Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommunne (PDF 0,2MB)

Alkoholpolitisk handlingsplan omtaler Oslo kommunes alkoholpolitikk. Denne politikken har to hovedmål: Oslo skal være en trygg hovedstad med bedre folkehelse og redusert skadelig alkoholbruk. Oslo skal ha seriøs drift av serverings- og skjenkestedene. Handlingsplanen ble vedtatt av byrådet 26.05.2015, og oppdateres hvert fjerde år.

Alkoholloven 

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften 

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Oslo kommunes åpningstidsforskrift

Forskriften regulerer åpningstider for serveringssteder og skjenketid for alkohol. Bydelsutvalgene kan i tillegg fastsette åpningstider i egen bydel. Les mer om åpningstider her.

Prikktildelingssystemet

 

Regler for serverings- og skjenkesteder i Oslo ifm. korona

 

Skjenketider i Oslo

 

Salgstider for alkohol i butikk

 

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Veileder for god drift av skjenkesteder

Næringsetaten har utgitt et hefte med den viktigste informasjonen som er nødvendig for god drift av skjenkesteder. Heftet er utarbeidet i samarbeid med Skatt øst, Oslo kemnerkontor, Oslo politidistrikt, Brann- og redningsetaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hvis du ønsker en trykt versjon, send en e-post til postmottak@nae.oslo.kommune.no.

Les hva som skjer hvis regelverket ikke overholdes.