Hvem får tilbud om barnehageplass først

Kommunens barnehager har felles regler for opptak, mens private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først.

Opptaksrundene til alle barnehager

Det er flest ledige plasser i august når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen. Opptak til barnehagene skjer i flere opptaksrunder i løpet av året:

  1. Etter søknadsfristen 1. mars tildeler vi plasser til de som har søkt før fristen. Både nye søkere og de som søker om å bytte barnehage er med i den første opptaksrunden. Hvis det er ledig plass i en ønsket barnehage, sender vi tilbud. 
  2. Etter første opptaksrunde etter søknadsfristen, gjennomfører vi flere opptaksrunder for barn med lovfestet rett til plass i august eller september. 
  3. Etter søknadsfristen 15. august gjennomfører vi opptaksrunder for barn som har lovfestet rett til plass i oktober eller november.

I tillegg gjennomføres opptak hver måned til plasser som blir ledige i løpet av året etter at barn med lovfestet rett til barnehageplass har fått et tilbud. Disse opptakene inkluderer alle søkere, også de som søker etter fristene, og som søker om å bytte barnehage. 

Bydelene samordner opptaket med private barnehager for at du skal få tilbud i en barnehage som er så høyt prioritert på søknaden din som mulig. Har du lovfestet rett til plass kan du få tilbud i en barnehage du ikke har søkt om plass i, dersom det ikke er mulig å tilby plass i en av de ønskede barnehagene.

Plass på søkerliste til private barnehager

Plass i private barnehager tildeles ut fra barnehagenes egne vedtekter, og i vedtektene kan du lese om hva som avgjør hvem som får tilbud om plass først. Vedtektene finner du på barnehagenes egne sider.

Plass på søkerliste til kommunale barnehager

De kommunale barnehagene har felles regler som bestemmer hvem som får tilbud om plass først.

I hver opptaksrunde tildeles plasser på bakgrunn av:

  1. Prioriteringsgruppe 1-7 (noen grupper krever dokumentasjon)
  2. Barnets alder

Innenfor prioriteringsgruppen er det det eldste barnet i aldersgruppen (småbarn/storebarn) som får tilbud først. Aldersgruppene er 0-2 år og 3-6 år, og barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Hvilken barnehage du har satt som førsteønsket i søknaden, eller hvor lenge barnet har stått på søkerlisten påvirker ikke hvem som får tilbud om plass først i ommunale barnehager. 

Mens opptak for lovfestet rett til plass pågår (1. mars - november) kan vi ikke oppgi barnets plass på søkerlistene. Utenom denne perioden kan du ringe barnehageadministrasjonen for å få vite barnets plass på søkerlistene.

Gruppene som gir prioritet til kommunale barnehager

Noen barn har prioritet i opptaket. For å få prioritet må du legge ved dokumentasjon når du søker om barnehageplass (unntaket er søskenprioritet som ikke krever dokumentasjon. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn tre måneder.

Gruppe 1 (gjelder også private barnehager)

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevern.

Krav til dokumentasjon: sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak.

Gruppe 2

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av funksjonsnedsettelse eller varig sykdom hos foresatte eller søsken.

Krav til dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen eller funksjonsnedsettelse er alvorlig og varig.

Gruppe 3

Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV eller bydel.

Gruppe 4

Barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon.

Gruppe 5

Søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartsdato. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon.

Gruppe 6

Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning.

Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV, for eksempel vedtak om utvidet barnetrygd, og dokumentasjon på arbeid eller utdanning.

Gruppe 7

​Øvrige barn.

Slik søker du barnehageplass

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen