Behandlingstid for plansaker

Arbeidet med et planforslag kan ta flere år. Vi har flere saksbehandlingsfrister underveis. Noen av disse er lovpålagte.

Når vi mottar bestilling av oppstartsmøte

Når vi mottar en bestilling av et oppstartsmøte, har vi et mål om å gi vår område- og prosessavklaring innen 8 uker. Etter dette avtaler vi et oppstartsmøte.

Når vi mottar et planforslag

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å sende forslaget til offentlig ettersyn. Planforslagene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst seks uker.

Når planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn

Etter at planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn, har vi en retningsgivende frist som tilsier at vi bør behandle og oversende planforslaget til politisk behandling innen 12 uker.

Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring. De fleste sakene i Oslo kommune er av slik karakter.

Tiden dere bruker på å oppdatere planforslaget etter at dere har mottatt bemerkningene fra offentlig ettersyn, er ikke inkludert i de 12 eller 18 ukene.