Innskriving og tildeling av skoleplass på 1. trinn

Les om tildeling av skoleplass på 1. trinn, og finn generell informasjon om å begynne på skolen.

Skolestart

Alle barn skal føle seg trygge og velkommen på skolen. Vi som jobber her og foreldre skal samarbeide for at barna får en god start og trives på skolen.

Les mer om det å starte på skolen.

Tildeling av skoleplass på 1. trinn høsten 2024

November/desember 2023

Vi sender brev til foresatte til barn som er født i 2018 og som var folkeregistrert i Oslo kommune i starten av november. Brevet ble sendt til din digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. Hvis du er reservert mot digital post, ble brevet sendt til din fysiske postkasse. Hvis dere har mottatt brev med invitasjon til å skrive inn barnet ditt i Osloskolen, finner du innskrivingsskjema på nett her.

Hvis du ikke har mottatt brevet i løpet av november eller du har spørsmål, må du ta direkte kontakt med skolen barnet ditt tilhører. Her kan du se hvilken skole barnet ditt tilhører.

Februar/mars 2024

De aller fleste barn i Oslo får plass på skolen de hører til etter gjeldende inntaksområder, men innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er for mange elever, vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass. Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Du har som foresatt rett til å uttale deg om hvilken skole barnet bør gå på.

April 2024

Skolene tildeler skoleplass senest 3. april. Da sender skolene ut brev hvor det står hvilken skole barnet ditt skal gå på. Brevet sendes til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

Etter hovedinntaket som avsluttes 3. april tar skolene fortløpende inn nyinnflyttede elever.

Hvis dere ønsker at barnet skal fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om det. Les mer om skolebytte i grunnskolen.

Skolen gjennomfører inntaket med utgangspunkt i våre veiledende inntaksområder. Tildeling av skoleplass er et enkeltvedtak. Dere har rett til å klage på vedtaket.

Barn med stort behov for tilrettelegging i skolen

Hvis ditt barn har stort behov for tilrettelegging, skal skolen tildele barnet ditt skoleplass og starte planlegging av et godt tilrettelagt opplæringstilbud så raskt som mulig. Du ser hvilken skole dere tilhører her.

Hvis ditt barn har stort behov for tilrettelegging, må du ta kontakt med skolen ditt barn tilhører, så fort som mulig. Alle barn har rett til å gå på nærskolen, også barn med stort behov for tilrettelegging.

Flytting etter 1. november

Hvis dere flytter etter 1. november, må dere melde fra til skolen i eget skjema for flyttemelding. Skolen må ha mottatt flyttemeldingen innen 15. mars for at barnet ditt skal få plass ved den nye skolen ved hovedinntaket i april.

For å få tildelt skoleplass på skolen dere flytter til i hovedinntaket i april, må dere flytte til ny skole innen skolestart. Når dere melder flytting som ikke er registrert i folkeregisteret før 15. mars, må dere dokumentere at:

  • dere disponerer bolig i inntaksområdet innen skolestart
  • bekrefte at dere flytter til boligen innen skolestart

Hvis skolen har mottatt dokumentasjon på flytting fra foresatte innen 15. mars vil eleven tas med i hovedinntaket ved tilflyttingsskolen. Skolen vil sjekke folkeregisteret en stund etter at dere har flyttet. Hvis dere ikke er folkeregistrert i skolens inntaksområde innen rimelig tid, kan barnet deres miste plassen på skolen.

Etter hovedinntaket som avsluttes 3. april tar skolene fortløpende inn nyinnflyttede elever.

Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Det er nærskolen som fatter vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser.

Klage på vedtak om nærskole

Send klagen til skolen som har gjort vedtaket innen tre uker etter at du har fått vedtaket. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens avgjørelse.

Søke om tidlig eller utsatt skolestart?