gis mulighet til deltakelse i beslutningsprosessen.

Bruk av områdeløftmidler per august 2017
11% (15,3 millioner kroner)Administrasjon og utvikling av områdeløftet.
33% (46,8 millioner kroner)Ombygging og drift av aktivitetshuset i Kolstadgata 1, samt til oppgradering av parker og plasser.
24% (33,9 millioner kroner)Programområdet "Trygge bo- og oppvekstmiljøer". Dette består blant annet av utegalleri, lyssetting i parker, styrking av utekontaktene og Tøyenpatruljen.
18% (25,9 millioner kroner)Programområdet "Engasjement, deltagelse og aktivitet". Dette området består av ti prosjekter, inkludert utendørsarrangementer, frisklivssentralen og innsats overfor ungdom som faller ut av videregående skole.
15% (19,5 millioner kroner)Finansiering av gratis kjernetid (halvdagsplass) i AKS på Tøyen skole.

Dette utgjør til sammen cirka 141 millioner kroner. 

Tidligere prosjektbeskrivelser og programplaner

Følg Områdeløft Tøyen

Kontaktpersoner

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Programleder

Kjersti Grut

Mobilnummer
982 36 595

E-post

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Prosjektkoordinator

Ida U. Helgheim Ijeabuonwu

Mobilnummer
913 58 702

E-post

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Prosjektkoordinator

Leo Rygnestad

Mobilnummer
476 11 991

E-post

Magasin

Tøyenmagasinet (PDF 6MB)

Din guide til Tøyen utegalleri (PDF 7MB)