Delprogram sysselsetting

Delprogram sysselsetting skal

  • Tilby en faglig og finansiell ramme for gode initiativer fra partnerne i programmet som kan føre til større overgang til arbeid for programmets målgruppe.
  • Bistå med profesjonalisering innen tjenesteutvikling og innovasjon og være kilde til kunnskap på området.
  • Være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å sette dagsorden innenfor temaene sysselsetting, kvalifisering, integrering og levekår.

Sysselsetting er ett av tre innsatsområder i områdesatsingene. Delprogrammet skal styrke samarbeid og nytenkning på tvers av sektorer, for å øke sysselsetting i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Hva gjør vi?

Delprogram sysselsetting jobber for å nå målet om at flere innvandrere skal få seg ordinært arbeid og at flere oppnår en varig tilknytning til arbeidslivet. Dette vil vi gjøre ved å utvikle tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet .

Utfordringene er kompliserte, og det kreves innsats fra flere sektorer for å løse dem. Arbeidet er lagt opp som et bredt offentlig og privat partnersamarbeid. På sikt skal dette fremme tjenesteinnovasjon på tvers av sektorer og systemer.

Staten er samarbeidspartner i programmet og vil overføre gode erfaringer til andre kommuner og som nasjonal politikk.

Hva skjer når?

Da staten og Oslo kommune videreførte samarbeidet om Groruddalssatsingen for en ny tiårsperiode fra 2017 ble arbeidet innrettet med tre delprogram, for temaene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Fra og med 2019 er også Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen en del av delprogrammet.

Arbeidet i delprogrammet beskrives i de årlige handlingsprogrammene. Handlingsprogrammene hjelper partnerne med fremdrift og retning i arbeidet. De gir også føringer til linjeorganisasjonene om hvilke prosjekter programstyret ønsker å prioritere.

Hvor skjer det?

Delprogrammet tar utgangspunkt i utfordringer som trer tydelig frem i de delene av Oslo som omfattes av områdesatsinger. I dag gjennomføres det områdesatsinger i Groruddalen, i Oslo indre øst og i Oslo sør

Det legges stor vekt på partnersamarbeid med offentlige og private aktører som tilbyr tjenester eller driver virksomhet i disse områdene.

Hvorfor ekstra innsats på sysselsetting?

Selv om det er stor variasjon i levekår innad i bydelene, har befolkningen i Oslos områdesatsinger samlet sett noen fellestrekk. Utdannings- og inntektsnivået er lavere enn snittet i Oslo, og flere har svak tilknytning til arbeidslivet . I tillegg er flere avhengig av trygdeytelser.

Det er en betydelig større andel av befolkningen i områdesatsingene som har innvandrerbakgrunn enn i resten av Oslo. Landbakgrunn er en relevant del av utfordringsbildet fordi arbeidsledigheten blant deler av innvandrerbefolkningen er tre ganger høyere enn befolkningen forøvrig.

Behov for tverrsektoriell satsing

Hver for seg gjør NAV Oslo, bydelene i Oslo kommune, Oslo Voksenopplæring, IMDi og Kompetanse Norge mye godt arbeid knyttet til sysselsetting og kvalifisering av innvandrere. Men for å løse de kompliserte utfordringene er det viktig å se tjenester og virkemidler i sammenheng. En flerårig og tverrsektoriell programsatsing skal bidra til å utvikle bedre koordinering og samordning av tjenestene.

Hvem er ansvarlig?

Arbeidet i Delprogram sysselsetting ledes av et programstyre som består av representanter fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud,Stovner, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, Utdanningsetaten, NAV Oslo, IMDi Øst,Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Direktøren i NAV Oslo har i dag styreledervervet. 

Kontakt oss

Programleder

Hanne Sørheim-Rensvik

Mobilnummer
94 79 06 36

E-post

Kommunikasjonsrådgiver

Ingvild Smørvik

Mobilnummer
41 27 73 60

E-post

Programrådgiver

Mari Tollåli

Mobilnummer
95 70 94 99

E-post

Prosjektutvikler

Ane Heggelund

Mobilnummer
91 12 00 50

E-post

Prosjektutvikler

Gro Magnussen

Mobilnummer
41 63 02 51

E-post

Prosjektutvikler

Faiza Kassim

Mobilnummer
41 36 92 13

E-post