Byggesøknad for å beskjære eller felle tre på privat eiendom

Vi har ansvar for å bevare byens naturmangfold. Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser.

Når må du søke om å felle trær?

Felling av trær er i utgangspunktet ikke et tiltak etter plan- og bygningsloven. Det er likevel to unntak som kan gjøre at felling av ett eller flere trær er søknadspliktig og må vurderes av Plan- og bygningsetaten før felling.

Du må søke dersom

  • Trefellingen gjelder flere trær og utgjør et vesentlig terrenginngrep
  • Trærne er vernet i gjeldende plan for eiendommen, herunder reguleringsplan eller kommuneplan

Når vil trefelling utgjøre et vesentlig terrenginngrep?

Om trefellingen regnes som et vesentlig terrenginngrep avhenger blant annet av hvor stort område trefellingen dekker, hvor mange trær som felles, hvor de er plassert i forhold til annen bebyggelse, terrengforhold/topografi og betydningen trefellingen vil få for eiendommen og området. Flatehogst vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig.

Du kan sende oss en forespørsel, dersom du ønsker at vi skal gjøre en konkret vurdering av trefellingen du ønsker å utføre.

Send oss en forespørsel om trefelling.

Når er trærne vernet i regulerings- eller kommuneplan?

Noen eiendommer er omfattet av planer som ikke tillater felling av større trær. Dette gjelder blant annet en vesentlig andel av eiendommene i småhusområdene i Oslo.

Se hvilken plan som gjelder på din eiendom i planinnsyn.

Reguleringsplanene har bestemmelser som tydeliggjør hvilke trær som omfattes av forbudet, som oftest gjelder dette større trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken. Vernet kan også gjelde døde og syke trær.

Eksempler på planer med forbud mot felling av større trær:

  • Småhusplanen (S-4220)
  • Nordstrandsskråningen (S-4644 og S-4645)
  • Reguleringsplan for Huk aveny (S-4726)

Det finnes også andre planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone bevaring.

Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Dette kan du søke om utenom byggesak.

Skal du felle trær i forbindelse med et annet søknadspliktig tiltak, skal det vurderes i forbindelse med byggesøknaden.

Du kan sende dispensasjonssøknad på egen hånd

For felling av trær som er vernet i regulerings- eller bebyggelsesplan, og som felles utenom byggesak

Slik søker du om tillatelse

  1. Først må du sende nabovarsel.

Send nabovarsel.

  1. Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon.

Søknadsskjema om dispensasjon utenom byggesak (logg inn).

Hvordan dispensasjon blir vurdert og hva som må sendes inn av dokumentasjon, er beskrevet i småhusplanens veileder.

Du må ha hjelp av fagfolk til å søke

For trefelling som utgjør et vesentlig terrenginngrep

Søk med hjelp av fagfolk.

Priser og behandlingstid

Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Graving nær rotsonen til trær

Ved graving nær rotsonen (beskyttelsessonen) til vernede trær, må du forsikre deg om at røttene ikke skades. Rotsonen regnes vanligvis som største omkrets for treets krone. Størrelsen på sonen kan være fastsatt i bestemmelsene til reguleringsplanen som gjelder for eiendommen. I flere planer tillates ingen tiltak innenfor denne sonen.

Uaktsom graving som fører til at treet dør eller blir svekket slik at det må felles, kan medføre at vi kan gi bot.

Beskjære trær

Du trenger ikke søke for å beskjære trær som er vernet i reguleringsplanen. Beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier. En trepleier vil kunne sikre at beskjæringen ikke ødelegger for treets vekstvilkår. I tilfeller hvor treet beskjæres slik at vekstvilkårene ødelegges, ved for eksempel fjerning av hele kronen, regnes det ikke lenger som beskjæring, og beskjæringen må søkes om tilsvarende trefelling.

Ved fare

Er du bekymret for at et tre på eiendommen din utgjør en fare for omgivelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med en trepleier. Trepleieren kan vurdere tilstanden til treet. Dersom trepleieren kan dokumentere at treet må felles raskt, vil vi kunne prioritere dispensasjonssøknaden din raskere.

Du bør sikre området rundt treet i påvente av at vi behandler søknaden.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vårt kundesenter på telefon 23 49 10 00.

Hvis treet på eiendommen din utgjør umiddelbar fare, anbefaler vi at du tar kontakt med nødetatene på telefon 110.

Andre bestemmelser

Det er ikke bare reguleringsplanen som gir føringer for om du kan felle trær på privat grunn eller ikke.

Les mer om å felle trær i kantsonen langs ferskvann (PDF).

Trepleiere

Vi anbefaler å bruke sertifiserte trepleiere (arborister) ved tilstands- og risikovurdering, beskjæring, taksering og rådgivning.

Finn trepleier.

Kommunal grunn

Les om å felle eller beskjære trær på kommunal grunn.