Til innhold

Oslo sør-satsingen 2018-2026

Oslo sør-satsingen 2018-2026

Oslo sør-satsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i utvalgte nærmiljøer og tjenester i Bydel Søndre Nordstrand. Satsingen varer fra 2018-2026.

Kort om Oslo sør-satsingen

  • Områdesatsing fra 2018-2026
  • To områdeløft – Bjørnerud og Holmlia syd
  • Samarbeid mellom Oslo kommune og staten

Hva skal vi gjøre? 

Oslo sør-satsingen er en del av Oslo kommunes politikk for utsatte byområder, og skal løpe fra 2018 til 2026. 

Delbydelene Holmlia syd og Bjørnerud er valgt ut som utgangspunkt for to områdeløft i satsingen.

Første del av Oslo sør-satsingen ble gjennomført i perioden 2007-2017. I den foregående perioden ble det lagt vekt på at frivillige organisasjoner kunne søke om midler og gjennomføre egne prosjekter i lokalmiljøet. Den nye Oslo sør-satsingen bygger på modell av Groruddalssatsingen, og det vil bli gjennomført områdeløft i to delbydeler.

Hvordan skal vi gjennomføre områdeløftene?

Holmlia syd og Bjørnerud er valgt ut som utgangspunkt for stedsanalysene i områdeløftet. Dette ble vedtatt av byrådet 14.12.2017, på bakgrunn av et forslag fra Bydel Søndre Nordstrand. Disse stedsanalysene vil legge grunnlaget for avgrensing av to separate områdeløft, sammen med annen kunnskapsinnhenting og medvirkningsprosesser i bydelen.

Holmlia syd og Bjørnerud er valgt ut på bakgrunn av at de har de har de høyeste andelene barn, størst grupper med lav utdanning og arbeidstilknytning, høyeste rater for frafall i videregående skole og flest trangbodde husholdninger. Videre har disse delbydelene høyest andel fattige barnehusholdninger.

Holmlia syd peker seg i tillegg ut med sin høye andel kommunale boliger og andel ikke-vestlige innvandrere med kort botid i Norge, mens Bjørnerud peker seg ut med sin høye leieandel. Kvalitative vurderinger fra bydelens side bekrefter det bildet som tegnes i statistikken. Begge delbydelene mangler møteplasser, og uteområder er dårlig vedlikeholdt. Dette gjelder også flere områder i bydelen, men sammenstilt med levekårsstatistikk er det disse to områdene som har de største utfordringene samlet sett.

Erfaringer fra Groruddalssatsingen tilsier at antall områdeløft bør begrenses i en oppstartsfase, for å sikre at bydel og etater har tilstrekkelig kapasitet til å gjøre en god jobb i de områdene man går inn i. Selv om også andre delbydeler, som for eksempel delbydel Bjørndal, skiller seg negativt ut på flere levekårsindikatorer, skal den foreslåtte innsatsen derfor begrenses til disse to områdeløftene i første omgang. Groruddalssastingen gjennomførte i de første fem årene kun ett områdeløft per bydel, og utvidet siden til to per bydel. I likhet med i Groruddalen kan antall områdeløft i Oslo sør-satsingen endres underveis i løpet av satsingsperioden.

Hva skjer når?

  • 2018 er oppstartsåret for Oslo Sør-satsingen. Det legges vekt på å innrette en god organisering av områdesatsingen og til å skaffe et solid kunnskapsgrunnlag, som skal danne plattformen for det videre arbeidet.
  • Arbeidet med stedsanalyser starter opp første halvdel av 2018. Oppdraget er utlyst og arbeidet startes opp i april 2018. Stedsanalysene skal være ferdig i oktober 2018.
  • Det skal ansettes en programleder og en kommunikasjonsansvarlig for Oslo Sør-satsingen våren 2018.

Hva er en områdesatsing?

Oslo Sør-satsingen bygger på modell av Groruddalssatsingen, der bydelene har en rolle som lokalsamfunnsutviklere, og der befolkningen aktivt trekkes med i ulike prosesser. Det overordnede ansvaret for områdesatsinger i Oslo ligger hos byrådet. 

Begrepet områdesatsing er en generell betegnelse for tidsavgrensede og helhetlige ekstrainnsatser i geografisk avgrensede områder med sammensatte utfordringer. En områdesatsing kan inneholde flere områdeløft.

Områdeløft betegner innsatser i et lokalområde som er på størrelse med en delbydel. I områdeløft følger man en metodikk som Oslo kommune har utviklet i samarbeid med Husbanken i forbindelse med Groruddalssatsingen.

Medvirkning

Medvirkning er en sentral del av områdeløftmetodikken som brukes i områdesatsinger. Bydelen vil invitere til ulike former for medvirkning med beboere, organisasjoner og næringsliv.

Se videoen «Snakk sammen, skap sammen»(Youtube.com) om metodikken 

Kostnad

Byrådet har bevilget 30 millioner kroner til Oslo Sør-satsingen i 2018. Staten har bevilget ca. 14 millioner kroner i 2018. Fremtidige bevilgninger foreslås gjennom årlige budsjetter.

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Leder

Synnøve Bøgeberg

Mobilnummer
982 66 384

E-post

Oslo sør-satsingen

Programleder

Herdis Nundal

Mobilnummer
992 23 870

E-post

Oslo sør-satsingen

Kommunikasjonsrådgiver

Espen Skran

Mobilnummer
922 09 294

E-post

Lenker og dokumenter

Tildelinger

Rapporter og dokumenter

Stedsanalyser 

Intensjonsavtale og programbeskrivelse

Byrådsleder Raymond Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har undertegnet en ny avtale om samarbeid i Oslo sør.

Programbeskrivelsen følger opp intensjonsavtalen.

Andre områdeløft og områdesatsinger

Følg saken

Forslaget om å legge områdeløftene til delbydelen Bjørnerud og Holmlia ble behandlet i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand 14.12.2017 og vedtatt av byrådet 25.1.2018.