Frivillighetsmidler og Nabolags- og aktivitetsmidler i Bydel Gamle Oslo

Frist for å søke

Frist for å søke: 15. april 2024

Kort om tilskuddet

Vi deler ut 2 000 000 kroner. I tillegg til støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftsstøtte.

Frivillighetsmidlene er for tiltak i hele Bydel Gamle Oslo. Nabolags- og aktivitetsmidlene er forbeholdt tiltak på Grønland og Tøyen.

Tildelte frivillighetsmidler og nabolags- og aktivitetsmidler for høsten kan brukes innen utgangen av året etter tildeling.

Disse kan søke frivillighetsmidler

 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Private stiftelser
 • Livssyns- og trossamfunn
 • Foretak med ideelle formål som er registrert i frivillighetsregisteret

Disse kan søke nabolags- og aktivitetsmidler

Disse midlene kan søkes av samme aktører som nevnt over, gitt at det er snakk om tiltak på Grønland og/ eller Tøyen. Sosiale entreprenører i samme område kan også søke.

Kriterier for å søke

Du kan være aktuell for å få støtte dersom du kan dokumentere frivillig, ulønnet innsats av og for innbyggerne i Bydel Gamle Oslo. Det kan gis støtte til aktiviteter som skaper deltakelse og engasjement knyttet til miljø, helse, kultur og idrett.

Vi vil prioritere tiltak som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier

 • Tiltak rettet mot barn og ungdom i bydelen.
 • Tiltak som fremmer deltakelse og engasjement.
 • Samarbeidstiltak mellom aktører eller med Bydel Gamle Oslo.
 • Tiltak som holder god kvalitet, hvor kvalitet er definert som regelmessighet, gjennomføringsevne, tilgjengelighet, læringselement, høy deltakertilfredshet, samt god miljø- og bærekraftsprofil.
 • Tiltak som har informasjon tilgjengelig på åpne digitale plattformer.

Det gis ikke tilskudd til

 • Aktiviteter som i hovedsak foregår utenfor bydelen.
 • Tilskudd til kontingenter, medlems- og treningsavgifter.
 • Aktiviteter som allerede er gjennomført.
 • Lønnsmidler til frivillige.
 • For Nabolags- og aktivitetsmidlene kan man søke dekning av lønnsutgifter for unge i jobb, som er med og gjennomfører tiltaket.

Ekstra krav til søknader om driftsstøtte

Det er mulig å søke om støtte til drift. Dette kan for eksempel være tilskudd til innkjøp av utstyr, huskostnader, kompetansehevende tiltak og honorar til eksempelvis instruktør, dirigent eller foredragsholder. Legg merke til at det er noen ekstra krav til søknader om driftsstøtte (se retningslinjene).

Hvis du skal søke om driftsstøtte, bruker du samme søknadsskjema. Under feltet «beskriv prosjektet/tiltaket» skriver du at du søker om drift og kort hva driftsstøtten skal brukes til. De andre spørsmålene fyller du ut så godt det lar seg gjøre, det viktigste er at du ettersender

 • budsjett for neste driftsår (hvis dette ikke er vedtatt, kan du laste opp styrets forslag til budsjett). budsjett
 • dokument som kort beskriver organisasjonen, hva dere trenger driftsstøtte til og at organisasjonen oppfyller følgende krav om driftsstøtte
  • har hatt kontinuerlig drift i minst ett år
  • kunne vise til stor grad av frivillig engasjement
  • kunne vise til gjennomføringsevne
  • være registrert i frivillighetsregisteret
  • ha demokratisk oppbygging med valgt styre
 • årsmelding fra siste årsmøte.
 • protokoll fra siste årsmøte.
 • siste års regnskap.
 • organisasjonens vedtekter.

For å ettersende logger du inn på Oslo kommunes Min side. Så trykker du på «meldingsboks» og finner søknaden du sendte inn. Så trykker du på «ettersend informasjon», og laster opp de seks vedleggene.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til forutsetningene vil bli utelukket i to år.

Slik søker du

 1. Logg inn og fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Alle søknader behandles når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtte til frivillighetsmidler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte 20. oktober.

 2. Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for bydelsutvalgsmøtet.

 3. Utbetaling av midler

  De søkerne som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet. Midlene skal brukes senest innen utgangen av 2023. Midler som ikke brukes innen angitt frist må tilbakebetales.

Rapportering

Rapportering kan gjøres fortløpende. Fristen for å rapportere er 15. april 2023.

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

 • For sammenlagt tilskudd fra Bydel Gamle Oslo over 200 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor.
 • For sammenlagt tilskudd fra Bydel Gamle Oslo under 200 000 kroner må regnskapet signeres av leder og økonomiansvarlig.

Mottaker kan bli bedt om å vise detaljert regnskap og bilag på forespørsel.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Frivillighetsmidler

Nora Helset
E-post: nora.helset@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 46 83 71 76