Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommunne

Alkoholpolitisk handlingsplan omtaler Oslo kommunes alkoholpolitikk. Denne politikken har to hovedmål: Oslo skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv. Salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende. Handlingsplanen oppdateres hvert fjerde år.

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Oslo kommunes åpningstidsforskrift

Forskriften regulerer åpningstider for serveringssteder og skjenketid for alkohol. Bydelsutvalgene kan i tillegg fastsette åpningstider i egen bydel.

Salgs- og skjenketider

Prikktildeling

Ved brudd på alkoholregelverket tildeles prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, inndras salgs- eller skjenkebevillingen i en uke.

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Veileder for god drift av serverings- og skjenkesteder

Næringsetaten har utgitt en ny veileder med den viktigste informasjonen som er nødvendig for god drift av serverings- og skjenkesteder. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Oslo politidistrikt, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Brann- og redningsetaten, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Mattilsynet.

Konsekvenser ved brudd på regelverket

Les hva som skjer hvis regelverket ikke overholdes.