Utarbeid planprogram

Hva er en konsekvensutredning?

En konsekvensutredning er en særskilt vurdering av en reguleringsplans virkning for miljø og samfunn. Om du må lage en konsekvensutredning, kan det også være du først må utarbeide et planprogram.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet beskriver planprosessen, inkludert behov for samarbeid med andre etater og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke planalternativer som skal vurderes og behovet for utredninger.

Veiledning for planprogram og konsekvensutredning
HvaMal eller kravVeiledning
1Krever saken konsekvensutredning?Finn ut i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og vedlegg IIDersom tiltaket fanges opp av kriteriene i vedlegg 1 eller 2 i Forskrift om konsekvensutredning eller tiltaket gir vesentlig virkning for samfunn eller miljø, etter § 10 i forskriften. 
Dersom kommunen mener at konsekvensene av det konkrete tiltaket er godt nok utredet i en tidligere plan, f.eks. områderegulering, trenger planforslaget ingen ny konsekvensutredning.
2Utarbeid planprogramSaksmal for forslag til planprogram til offentlig ettersynFørste avklaringsmøte etter oppstartsmøte vil handle om utarbeidelsen av planprogrammet
3Forslagsstiller skal legge ut planprogrammet til offentlig ettersyn. Dette gjøres normalt samtidig med kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid.Brevmal - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Mal for kunngjøring
At saken krever konsekvensutredning må gå frem i varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeid.
Det må gå fram av kunngjøringen og varselet hvorvidt myndighetene krever konsekvensutredning, og om vi krever planprogram.
4Etter offentlig ettersyn må innkomne bemerkninger vurderesSaksmal for bemerkninger ved offentlig ettersyn av planprogram

Alle bemerkninger til planprogrammet skal også legges ved uforkortet i eget samlet dokument.
Lag liste, lag sammendrag og kommenter. Legg ved til bearbeidet planprogram
5Bearbeidet planprogramVeileder - oppdatere planprogram etter offentlig ettersynSend inn til Plan- og bygningsetaten
6Plan- og bygningsetaten sender forslaget om planprogram til Byråd for byutvikling for avgjørelse
7Etter eventuell positiv avgjørelse utarbeider forslagsstiller konsekvensutredningen og selve planforslagetKonsekvensutredningen skal legges ved planforslaget.
For utarbeidelse av planforslaget, følg fremgangsmåten fra og med punkt 2