Økern torg

Økern torg skal bli et åpent, unikt, grønt og bynært bomiljø med bilfrie uteområder. Nå bygger vi ny park, barnehage og ungdomsskole med flerbrukshall.

Hva skal vi gjøre?

Ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage

Økern trenger flere skoleplasser på ungdomstrinnet for å ta imot elever fra Refstad og Løren skoler. Derfor bygger Oslobygg KF og Utdanningsetaten en ny, unik og moderne ungdomsskole med flerbrukshall. Byggene vil bli en integrert del av den nye parken og skape en følelse av at parken går igjennom skoleanlegget. Bydel Bjerke har også behov for flere barnehageplasser. Derfor bygger vi ny barnehage med åtte avdelinger.

Flerbrukshallen skal brukes til kroppsøving på dagtid. For å møte behovet for flere sosiale møteplasser, og for å bedre kapasiteten for idrett og kultur i nærmiljøet, skal den brukes til idrett- og fritidsaktiviteter på kveldstid og helgene. Flerbrukshallen vil være et supplement til Løren idrettspark som ligger rett nord for området. Den vil være delvis nedgravd i bakken, og blir godt integrert i terrenget. Vi legger til rette for utstrakt sambruk med kulturaktiviteter, og skal også bygge en kultursal og et uteamfi som kan brukes til kulturarrangementer som for eksempel teater og konserter.

Økern skole skal bli en unik og moderne ungdomsskole. Den nye skolen får åtte paralleller, og skal ha plass til totalt 840 elever. Barnehagen skal ha plass til ca. 140 barn fordelt på åtte avdelinger.

Skoleanlegget får høy arkitektonisk kvalitet og et lekent uttrykk som signaliserer at det er et skolebygg, både inne og ute. Her vil det bli lagt spesielt vekt på å skape gode sosiale møteplasser. Skoleanlegget skal legge til rette for fysisk, sosial og kulturell aktivitet, både for elevene og for nærmiljøet, i og etter skoletid.

Park

Økern skal få sin egen 40 mål store bydelspark hvor Refstadbekken igjen skal opp i dagen. Per nå har parken arbeidstittel «Refstadparken». Det er bydelsutvalget i Bydel Bjerke som til sist bestemmer navnet på parken.

Parken vil bidra til en forskjønning av nabolaget og bedre overvannshåndteringen. Gjenåpning av lukkede bekker og elver er et effektivt tiltak for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. Sammen med grøntområdene som allerede er på Økern i dag, vil den nye parken også fungere som en svamp som forsinker vannmassene ved kraftig regn.

Omlegging av Spireaveien til gang- og sykkelvei vil redusere biltrafikk og støy, samt minke gjennomgangstrafikken. Målet er å transformere Økern fra et lukket område til et vakkert rekreasjonsområde, åpent for allmennheten, og med et grønt parkdrag som er koblet til turvei (D2) og marka.

Boliger og næring

Gjeldende reguleringsplan for Økern Torgvei 6 mfl. legger til rette for ca. 900 nye boliger på tomten. Økern torg skal bli et boligområde med varierte boligtyper, små tverrgater, torg og sosiale møteplasser. På gateplan vil noen av bygningene ha butikk eller kafé, mens etasjene over skal inneholde boliger.

Oslo kommune vil selge boligdelen av prosjektet til private eiendomsutviklere, som skal bygge boligene. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), som er kommunens grunneier, har startet salgsforberedelsene.

Nye vann- og avløpsledninger

For å legge til rette for områdets utvikling og fremtidige behov, er det nødvendig å legge nye vann- og avløpsledninger. Dette inkluderer modernisering og oppdimensjonering av eksisterende vannledning i Spireaveiens nordre del, mellom Liljeveien og Økern Torgvei, og sørover i parkdraget. Dette tiltaket er en del av forberedelsene for å gjøre det mulig å fortsette utviklingen i området. Vann- og avløpsetaten (VAV) er ansvarlig for dette arbeidet.

Midlertidig utleie

Under arbeidet med reguleringsplan har deler av tomten blitt leid ut til midlertidige formål. De aller fleste av disse leieforholdene er nå avsluttet, ettersom Oslo kommune har startet utviklingen av tomten. Unntakene er en avtale om leie av et mindre areal til lagring av utstyr inntil videre, og leieavtalen for areal til teltet hvor selskapet Ombruk as driver byggevarehus for brukte byggevarer. Dette leieforholdet varer ut 2025. EBY er kommunens grunneier og forvalter og leier midlertidig ut areal på tomten.

Hva skjer når?

Planlagte forberedende arbeider:

  • Omlegging av VA-anlegg i parkarealet fra sør til nord. Dette arbeidet starter i september og avsluttes sommeren 2024
  • Spireaveien skal stenges for kjøring 15.04.2024 og skal i løpet av prosjektet legges om til gang- og sykkelvei. Her blir det etablert en midlertidig gang- og sykkelvei på oversiden av Spireaveien. Videre skal Spireaveien mellom Mørtelverksbakken og Økern Torgvei oppgraderes
  • Planlagt ferdigstillelse av skole med flerbrukshall og barnehage er skolestart 2027
  • Oppstart av arbeidene med parken er planlagt til høsten 2025. Parken skal være ferdig til skolestart 2027

Arbeidstid

Normal arbeidstid er fra 07.00 – 19.00. Det vil i perioder forekomme støyende og svært støyende arbeider mellom 08.00 – 17.00 med en times pause fra 10.30 – 11.30. Dette vil foregå i henhold til støyforskriften og dispensasjonen gitt av bydelen. I spesielle tilfeller vil det kunne foregå arbeider utover dette (på kveldstid og på lørdager), og da kun etter dispensasjon gitt fra bydelsoverlegen i Bydel Bjerke.

Hvem er ansvarlig?

Arbeidet med disse planene er komplekst og har mange avhengigheter, men alle involverte kommunale aktører samarbeider for å effektivisere prosessene. Oslo kommune eier tomtene som utgjør Økern torg.

  • Oslobygg KF (OBF) er byggherre og ansvarlig for bygging av ny ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage på bestilling fra Utdanningsetaten. OBF er også utfører av omlegging av veier og VA-anlegget gjennom Vann- og avløpsetaten (VAV)
  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er kommunens grunneier og forvalter tomten. EBY er ansvarlig for midlertidig utleie og salg av eiendom til boligutvikling
  • Utdanningsetaten (UDE) er bestiller av skole og flerbrukshall. Byråd for oppvekst og kunnskap bestiller barnehage gjennom UDE
  • Bymiljøetaten (BYM) bygger park

Naboinformasjon

Det er viktig for Oslo kommune å ha en god dialog med naboer og andre berørte. Derfor ønsker vi å gi alle interesserte detaljert informasjon om fremdrift og andre spesielle og viktige hendelser som oppstår i forbindelse med utviklingen av Økern torg.

Klikk her for å gå til naboinformasjon med oppdateringer.

Hvis du ønsker å få nyhetsbrev på epost når vi legger ut oppdateringer, m¨å du registrere din epostadresse.

Klikk her for å registrere din epostadresse for nyhetsbrev.

Dokumenter og lenker

Kontaktinformasjon

Oslobygg KF

Senior prosjektleder
Øyvind Oulie Halvorsen
Telefon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Jørgen Lie Furuholt
Telefon