Oslo indre øst-satsingen

Oslo indre øst-satsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i utvalgte nærmiljøer og tjenester i Oslo indre øst. Satsingen varer fra 2019-2026.

Hva er Oslo indre øst-satsingen?

Oslo indre øst-satsingen er en av områdesatsingene i Oslo og er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten.

Oslo indre øst-satsingen gjennomføres i Bydel Gamle Oslo og det pågår områdeløft på Tøyen og Grønland. Det bor rundt 22 500 mennesker innenfor grensene til områdeløftet.

Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i utsatte områder i Oslo indre øst. I tillegg skal det utvikles bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting.

Hva kjennetegner et «utsatt område»?

Et utsatt område er et område som har en kombinasjon av ulike utfordringer knyttet til levekår, sosialt miljø, fysiske omgivelser eller lokalt tjenestetilbud som ikke treffer befolkningens behov.

Hva jobber vi med i områdesatsingen?

Satsingen er organisert i tre delprogrammer for nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting.

Delprogram nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.
Les mer om delprogram nærmiljø
Søk om bomiljøtilskudd for Oslo indre øst

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.
Les mer om delprogram oppvekst og utdanning

Delprogram sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet.
Les mer om delprogram sysselsetting

Hvordan jobber vi med medvirkning?

Oslo kommune vil at flest mulig skal bli hørt i utviklingsprosesser. Men det kan være krevende å få til gode medvirkningsprosesser på tvers i en så stor kommune som Oslo, med 15 administrative bydeler samt mange etater og foretak. I områdesatsingene jobber vi for å få til en bredere og bedre medvirkning enn det som er lovpålagt, samt å teste nye måter å drive medvirkning på. På denne måten kan det utvikles tiltak og tjenester som er forankret i de lokale ønskene og behovene. Målet er at medvirkningsarbeidet i områdesatsingene skal bidra til at kommunen endrer og forsterker medvirkningen også i det ordinære arbeidet.

Sentralt i medvirkningsarbeidet er å utvikle metoder som når ut også til «de stille stemmene»; innbyggerne som ikke vanligvis deltar i formelle høringsrunder eller på folkemøter. For å få med flest mulig innspill står bydelens ansatte på stand der folk ferdes, de banker på dører og det opprettes egne områdeløftkontorer der bydelen kommer i kontakt med beboerne. Noen bydeler arrangerer barne- og seniortråkk for å kartlegge hvor barn og eldre liker/ikke liker å oppholde seg. Det er brukerne og de som jobber i tjenestene som skal høres.

Alle disse tilbakemeldingene gir til sammen bydelen en god oversikt over hvor skoen trykker og hvor mulighetene ligger. For mange innbyggere er disse delene av satsingene derfor mindre synlige enn nærmiljøarbeidet i områdeløftene.

Hvem er ansvarlig for Oslo indre øst-satsingen?

Det øverste ansvaret for områdesatsingene ligger hos byrådet, som kan instruere virksomhetene til å prioritere satsingsområdene.

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling ved Seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) koordinerer arbeidet på statlig side.

Hvem bestemmer hva?

I Delprogram nærmiljø utvikler bydelen, basert på medvirkning fra innbyggere og andre aktører i lokalsamfunnet, årlige handlingsplaner som så behandles av det politiske bydelsutvalget.

I Delprogram sysselsetting og Delprogram oppvekst og utdanning utvikler fagetater og bydelen i samarbeid årlige handlingsplaner, basert på brukermedvirkning og erfaringer fra de som jobber i tjenestene.

Handlingsplanene sendes så til Programeiergruppen, som består av representanter fra samarbeidende departementer og byrådsavdelinger. Programeiergruppen innstiller til fordeling av midler.

Endelige vedtak fattes i byrådet, som så kan instruere Oslo kommunes virksomheter til å prioritere tiltakene.  

Kostnad

Oslo kommune og staten tildeler midler til områdesatsingene over årlige budsjetter.

Kontakt oss

Synnøve Riise Bøgeberg
seksjonssjef, Byrådsavdeling for byutvikling

Kjersti Grut
programleder, Områdeløft Grønland og Tøyen

Les mer om Oslo kommunes områdesatsinger eller finn publikasjoner fra områdesatsingene i dokumentarkivet vårt.