Økern torg

På tomta hvor Gartnerhallens gamle distribusjonssenter for frukt og grønt tidligere lå planlegger Oslo kommune en stor park, barnehage, ungdomsskole og nye boliger.

Hva skal vi gjøre?

Økern torg skal forvandles fra et nærings- og industriområde til boligområde med 800-900 boliger. Området vil bli tilrettelagt med varierte boligtyper, små tverrgater, torg og sosiale møteplasser. I tillegg skal Økern få sin egen 25 mål store bydelspark, «Hovinparken», hvor Refstadbekken igjen skal opp i dagen. Til sammenlikning er for eksempel Lørenparken 5,6 mål og Tiedemannsparken på Ensjø på 21 mål. Den nye parken vil knytte sammen eksisterende grøntområder, og vil gi et sammenhengende grøntområde på til sammen rundt 150 mål (tilsvarende to ganger Sofienbergparken). Vi planlegger også en ny ungdomsskole, en ny barnehage og en ny flerbrukshall, alle plassert i og i tilknytning til Hovinparken. Kommunen legger også til rette for å etablere alternative boformer og studentboliger.

Økern torg skal i hovedsak være et boligområde, med omlag 71 600 kvadratmeter bolig (BRA). For å skape aktivitet i nabolaget legger vi opp til innslag av «aktive fasader». Det betyr at det noen bygg vil ha f. eks. butikk eller kafé på gateplan, mens etasjene over vil være boliger. Vi planlegger for omlag 2 500 kvadratmeter (BRA) med denne typen næringsvirksomhet i området.

Oslo kommune ser på mulighetene for å legge til rette for en tredje boligsektor. Eiendoms- og byfornyelsesetaten vurderer dette når vi utvikler kommunal eiendom. og reguleringsplanen utformes slik at det kan bli mulig å teste ut ulike boligmodeller på deler av planområdet.

Hva skjer i mellomtiden?

Mens kommunen arbeider med en omregulering av Økern torg, vil en del av arealene brukes til midlertidige kommunale formål, som midlertidig badeanlegg (2020-2022). Resten av tomtene vil bli leid ut midlertidig til ulike formål. Oslo kommune har i utleieprosessen og i dialog med Pådriv også ønsket å få inn leietakere som kan bidra til modning av området og til den fremtidige byutviklingen på Økern. Arealet som skal leies ut er imidlertid stort og det har vist seg at denne type virksomhet ikke alene kan fylle hele tomten. Deler av tomten vil derfor også leies ut til ulike arealbehov som kan dekkes midlertidig på Økern torg.

Hvorfor utvikler vi Økern torg?

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av bystyret 30. januar 2019, peker på Økern som ett av utviklingsområdene i ytre by hvor kommunen ønsker "videreutvikling og fortetting for å skape en mer bymessig situasjon". Dette betyr blant annet høyere utnyttelse av tomtene, nye gatenettverk og byrom, grønnstruktur og blanding av bolig, næring og andre funksjoner.

Kommuneplanen legger dessuten til rette for vekst og fortetting ved kollektivknutepunkt og prioriterte stasjonsnære områder. Økern er et sentralt knutepunkt for kollektivtransport sør i Bydel Bjerke, med T-banestasjon og tilknyttet bussholdeplass (Økern T). Økernveien langs Økern torg går dessuten over i Dag Hammarskiölds vei, som er en del av Ring 3.

Kommunedelplanen for Økernområdet, vedtatt av bystyret 26. mai 2004, legger til rette for bygging av omkring 5 000 nye boliger etter at Ring 3 ble lagt i tunnel mellom Økern og Sinsen. Planen legger også opp til boligutvikling i Økern torg-området og økt utnyttelse av næringsområdene i det sentrale Økern og beltet langs t-banen og Østre Aker vei.

Vi skal gjenåpne Refstadbekken, en sidebekk til Hovinbekken, som i dag renner åpent fra Bjerke til Hasle. Gjenåpning av lukkede bekker og elver er et effektivt tiltak for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. Sammen med grøntområdene som allerede er på Økern i dag, vil den nye parken også fungere som en svamp som forsinker vannmassene ved kraftig regn.

Når vil tomten bli utviklet?

Frem til 2018 hadde A/L Økern Torvhall sin engros-virksomhet i bygningene på Økern torg. I 2014 ble store deler av driften flyttet til Ullensaker, og fire år senere ble byggene revet og den nesten 60 000 kvadratmeter store tomten ryddet. Kommunen startet omregulering av Økern torg i 2016.

Vi tar sikte på at Økern torg vil være ferdig omregulert i løpet av 2023. Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn (høring) 21. juni 2021, med frist for innspill 13. september 2021. I forbindelse med høringen holdt vi et åpent digitalt informasjonsmøte 12. august 2021, for å gi alle et godt grunnlag for å kunne komme med sine høringsinnspill til planen.

I høringsperioden kom det inn 151 innspill til planen. På bakgrunn av innspillene utarbeidet Eiendoms- og byfornyelsesetaten et nytt, revidert planforslag som ble sendt til Plan- og bygningsetaten (PBE) 18. mars 2022. Det reviderte planforslaget var ute på offentlig ettersyn (høring) med frist for å gi innspill 8. august 2022. Eiendoms- og byfornyelsesetaten laget i den forbindelse en videopresentasjon om hovedendringene i det reviderte planforslaget som du kan se på etaten Facebook-side.

Reguleringssaken kan du følge på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, under saksnummer 201607804.

Bygging av kommunens tiltak vil starte så fort som mulig etter at reguleringen er vedtatt. Samtidig som kommunen arbeider med omregulering har Oslobygg KF, på bestilling fra Utdanningsetaten, satt igang et forprosjekt for skoleanlegget, mens Bymiljøetaten har startet arbeidet med et forprosjekt for parken. Begge forprosjektene vil legge opp til medvirkning og mulighet for å gi innspill til utforming av park og skoleanlegg.

Utbyggingstakten på boligene vil avhenge av markedet.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune eier tomtene som utgjør Økern torg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er kommunens grunneier, har en aktiv rolle i byutviklingen og arbeider med omregulering av Økern torg for kommunen. EBY forvalter også tomten.

Kommunen vil stå for de store, offentlige tiltakene i området, som bygging av skole og opparbeidelse av Hovinparken. Noe boligutvikling vil kunne skje i kommunal regi, men hovedvekt av boligutviklingen vil foregå gjennom salg til private utviklere for å realisere reguleringsplanen, når denne er vedtatt av Oslo bystyre.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Jørgen Lie Furuholt
Mobilnummer: 917 30 680
E-post: jorgen.lie.furuholt@eby.oslo.kommune.no

Spesialingeniør
Malin Bøydler Sandven
E-post: malin.sandven@eby.oslo.kommune.no