Oslo sør-satsingen 2018-2026

Oslo sør-satsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i bydelens utsatte områder og det skal utvikles bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting.

Hva er Oslo sør-satsingen?

Oslo sør-satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i bydelens utsatte områder, og det skal utvikles bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting. Oslo sør-satsingen består av tre delprogrammer: nærmiljø, sysselsetting og oppvekst og utdanning. På Bjørnerud og Holmlia syd er det satt i gang områdeløft.

Hvem er ansvarlig for Oslo sør-satsingen?

Bydel Søndre Nordstrand er arena for Oslo sør-satsingen, og bydelen spiller en stor rolle som lokalsamfunnsutvikler. Bydelen har opprettet et eget programkontor og sørger for bred medvirkning i prosesser knyttet til satsingen.

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling ved Seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) koordinerer arbeidet på statlig side.
Oslo kommune og staten tildeler midler til satsingen over årlige budsjetter.

Hvordan jobber Oslo sør-satsingen?

Oslo sør-satsingen bruker en arbeidsmåte som er brukt andre steder, for eksempel i Groruddalssatsingen. Målet er at negativ utvikling skal stanse og snu, og at utfordringene ikke kommer tilbake. Delprogrammene vil styrke det som er bra og prøve å hjelpe til med å tilføre nye kvaliteter. Det gjøres ved å oppmuntre og støtte lokalt engasjement og frivillig innsats. Uteområder blir fikset og pusset opp; for eksempel gangveier, lekeplasser og parker. Det blir undersøkt om bydelens tjenester fungerer for de som bor i Søndre Nordstrand, og hvordan de kan bli bedre.

Hva er områdesatsinger og områdeløft?

Områdesatsinger

I områdesatsingene har bydelene en rolle som lokalsamfunnsutviklere, der befolkningen aktivt trekkes med i ulike prosesser. Det overordnede ansvaret for områdesatsinger i Oslo ligger hos byrådet.

En områdesatsing er en tidsavgrenset og helhetlig ekstrainnsats i et geografisk avgrenset område med sammensatte utfordringer. En områdesatsing kan inneholde flere områdeløft.

Les mer om Oslo kommunes områdesatsinger eller finn publikasjoner i dokumentarkivet vårt.

Områdeløft

Områdeløft betegner innsatser i et lokalområde som er på størrelse med en delbydel. I områdeløft følger man en metodikk som Oslo kommune har utviklet i samarbeid med Husbanken i forbindelse med Groruddalssatsingen.

Hvilke delprogrammer er en del av Oslo-sør satsingen?

Delprogram nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende. Kartet under viser en oversikt over prosjekter i områdeløftene på Rudshøgda og Holmlia senterområdet i delprogram nærmiljø i Oslo sør-satsingen. Kartene viser også en oversikt over prosjekter i delprogrammet som er for hele bydelen.

Se kart over områdeløftene på Rudshøgda og Holmlia

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.

Delprogram sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet.

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Leder
Synnøve Bøgeberg
Mobil

Oslo sør-satsingen

Programleder nærmiljø
Solveig Moltzau
Mobil

Oslo sør-satsingen

Tjenesteutvikler Oppvekst og utdanning
Mia Østergaard
Mobil

Oslo sør-satsingen

Tjenesteutvikler Sysselsetting
Marlene Mathiassen
Mobil

Oslo sør-satsingen

Kommunikasjonsrådgiver
Astrid des Rosiers
Mobil

Rapporter og dokumenter

Tildelinger

Stedsanalyser

Intensjonsavtale og programbeskrivelse

Byrådsleder Raymond Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har undertegnet en ny avtale om samarbeid i Oslo sør.

Programbeskrivelsen følger opp intensjonsavtalen.

Andre områdesatsinger og -løft

Følg saken

Forslaget om å legge områdeløftene til delbydelen Bjørnerud og Holmlia ble behandlet i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand 14.12.2017 og vedtatt av byrådet 25.1.2018.