Forbered planforslaget til politisk behandling

Etter at planforslaget har vært på offentlig ettersyn, skal vi vurdere bemerkningene som har kommet inn. Deretter skal dere oppdatere planforslaget slik at det blir klart for politisk behandling.

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Hva er våre gebyrer?

Vurder bemerkningene

Når fristen for offentlig ettersyn har gått ut, sender vi de innkomne bemerkningene til dere. Dere må oppsummere og vurdere bemerkningene og ta stilling til i hvilken grad dere tar dem til følge. Vi vil også vurdere bemerkningene.

Bemerkningsmøte

Vi inviterer til bemerkningsmøte omtrent fire uker etter at vi har sendt bemerkningene. I dette møtet gjennomgår vi bemerkningene sammen, og deres og våre vurderinger av disse. I møtet vil vi også avklare i hvilken grad bemerkningene skal tas til følge og føre til endringer i planforslaget. I tillegg avtaler vi eventuelle nye dialogmøter. Vi vil også lage en plan for fremdriften fram til vi oversender saken til politisk behandling.

Før møtet må dere sende oss deres kommentarer til bemerkningene. Bruk «Samledokument - forslagsstillers oppsummering av uttalelser (docx)».

Utarbeid det endelige planforslaget

Gjør eventuelle endringer i planforslaget og oppdater materialet. Sjekk referatet fra bemerkningsmøtet før du sender inn dokumentene. Vi vil sende planforslaget til politisk behandling.

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Oversikten over dokumenter du må sende inn, finner du nederst på denne siden.

Send inn planforslaget

Bruk plansakens prosjektside for å sende inn materiale. Alle plansaker har en egen prosjektside, der dere kan sende inn materiale. Prosjektsiden finner dere ved å klikke på «Send post i saken» på Saksinnsyn.

Oversikt over dokumenter du må sende inn

Du kan sende maks 50 mb på epost. Har du større filer, må de leveres på minnepinne eller via fildelingstjenester.

Sjekkliste dokumenter
HvaMal eller kravVeiledningFilformat
PlanbeskrivelseVeileder - Oppdatere planforslag til politisk behandling - forslagsstillers del (docx)doc/docx
ReguleringsbestemmelserMal for oppsett av reguleringsbestemmelser (docx)Veileder for utforming av reguleringsbestemmelser og plankart (pdf)doc/docx
PlankartOppdatert kart etter offentlig ettersyn i henhold til kravspesifikasjon for digitale kart (pdf)dwg/dxf/sosi
Må ikke dekomprimeres.
PlankartPlankartet i målestokk 1:500 for indre by og 1:1000 for ytre bypdf
Bemerkninger etter offentlig ettersynSamledokument - forslagsstillers oppsummering av uttalelser (docx)Kommentarene skal være oppdaterte og skrives på bakgrunn av det planforslaget faktisk innebærer. doc/docx
KomplettvurderingsskjemaOppdatert versjon av sist mottatte komplettvurderingsskjema fra PBE.doc/docx
Eventuell tilleggsinformasjon, for eksempel tinglysinger eller servitutter pdf