Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som skal selge øl og rusbrus, må ha salgsbevilling.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres. Alle salgs- og skjenkebevillinger er fortsatt gyldige til 31.12.2024.

Når trenger dere salgsbevilling?

Dagligvarebutikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Bevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Det er bare styreleder, daglig leder eller en person som har rollen «kommunale tjenester» i Altinn som kan søke om bevilling.

Søk om salgsbevilling (logg inn)

Vedlegg som må følge søknaden

 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling for styrer og stedfortreder på stedet, hvis prøven ikke er tatt i Oslo. Hvis prøven ikke er gjennomført ennå, kan bekreftelsen ettersendes.
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale.
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok, ikke eldre enn seks måneder, med bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent.
 • Eieroversikt helt ned til personnivå.
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak selskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis dere søker om bevilling etter eierskifte.
 • I noen tilfeller trenger vi flere opplysninger. Da tar vi kontakt med dere.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om salgsbevilling behandles innen fire måneder. Ofte tar det kortere tid. Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet dere har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.

Søknaden blir sendt på høring til politiet, bydelene og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis dere gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Da vil vi orientere om forsinkelsen og når dere kan forvente svar.

Vi sender svaret til din digitale postkasse.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.