Bolig til flyktninger 

Det er kommunen som er ansvarlig for å finne bolig til flyktninger, men flyktninger med oppholdstillatelse kan også forsøke å finne bolig på egenhånd.

Переклад / Перевод / Translation

Житло для біженців (UKR, 0,5MB)

Жилье для беженцев (RU, PDF 0,5MB)

Accommodation for refugees(EN, PDF 0,5MB)

Kommunen har ansvar for å skaffe bolig til de flyktningene som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunen om å bosette. Det kan ta noe tid fra asyl er innvilget til bosetting skjer. Det er bydelene som finner egnet bolig. Bydelen bruker enten det private markedet eller kommunale boliger.

Flyktninger som skaffer bolig selv

Flyktninger kan også finne bolig selv, og må da kontakte bydelen for å få boligen godkjent for avtalt selvbosetting. Om leiekontrakten godkjennes, inngås det en avtale om bosetting mellom bydelen og IMDi. Dette gir rett til tjenester fra det offentlige.

Uten avtale med kommunen

Flyktninger med vedtak om opphold, som flytter fra mottak til en kommune uten at det er inngått en formell avtale mellom IMDi og kommunen, er å anse som selvbosettere. Flyktninger som bosetter seg på denne måten har ikke rett til introduksjonsprogram, og kan miste retten til annen økonomisk støtte.

Flytte til en annen kommune

Velger en flyktning å flytte fra bosettingskommunen før det har gått fem år, er flyktningen å anse som sekundærbosetter. Flyktninger som flytter uten avtale med tilflyttingskommunen mister for eksempel retten til introduksjonsprogram. Det er bydelen som avgjør om de vil akseptere sekundær- og selvbosettere.

Nyttig å vite når du skaffer bolig på egenhånd

  • Flyktninger som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi er i utgangspunktet ansvarlig for å betale husleie selv.
  • Mange flyktninger er i en situasjon hvor de ikke har mulighet til å betale husleie og dekke andre utgifter. Da kan de søke sosialhjelp. Når flyktningene starter i introduksjonsprogram får de økonomisk støtte gjennom deltakelse, og kan betale husleien selv. Det finnes også bostøtteordninger de kan søke på. Bydelens NAV-kontor hjelper med dette.
  • Leiekontrakten må ikke signeres før den er godkjent av bydelen.
  • Leieavtalen er mellom utleier og den som skal bo i leiligheten, men kommunen stiller depositumsgaranti.
  • Forbrukerorganisasjonen Huseierne har laget en leiekontrakt som er oversatt til flere språk: Leiekontrakt for bolig - fremmedspråklige oversettelser (huseierne.no)
  • Alle med oppholdstillatelse i Norge har full anledning til å bosette seg i en hvilken som helst kommune, men det forutsetter at de er økonomisk selvhjulpne.