Kunngjør og varsle oppstart av planarbeidet

Etter oppstartsmøtet skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet og varsle berørte offentlige organer og andre interesserte.

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Hva er våre gebyrer?

Konsekvensutredning og planprogram

Hvis du må lage planprogram vil du få beskjed om dette i oppstartsmøtet. Planprogrammet skal sendes på offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring og varsling av oppstart. Finn maler for hvordan planprogram skal utformes, og les hva et planprogram og en konsekvensutredning er.

Kunngjør oppstart av planarbeidet

Du må kunngjøre oppstart av planarbeidet elektronisk og i minst én papiravis. Elektronisk kunngjøring bør gjøres på "Sin din mening". For å tilrettelegge for medvirkning bør du sette en frist på minst tre uker for å sende uttalelser til deg som fagkyndig. Kunngjøringen skal inneholde en kartskisse med avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av hovedhensikten med omreguleringen. Bruk mal for kunngjøring (docx).

For at Plan- og bygningsetaten skal legge ut kunngjøringen på "Si din mening" må du sende en kopi av kunngjøringen til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

  • I emnefeltet skriver du «Kunngjøring av oppstart av planarbeid på etatens nettsider»
  • Legg ved kartskissen som en JPG-fil
  • Legg ved annonseteksten som en PDF-fil

Varsle om oppstart av planarbeidet

Du må varsle om oppstart av planarbeidet direkte til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.

Frist for uttalelser

For å tilrettelegge for medvirkning bør du sette en frist på minst tre uker for å sende uttalelser til deg som fagkyndig.

Hva skal varsel om oppstart inneholde?

Varslingsmaterialet skal gi mottakerne et godt grunnlag for å uttale seg. Du skal redegjøre kort for forslaget og hvilke konsekvenser det kan få for omgivelsene. Legg ved kart og illustrasjoner.

Du kan lese om lovgrunnlaget i Plan- og bygningsloven (Lovdata): pbl § 5-1 og pbl § 12-8.

Hvordan finner du de som skal varsles?

Den utfylte varslingslisten som du har mottatt fra Plan- og bygningsetaten, bruker du som grunnlag for å sende varselet til offentlige organer og interesseorganisasjoner. Vurder om du skal legge til flere mottakere.

For å varsle registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer og gjenboere trenger du en naboliste. Følg lenken under og velg «Lag naboliste» i første dialogboks.

Lag naboliste (logg inn)