Tilbud og tjenester til asylsøkere og flyktninger

Som asylsøker eller flyktning har du rett til å motta flere ulike tjenester fra Oslo kommune.

Ny i Norge

Ny i Norge samler informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. Du blir kjent med dine rettigheter og plikter.

"Ny i Norge"("Нові в Норвегії ") містить інформацію від державних органів, яка може допомогти вам у вашому новому повсякденному житті в Норвегії. Ви отримаєте змогу ознайомитися зі своїми правами та обов'язками.

Bolig

Kommunen har ansvar for å skaffe bolig til de flyktningene som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunen om å bosette. Det kan ta noe tid fra asyl er innvilget til bosetting skjer. Det er bydelene som finner egnet bolig. Bydelen bruker enten det private markedet eller kommunale boliger.

Flyktninger kan også finne bolig selv, og må da søke bydelen om å bli bosatt formelt, for å få rett til tjenester fra det offentlige.

Økonomisk hjelp

Dersom du ikke har, eller ikke kan skaffe deg, tilstrekkelig inntekter til å betale for mat, husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV-kontoret i bydelen din.

Helsetilbud

Alle flyktninger som oppholder seg i Oslo har rett til akutt helsehjelp ved legevakten. Bor du på en akutt innkvartering får du helsehjelp på mottaket. Bor du privat har du rett på helsetjenester på lik linje med andre innbyggere. Ved behov for tolk får du tilbud om dette gratis.

Helseundersøkelse tre måneder etter ankomst

Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bor i Oslo har rett til én gratis helseundersøkelse i løpet av de tre første månedene etter ankomst. Helseundersøkelsen er frivillig og utføres i bydelen du bor i.

Introduksjonsprogram

Oslo kommune tilbyr alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger et introduksjonsprogram. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis og andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. I tillegg inkluderer programmet kompetansekartlegging, livsmestringskurs og foreldreveiledning.

Barnehage

Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger prioriteres i barnehageopptak.

Dynekilen barnehage tilbyr byomfattende gratis barnehageplasser i inntil 12 måneder til flyktninger med bostedsbevis og botid under 2 år i Norge.

Flere bydeler med flyktningmottak har også tilbud om aktivitetstilbud for barn under skolealder, som ennå ikke har fått barnehageplass. Bydelen kan gi mer informasjon. Slike aktivitetstilbud er gratis.

Skole og utdanning

Barn har rett til et skoletilbud så fort som mulig. Ikke-norsktalende ungdom i alderen 16 til 18 år kan få språkopplæring. Voksne kan får gratis språkopplæring.