Til innhold

Hvilket barn får tilbud om barnehageplass først?

Plass i private barnehager tildeles ut fra barnehagenes egne vedtekter. På denne siden kan du lese om rekkefølgen for tildeling av barnehageplass i kommunale barnehager.

Plass på søkerliste

Hvor lenge barnet har stått på søkerlisten til en barnehage har ingen betydning for plassering på listen. I hver opptaksrunde tildeles plasser på bakgrunn av:

  1. Barnets gruppetilhørighet (kommunale barnehager har felles grupper, private har egne grupper som er spesifisert i vedtektene deres)
  2. Barnets alder

Innenfor hver gruppe får det eldste barnet tilbud først. Avhengig av om det er en ledig plass i en småbarnsavdeling eller storebarnsavdeling er det barn i alderen 0-2 eller 3-6 som kan få tilbud. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Bydelene samordner opptaket med private barnehager for at du skal få tilbud i en barnehage som er så høyt prioritert på søknaden din som mulig. Har du lovfestet rett til plass kan du få tilbud i en barnehage du ikke har søkt om plass i, hvis det ikke er mulig for oss å tilby plass i en av de ønskede barnehagene.

Opptaksrundene

Det er flest ledige plasser å tilby i august når de eldste barna begynner på skolen. Opptak skjer i ulike opptaksrunder i løpet av året:

  • Etter søknadsfrist 1. mars tildeles plasser til barn som ønsker å bytte barnehage, og som har søkt før fristen. De som søker om bytte får tilbud hvis det er ledig plass i ønsket barnehage.
  • Etter opptaksrunden for bytte av barnehage, gjennomføres flere opptaksrunder for barn med lovfestet rett til plass i august eller september.
  • Etter søknadsfristen 15. august gjennomføres opptaksrunder for barn som har lovfestet rett til plass i oktober eller november.

I tillegg tildeles plasser hver måned til barn uten lovfestet rett til plass, hvis det er ledige plasser, og ingen  barn med lovfestet rett på søkerlistene. Det gjelder hovedsakelig plasser for barn i alderen 3-6 år. 

Gruppene som gir fortrinn til kommunale barnehager

Noen barn har rett på fortrinn i opptaket. For å få riktig gruppetilhørighet må riktig dokumentasjon legges ved barnehagesøknaden. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn tre måneder. Gruppene gjelder i alle opptak, også bytteopptak og løpende opptak gjennom året.

Gruppe 1 (gjelder også private barnehager)

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevern.

Krav til dokumentasjon: sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak.

Gruppe 2

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken.

Krav til dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen eller funksjonshemmingen er alvorlig og varig.

Gruppe 3

Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV eller bydel.

Gruppe 4

Barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart, og søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartsdato.

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon.

Hvis du søker om å bytte til en barnehage der søsken går, kan barnet få tilbud i bytteopptaket. Søsken som ikke allerede går i barnehage, og har søkt før fristen for rett til plass, vil få søknaden behandlet i opptaksrundene for barn med rett til plass.

Gruppe 5

Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning.

Dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV, for eksempel vedtak om dobbel barnetrygd, og dokumentasjon på arbeid eller utdanning.

Gruppe 6 

​Øvrige barn.

Slik søker du barnehageplass

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen