Frivillighetsmidler og Nabolags- og aktivitetsmidler i Bydel Gamle Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen for våren 2024 er 12. februar 2024. Det vil bli holdt et informasjonsmøte torsdag 1. februar kl 17:00 på Riverside ungdomshus.

Vi tilbyr også individuell søknadsveiledning fredag 2. februar. Ta kontakt med julie.granerud@bgo.oslo.kommune.no for å avtale en veiledningstime.

Kort om tilskuddet

Vi deler ut 2 000 000 kroner.

I tillegg til støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftsstøtte.
Frivillighetsmidlene er for tiltak i hele Bydel Gamle Oslo. Nabolags- og aktivitetsmidlene er forbeholdt tiltak på Grønland og Tøyen.

Disse kan søke frivillighetsmidler

 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Private stiftelser
 • Livssyns- og trossamfunn
 • Foretak med ideelle formål som er registrert i frivillighetsregisteret

Disse kan søke nabolags- og aktivitetsmidler

 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Private stiftelser
 • Livssyns- og trossamfunn
 • Foretak med ideelle formål som er registrert i frivillighetsregisteret
 • Sosiale entreprenører

Privatpersoner har ikke anledning til å søke frivillighetsmidler eller nabolags- og aktivitetsmidler. Den som søker må ha tilgang til å søke på vegne av organisasjonen i søknadsportalen.

Søkere på Frivillighetsmidler må kunne bekrefte at de har tilknytning til og virke i bydel Gamle Oslo. Søkere på Nabolags- og aktivitetsmidler må kunne bekrefte at de har tilknytning til og virke på Grønland og/eller Tøyen.

Kriterier for å søke

Du kan være aktuell for å få støtte dersom du kan dokumentere frivillig, ulønnet innsats av og for innbyggerne i Bydel Gamle Oslo. Det kan gis støtte til aktiviteter som skaper deltakelse og engasjement knyttet til miljø, helse, kultur og idrett.

Tiltak som oppfyller følgene kriterier prioriteres

 • Tiltak rettet mot barn og ungdom i bydelen.
 • Aktiviteter som foregår i bydelen eller for bydelens innbyggere. Tiltak som fremmer frivillighet, deltakelse og engasjement blant innbyggerne i bydelen
 • Aktiviteter som er gratis eller har lave kostnader for deltagere.
 • Tiltak med høy andel ulønnet, frivillig innsats og lave administrasjons- og lønnskostnader.
 • Samarbeidstiltak mellom aktører i bydelen.
 • Tiltak som holder god kvalitet, hvor kvalitet er definert som regelmessighet, gjennomføringsevne, tilgjengelighet, læringselement, høy deltakertilfredshet, samt god miljø- og bærekraftprofil.
 • Tiltak som har informasjon tilgjengelig på åpne digitale plattformer.

Bydel Gamle Oslo oppfordrer organisasjoner som legger til rette for aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Det gis ikke tilskudd til

 • Tiltak uten frivillig innsats.
 • Tilskudd til kontingenter, medlems- og treningsavgifter
 • Aktiviteter som planlegges gjennomført før tidspunktet for vedtak om tildeling av tilskudd

Ekstra krav til søknader om driftsstøtte

Det er mulig å søke om støtte til drift. Med driftstøtte menes tilskudd til innkjøp av utstyr, huskostnader, kompetansehevende tiltak og honorar eller lønn.

Hvis du skal søke om driftsstøtte, bruker du samme søknadsskjema. Under feltet «beskriv prosjektet/tiltaket» skriver du at du søker om driftstøtte og kort hva driftsstøtten skal brukes til.

Legg merke til at det er ekstra krav til søknader om driftsstøtte. Disse finner du i retningslinjene. Søknader om driftsstøtte som ikke oppfyller disse kravene vil få avslag.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet. Søknader som ikke oppfyller retningslinjene vil få avslag. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til retningslinjene vil bli utelukket fra ordningen i to år.

Omdisponering og utsettelse av prosjekter

Er det, etter tildeling, behov for å gjøre større endringer i prosjektet eller utsette hele eller deler av prosjektet kan du søke om dette ved å sende epost til julie.granerud@bgo.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. Logg inn, velg hvilken organisasjon du representerer, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfrist har utgått.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Alle søknader behandles når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtte til frivillighetsmidler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte 21. mars 2024.

 2. Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for bydelsutvalgsmøtet.

 3. Utbetaling av midler

  De søkerne som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet. Midlene skal brukes senest innen utgangen av 2024. Midler som ikke brukes innen angitt frist må tilbakebetales.

Rapportering

Rapportering kan gjøres fortløpende. Fristen for å rapportere er 15. januar 2025.

Når du skal rapportere, må du først gå inn i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

 • For sammenlagt tilskudd fra Bydel Gamle Oslo over 200 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor.

Mottaker kan bli bedt om å vise detaljert regnskap og bilag på forespørsel.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Frivillighetsmidler

Julie Granerud
E-post: julie.granerud@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 456 54 658