Bilfritt byliv 2016-2023

Bilfritt byliv var en satsing under AP, SV og MDG-byrådet og er nå avsluttet.

Hva er Bilfritt byliv?

Oslo kommune vil skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum, Grønland og Tøyen.

Myke trafikanter prioriteres høyest, privatbilen kommer sist. Bilfritt byliv jobber med fysiske tiltak som benker, belysning og kjøremønster, men også med planverk, medvirkning, målinger og kommunikasjon.

Arbeidet med økt byliv er en kontinuerlig prosess. Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, trær og vegetasjon, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak.

Siden starten i 2016 har vi fjernet om lag 760 gateparkeringsplasser i sentrumssonen innenfor Ring 1. Den frigjorte plassen gjør det mulig med nye tiltak for økt byliv eller nødvendig handicap-parkering, varelevering eller næringsparkering.

Hvor i byen blir det mer bilfritt?

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv.

kart over de områdene som omfattes av bilfritt byliv
Kart med oversikt over Bilfritt byliv-sonen. Bilde: Oslo kommune

Hva skjer når?

Dette skjedde i 2023

Vi ønsker at flest mulig skal få oppleve fordelene med en by som er tilrettelagt for mennesker og byliv. Fokus for Bilfritt byliv i år er bylivsgater og flere lekeplasser og aktivitetsområder.

I år blir det bylivsgater i gata Grønland, Søndre gate, Ankerbrua og i deler av Torshovgata.

Gata Grønland omgjort til bylivsgate sommeren 2022.
Bilde: Ida Christine Rydeng

Vi fortsetter arbeidet med å oppgradere og etablere flere lekeplasser og aktivitetsområder i hele Bilfritt byliv-området. Parkeringsplassen ved det gamle Munchmuseet blir omgjort til basketbane. Vi oppgraderer lekeplassen på Langkaia og aktivitetsområdet på Havpromenaden nedenfor festningen. Nabolagsparken i Håkonsgate får også en skikkelig oppgradering. I tillegg planlegges det flere mindre tiltak, blant annet pop-up trampolinepark.

Oppgradert lekeplass i Kirsebærlunden med landets lengste utendørssklie på 27.5 meter
Bilde: Oslo kommune

Vi ønsker å stimulere til at både privatpersoner, foreninger, bedrifter og andre aktører tar sentrum i bruk til aktiviteter og arrangementer. Vi fortsetter derfor ordningen med Bylivstilskudd. Det kan søkes om støtte til både små og store utendørstiltak og aktiviteter hvor man tar i bruk byens, gater, plasser, torg eller veiareal. Eksempler på arrangementer som har fått støtte tidligere er film og familiefest på Operastranda, ungdomsgatefest, morgenyoga, Oslo byfestival, Julegateåpning, Sankthansfeiring og Dødball cup. Det er ingen søknadsfrist - alle søknader behandles fortløpende.

Les mer og søk om Bylivstilskudd

I år starter vi også arbeidet med forprosjekt for gågate i Kirkegata. Dette er et av de viktigste grepene i områdereguleringen for sentrum som ble vedtatt av Oslo bystyre i 2019.

Arbeidet med «Levende gater» fortsetter med flere nye gatestrekninger som vil bli midlertidig stengt for trafikk og parkering for å gi plass til lek og sosiale aktiviteter.

Levende gater er et prosjekt hvor innbyggerne i Oslo kan søke om at sin gate kan stenges midlertidig for trafikk og parkering for å ta i bruk arealet til andre aktiviteter som lek og samvær. Levende gater skal være for hele byen. Det er ikke begrenset til sentrumsområdene. Vi ønsker derfor initiativ fra hele byen hjertelig velkommen.

Hensikten med Levende gater er å gi Oslos innbyggere en mulighet til midlertidig å bruke en del av et gateareal, som i dag preges av biler eller parkering, til noe annet. Det kan bidra til bedre sosialt naboskap, og styrke opplevd tilhørighet og trygghet i nærmiljøet. Levende gater skal også bidra til at kommunen får mer kunnskap og erfaringer om hvordan vi kan gjøre et ulike gater og deler av gatearealene rundt om i byen mer attraktive og aktive.

Les mer om Levende gater

Dette skjedde i 2022

Sommeren 2022 omgjorde vi gata Grønland og Kirkegata til bylivsgater. Vi stengte deler av gatene for biltrafikk i perioden frem til 15. oktober. Samtidig gjennomførte vi ulike trivselstiltak i begge gatene slik at det ble hyggeligere for både unge og eldre å oppholde seg der. Midlertidig stenging av Kirkegata var et viktig skritt på veien mot en permanent ombygging til gågate, slik det er lagt opp til i områdereguleringen for sentrum.

Les mer om bylivsgate i gata Grønland og bylivsgate i Kirkegata.

Vi fortsatte arbeidet med å oppgradere lekeplasser og etablere nye aktivitetsområder for alle på Grønland og Tøyen. Dette innebar ferdigstillelse av både Lakkegata lommepark og Kirsebærlunden. Deretter startet arbeidet med å oppgradere parken i Håkonsgate. Flere steder fikk benker og sittemøbler, mer beplantning og andre tiltak som bidrar til en grønnere, tryggere og triveligere by. I løpet av våren kom det nye skulpturer i Øvre slottsgate, og restaureringen av den flotte fontenen Solen og jorden på Christian Frederiks plass utenfor Oslo S ble ferdigstilt.

Les mer om oppgraderingen om Kirsebærlunden lekeplassog restaurering av fontenen Solen og jorden.

I tillegg fortsatte vi arbeidet med å etablere ny og bedre belysning, noe som både oppgraderer byrom og skaper nye møteplasser. Over hele byen er det nå etablert både ny permanent belysning og vinterbelysning.

Et av målene med Bilfritt byliv er å redusere biltrafikken, samtidig som vi legger til rette for økt byliv. For å vite hvilke tiltak som gir best effekt trenger vi gode analyser både av dagens trafikksituasjon og potensialet for ny eller endret bruk av gatene. Dette hjelper oss å finne de beste løsningene for gående og syklende samtidig som vi ivaretar behovene for varelevering, HC-parkering og annen nødvendig nyttetrafikk. For å få mer kunnskap om hva som vil fungere på Grønland og Tøyen startet vi derfor opp arbeidet med en gatebruksplan for dette området.

Vi ønsker at flest mulig av byens innbyggere skal få kjenne på de positive effektene av redusert gjennomgangstrafikk og mindre bilparkering i gata der man bor. Derfor startet vi i år arbeidet med å utvikle en ny ordning kalt «Levende gater»som skal være for hele byen, og ikke bare Bilfritt byliv-området. På sikt er dette tenkt som en ordning der beboere og andre aktører kan søke om å få stengt deler av en gate midlertidig for biltrafikk, og i stedet benytte gata til lek og andre aktiviteter til glede for beboerne.

I 2022 gjennomførte vi fire ulike testprosjekter for å få mer kunnskap om hva som fungerer og hvilke ønsker og behov beboerne har.

Dette skjedde i 2021

De første midlertidige tiltakene i gata Grønland gjennomførte vi våren og sommeren 2021. Det viktigste grepet var å fjerne gateparkering langs sørsiden av gata. I løpet av 2022 skal vi, i dialog med bydelen og lokalt næringsliv, legge til rette for ny bruk av dette arealet.
På høsten oppgraderte vi deler av Lakkegata og etablerte en lommepark med snarveier til bussholdeplassen, sitteplasser og tilpasset belysning. Vi forberedte også en større oppgradering av Kirsebærlunden for å legge til rette for mer lek og aktivitet. I november startet vi opp det omfattende restaureringsarbeidet av fonteneanlegget Solen og Jorden på Christian Frederiks plass. Tiltakene ferdigstilles i 2022.

Videre ble det satt ut flere benker, etablert mer belysning og gjennomført beplantning på ulike steder for å øke trivselen og skape mer byliv i byen vår. I tillegg kartla vi mulige trafikkreduserende tiltak på Tøyen og Grønland, med tanke på hva som best kan bidra til bedre forhold og økt trivsel for gående og syklende.

Dette skjedde i 2020

Vi startet planleggingen av midlertidige bylivstiltak i gata Grønland. Olafiagangen på Grønland fikk et realt ansiktsløft i tett samarbeid med bydelen og Områdesatsingen Oslo indre øst.

I løpet av året satte vi også i gang flere kartlegginger, blant annet for å finne ut hvor det er behov for flere lekeplasser og annen tilrettelegging for fysisk aktivitet, i tillegg til en kartlegging for å finne ut hvor det er mulig å plassere flere offentlige toaletter og drikkefontener. Vi jobbet med forprosjekt for gateopprustning i Akersgata mellom Grensen og Prinsensgate, og gjennom tilskuddsordningen for kunst og kultur delte vi ut midler til mer enn 50 kunst- og kulturarrangementer i sentrum.

Måling av effekt og resultater er en viktig del av Bilfritt byliv. Dette året startet vi arbeidet med å videreutvikle hvordan vi måler utviklingen av bylivet i sentrum. Det nye verktøyet heter Bylivsbarometeret og skal utvikles i tett samarbeid med blant annet handelsnæringen i sentrum. Det ble også startet på et tillegg til det opprinnelige Handlingsprogrammet for økt byliv for å inkludere Tøyen og Grønland etter at dette området ble en del av Bilfritt byliv.

Dette skjedde i 2017 - 2019

Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum startet sommeren 2017, og byrådet valgte ut seks pilotområder med stort potensial til å øke bylivet. Les mer om de seks pilotområdene her.

Høsten 2017 ble Handlingsprogrammet 2018-2027 for økt byliv i Oslo sentrum sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre behandling. Handlingsprogrammet for økt byliv gir et grunnlag for valg av konkrete tiltak, og skal inspirere og motivere kommunen og private til felles innsats for økt byliv.

I 2018 ble det jobbet med å videreutvikle de seks pilotområdene. Andre konkrete tiltak var utvikling av Dronningens gate til fotgjengerprioritert kulturstrøk, vi etablerte aktivitets- og lekeområde for barn og unge i Myntgata 2, og det ble flere benker og mer grønt i områdene hvor parkeringsplasser ble fjernet.

Handlingsprogrammet for Bilfritt byliv 2018-2027 ble vedtatt av i Oslo bystyre i september 2018.

Sommeren 2019 sto Dronningens gate ferdig ombygget i hele gatens utstrekning fra Kirkeristen i nord til Grev Wedels plass i sør. Kjørebanen er blitt snevret inn og det har blitt mer plass til fotgjengere og byliv. Øvre slottsgate ble Oslos nye gågate med trær, brostein og en skulptursone og sto ferdig i juni 2019.

Områdereguleringen "Byliv for alle" ble sendt til politisk behandling i 2019, og vedtatt av Oslo bystyre juni 2019. Områdereguleringen er et sentralt verktøy for den langsiktige utviklingen av gater og byrom i Oslo, hvor blant annet fremkommeligheten for myke trafikanter skal forbedres.

Oversikt over gjennomførte tiltak

Kartet viser gjennomførte tiltak i Bilfritt byliv i perioden 2017 - april 2022.

Bildet viser et kart over tiltak i prosjektet Bilfritt byliv.
Bilde: Oslo kommune

Oslos nye plasser