Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommunne

Alkoholpolitisk handlingsplan omtaler Oslo kommunes alkoholpolitikk. Denne politikken har to hovedmål: Oslo skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv. Salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende. Handlingsplanen ble vedtatt av byrådet 17.03.2022, og oppdateres hvert fjerde år.

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Oslo kommunes åpningstidsforskrift

Forskriften regulerer åpningstider for serveringssteder og skjenketid for alkohol. Bydelsutvalgene kan i tillegg fastsette åpningstider i egen bydel.

Prikkdeling, skjenke- og salgstider

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Veileder for god drift av skjenkesteder

Næringsetaten har utgitt et hefte med den viktigste informasjonen som er nødvendig for god drift av skjenkesteder. Heftet er utarbeidet i samarbeid med Skatt øst, Oslo kemnerkontor, Oslo politidistrikt, Brann- og redningsetaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Konsekvenser ved brudd på regelverket

Les hva som skjer hvis regelverket ikke overholdes.