Når nærskolen ikke har ledig plass

Hvis en skole ikke har plass til barn bosatt i sitt inntaksområde, må skolen plassere barna på nærmeste skole med ledige plasser.

Fastsettelse av nærskoletilhørighet

På barnetrinnet er det elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven skal blir plassert på. Nærskoletilhørighet på ungdomstrinnet blir fastsatt på grunnlag av nærskoletilhørighet på barnetrinnet.

Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle barna i skolens inntaksområde.

Hvis en skole ikke har plass til barn bosatt i sitt inntaksområde, må skolen plassere barna på nærmeste skole med ledige plasser. Skolen må fastsette hvor barnet skal gå på skole i et vedtak om nærskole.

Hva skjer dersom ikke skolen har ledig plass?

Hovedinntak til 1. og 8. trinn

Hovedinntaket gjennomføres i april før skolestart på det aktuelle trinnet. Hvis skolen ikke har plass til alle elevene i skolens inntaksområde, må skolen vurdere hvilke elever som skal henvises til nærmeste skole med ledige plasser. Kriteriene for denne vurderingen er:

  • Lengden på skoleveien
  • Trafikksikkerhet på skoleveien
  • Sikring av samlede nærmiljøer
  • Særlige forhold, for eksempel elever med særskilte behov.
  • Søsken på samme skole

Løpende inntak

Etter 1. april gjennomføres inntak av innflyttende elever løpende. Hvis det ikke er plass til en elev som flytter inn i skolens inntaksområde, må skolen overføre eleven til nærmeste skole med ledige plasser.

Klage på vedtak om nærskole

Send klagen til skolen som har gjort vedtaket innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på avslaget sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak.

Mer informasjon om regelverk

Ønsker du å bytte skole?

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med skolen direkte eller med Utdanningsetaten på 21 80 21 80.