Utarbeid planprogram

Hva er et planprogram?

Planprogrammet beskriver planprosessen, inkludert behov for samarbeid med andre etater og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke plan- og utredningsalternativer som skal vurderes.

Hva er en konsekvensutredning?

En konsekvensutredning er en særskilt vurdering av en reguleringsplans virkning for miljø og samfunn. Om det må lages en konsekvensutredning, kan det også være det først må utarbeides et planprogram som beskriver hva som må konsekvensutredes.

Veiledning for planprogram og konsekvensutredning

1. Krever saken konsekvensutredning?

  • Dersom tiltaket fanges opp av kriteriene i vedlegg 1 eller 2 i Forskrift om konsekvensutredning
  • Hvis tiltaket gir vesentlig virkning for samfunn eller miljø (§ 10)
  • Finn ut i Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og vedlegg II

    Dersom kommunen mener at konsekvensene av det konkrete tiltaket er godt nok utredet i en tidligere plan, f.eks. områderegulering, trenger planforslaget ingen ny konsekvensutredning.

2. Utarbeid planprogram

3. Forslagsstiller skal legge ut planprogrammet til offentlig ettersyn.

Dette gjøres normalt samtidig med kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid.

4. Etter offentlig ettersyn må innkomne bemerkninger vurderes

5. Bearbeid planprogram

Plan- og bygningsetaten sender ferdig utarbeidet planprogram til Byråd for byutvikling for uttalelse.

Etter at Plan- og bygningsetaten har fastsatt planprogrammet utarbeider forslagsstiller konsekvensutredningen og selve planforslaget. Konsekvensutredningen skal legges ved planforslaget.

For utarbeidelse av planforslaget, følg fremgangsmåten fra og med punkt 2