Til innhold

Hvilket barn får tilbud om barnehageplass først?

Det er ulike regler for tildeling av plass i kommunale og private barnehager. Plass i private barnehager tildeles ut fra barnehagenes egne vedtekter. Les om hvilke kriterier som bestemmer plass på søkerlisten til kommunale barnehager.

Dette kan gi barn fortrinn i opptaket

 • Barn med nedsatt funksjonsevne, vedtak fra barnevern
 • Funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken
 • Søsken
 • Barn av enslig forsørger
 • Barn som vil bytte til kommunal barnehage

Rekkefølge for tildeling av plass

Hvor lenge et barn har stått på søkerliste til en barnehage, har ingen betydning. Rekkefølgen for tildeling av plass bestemmes ut fra:

 • Når barnet har lovfestet rett til plass (august, september, oktober eller november)
 • Hvilken gruppetilhørighet barnet har (f.eks søsken)
 • Barnets alder

I løpende opptak

I løpende opptak plasseres barn på søkerlisten etter hvilken gruppetilhørighet barnet har, og deretter alder. Det eldste barnet får tilbud først innenfor aldersgruppen (0-2 år og 3-6 år) for den aktuelle plassen. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

I hovedopptaket

I hovedopptaket plasseres barn i ulike puljer i hovedopptaket ut fra når de har rett til plass (august, september, oktober eller november). Innad i denne puljen gjelder først gruppeprioriteten (1-6), deretter aldersgruppe der det eldste barnet får tilbud først innenfor aldersgruppen (0-2 år og 3-6 år). Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Barn som har plass og ønsker å bytte barnehageplass har ikke rett til plass men kan få tilbud dersom det er ledig plass i ønsket barnehage i løpet av første delen av hovedopptaket.

Så langt det er mulig vil vi gi tilbud om plass i en barnehage du har søkt om plass i. 

Gruppe 1 (gjelder også private barnehager)

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevern.

Krav til dokumentasjon: sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak.

Gruppe 2

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken.

Krav til dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen eller funksjonshemmingen er alvorlig og varig.

Gruppe 3

 • Søsken (som bor på samme adresse).  Plassene til barn i denne gruppen tildeles i denne rekkefølgen:
  • Barn som ønsker å bytte til en kommunal barnehage der barnets søsken har plass.
  • Barn uten barnehageplass som søker plass i en kommunal barnehage der barnets søsken går. I hovedopptaket gjelder dette kun barn med lovfestet rett til plass.
  • Søsken som det søkes om plass for i samme kommunale barnehage, samtidig og med samme oppstartsdato. Gjelder hvis begge søsken er uten barnehageplass.  I hovedopptaket gjelder dette kun barn med lovfestet rett til plass.

Har du et barn i barnehage, og søker plass til barn nummer to, får du ikke søskenprioritet dersom du ønsker at barnet som allerede har barnehageplass skal bytte barnehage der du ønsker at barn nummer to skal få plass. Men dersom du søker om at barn nummer to skal få plass i barnehage der det eldste barnet allerede har plass vil du få søskenprioritet.

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon.

Gruppe 4

Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning.  I hovedopptaket gjelder dette kun barn med lovfestet rett til plass.

Dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV, for eksempel vedtak om dobbel barnetrygd, og dokumentasjon på arbeid eller utdanning.

Gruppe 5

Barn som ønsker å bytte til en kommunal barnehage (ved bytte mellom kommunale barnehager, og ved bytte fra privat til kommunal). 

Gruppe 6 

 • I hovedopptaket: Øvrige barn med lovfestet rett til barnehageplass.
 • I løpende opptak: Øvrige barn.

Dokumentasjon på gruppetilhørlighet

Du kan laste opp dokumentasjonen når du sender søknaden digitalt. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn tre måneder. Hvis du ikke kan laste opp dokumentasjonen når du sender søknaden må du sende det med post til bydelen så snart du har søkt plass. Du vil ikke få godkjent prioritet eller gruppe før dokumentasjonen er godkjent.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Slik søker du barnehageplass