Kontroll av salg, servering og skjenking

Uklanderlig vandel

Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00

Alkoholloven stiller krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven, skatte-, avgifts- og regnskapsloven.

De vanligste årsakene til inndragning av bevilling som følge av dårlig vandel er:

  • manglende innsending av mva-oppgaver
  • forsinket betaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk
  • store restanser på restskatt
  • manglende innlevering av selvangivelser
  • regnskaps­overtredelser som gjerne avdekkes gjennom bokettersyn
  • manglende fortløpende registrering av kontantomsetning