Send inn planforslag eller planendring

Slik sender du inn planforslag eller forslag til planendring, og disse kvalitetskravene stiller Oslo kommune til fagkyndige i detaljplanprosessen.

Sende inn forslag eller endring

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endringer i eksisterende reguleringsplaner. Alle forslagene skal utarbeides av fagkyndige.

Hvis det er mye som er uklart før du starter arbeidet med en reguleringsplan, kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før du bestiller oppstartsmøtet. Bestill planforhåndskonferanse.

 1. Bestill oppstartsmøte
 2. Utarbeid eventuelt planprogram
 3. Kunngjør og varsle oppstart av planarbeidet
 4. Utarbeid planforslaget
 5. Forbered planforslaget til politisk behandling

Kvalitetskrav til fagkyndige i detaljplanprosessen i Oslo kommune

Bakgrunn

Noen kommuner har allerede laget en oversikt over en rekke minstekrav til hva en fagkyndig skal kunne levere på i detaljplanprosessen. Vi gjør her det samme for Oslo kommune, da vi vet det går mye tid og ekstra ressurser med i diskusjoner om hvem som har ansvaret for hva. Det er mye tid å spare med en klarere rolleforståelse.

Rettslig grunnlag

Kravet til bruk av fagkyndig er et absolutt lovpålagt krav, jf. pbl § 12-3 fjerde ledd. Lovgiver har ikke direkte spesifisert hvilke krav som påhviler en fagkyndig. Etter en tolkning av de rettslige relevante kildene fremgår det, kort oppsummert, at det er lagt til grunn at det skal kunne stilles minstekrav også til de fagkyndige i private planer, selv om lovgiver ikke finner det hensiktsmessig å gi nærmere regler om kvalifikasjonene i lov/forskriftsform.

Så fremt man holder kvalitetskravene objektive og knyttet opp mot det vi kvalitativt krever av et planforslag som kan tas til behandling, (jf, pbl. § 12-1 forskrift om behandling av private planer etter pbl. §§ 6 og 7) så er det ansett som både hensiktsmessig, nødvendig og viktig for å sikre kvalitet og effektivitet i planleggingen. I dette ligger det både tilstrekkelig planfaglig, juridisk og kartteknisk kunnskap.

Krav til fagkyndige:

Det er kun fagkyndige som kan utarbeide reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven § 12-3 fjerde ledd. Når vi i kommunen vurderer fagkyndighet, legger vi Stortingsproposisjon 149 L (2015-2016) kapittel 7 til grunn:

 • god samfunnsforståelse hos alle involverte
 • forståelse for innhold og utforming av plandokumenter, slik som:
  • planbeskrivelse
  • planprogram
  • konsekvensutredning
  • krav til planers innhold med mer
  • bruk av planteknisk verktøy (IKT) / standardisert teknisk framstilling av arealrettede planer
  • anvendelse av digitale verktøy herunder geografiske informasjonssystemer (GIS)
  • Kunnskap om hvordan planer blir utarbeidet
  • Kunnskap om hvordan planprosesser blir gjennomført

Mer konkret innebærer dette kunnskap om:

 • Plansystemet
 • Planprosessene
 • Prosessledelse
 • Plankart med kravspesifikasjon for utveksling av digitale plandata
 • Utarbeide planbestemmelser
 • Utarbeide planbeskrivelse og konsekvensutredninger
 • Metodeanvendelse
 • Kommunale bestemmelser og retningslinjer
 • Nasjonale og regionale retningslinjer

Det er også krav til fagkyndighet ved utarbeidelse av VAO-plan (vann-/avløps-/overvannsplan), geologiske undersøkelser, støyutredninger, naturmangfoldvurderinger, landskapsanalyser med mer.

Dersom vi som planmyndighet vurderer at ovennevnte ikke blir oppfylt, vil kommunen følge opp dette med fagkyndig og deres forslagsstiller.