Oslo sør-satsingen 2018-2026

Kort om Oslo sør-satsingen

  • Områdesatsing fra 2018-2026
  • To områdeløft – Bjørnerud og Holmlia syd
  • Samarbeid mellom Oslo kommune og staten

Hva er Oslo sør-satsingen? 

Oslo sør-satsingen er en av områdesatsingene i Oslo. Satsingsperioden er fra 2018 til 2026. 

Oslo sør-satsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i bydelens utsatte områder og det skal utvikles bedre tjenester innen oppvekst, utdanning  og sysselsetting.

Satsingen gjennomføres i Bydel Søndre Nordstrand og det er satt i gang områdeløft på Bjørnerud og Holmlia syd.

Bydelen ligger lengst sør i Oslo og strekker seg fra Bunnefjorden til Østmarka. Det bor rundt 39 000 mennesker i bydelen og en stor del av befolkningen har minoritetsbakgrunn. 

Hvem er ansvarlig for Oslo sør-satsingen?

Bydel Søndre Nordstrand er arena for Oslo sør-satsingen, og bydelen spiller en stor rolle som lokalsamfunnsutvikler. Bydelen har opprettet et eget programkontor og sørger for bred medvirkning i prosesser knyttet til satsingen.

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling ved Seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) koordinerer arbeidet på statlig side.
Oslo kommune og staten tildeler midler til satsingen over årlige budsjetter.

Hva er områdesatsinger og områdeløft?

Områdesatsinger

I områdesatsingene har bydelene en rolle som lokalsamfunnsutviklere, der befolkningen aktivt trekkes med i ulike prosesser. Det overordnede ansvaret for områdesatsinger i Oslo ligger hos byrådet. 

En områdesatsing er en tidsavgrenset og helhetlig ekstrainnsats i et geografisk avgrenset område med sammensatte utfordringer. En områdesatsing kan inneholde flere områdeløft.

Områdeløft

Områdeløft betegner innsatser i et lokalområde som er på størrelse med en delbydel. I områdeløft følger man en metodikk som Oslo kommune har utviklet i samarbeid med Husbanken i forbindelse med Groruddalssatsingen. 

Hvilke delprogrammer er en del av Groruddalssatsingen?

Delprogram nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.

Delprogram sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet.

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Leder

Synnøve Bøgeberg

Mobilnummer
98 26 63 84

E-post

Oslo sør-satsingen

Programleder

Herdis Nundal

Mobilnummer
99 22 38 70

E-post

Oslo sør-satsingen

Kommunikasjonsrådgiver

Cindy Empaynado

Mobilnummer
94 52 35 25

E-post