Slik søker du om skolebytte i grunnskolen

Slik bytter du skole hvis eleven allerede har skoleplass, hvis eleven ikke har skoleplass, og i forbindelse med flytting. Reglene her gjelder både barneskole og ungdomsskole.

Slik får du skoleplass på nærskolen

Meld fra om flytting

Hvis dere har flyttet eller skal flytte, må dere melde fra til oss. Dere melder fra ved hjelp av dette skjemaet (logg inn).

Meld fra om ønske om plass på nærskolen

Hvis barnet ditt ikke har plass på nærskolen, men dere vil at barnet skal få plass der, må dere melde fra til oss. Dere melder fra ved hjelp av dette skjemaet (logg inn).

Informasjon om skolestart 1. trinn kan du lese her.

Slik bestemmes det hvilken nærskole barnet tilhører

På barnetrinnet er det elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven blir plassert på. Nærskoletilhørighet på ungdomstrinnet blir fastsatt på grunnlag av nærskoletilhørighet på barnetrinnet.

Hvis barnet har gått på en annen skole enn nærskolen på barnetrinnet, vil barnet likevel bli plassert på ungdomsskole basert på bosted. Skolebytte på barnetrinnet gir ikke automatisk rett til å følge klassen ved overgang til ny ungdomsskole.

Hvis man flytter ut av skolens inntaksområde, mister man plassen på skolen. Barnet vil bli tildelt plass med utgangspunkt i ny adresse. Dersom skolen i inntaksområdet dere flytter til ikke har plass, vil eleven få plass på nærmeste skole med ledig kapasitet.

Hvis du ønsker at barnet ditt skal fortsette på skolen etter flytting, må du søke om å få beholde plassen på skolen.

Slik søker du skoleplass på en annen skole enn nærskolen

​Vi skal ikke flytte, men ønsker plass på en annen skole enn den vi tilhører

For å søke om skolebytte, må du fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet under.

Hovedinntak av skolebyttesøkere før 1. og 8. trinn gjennomføres i perioden 1. april- 22. april, og dere må søke innen 17. mars for å være med i hovedinntaket. Etter hovedinntaket tildeles gjenværende plasser innflyttere og nye søkere løpende.

Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskolen dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke du gjør dette, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen eleven egentlig hører til. Se hvilken ungdomsskole de ulike elevene skal gå på.

Tillatelsesskjema for overføring av personopplysninger

Ved overgang mellom barneskole og ungdomsskole, må skolen innhente tillatelse fra foresatte for overføringer av personopplysninger. Disse opplysningene kan overføres uten tillatelse:

• tidligere gjennomført opplæring, inkludert fagsammensetning
• karakterer som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis
• fravær som skal føres på vitnemål eller kompetansebevis
• kartlegging av elever med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 og § 3-12 eller etter friskolelova § 3-5

Vi har flyttet/skal flytte til et annet inntaksområde, men vil beholde plassen på den gamle skolen

Dersom dere flytter til et nytt inntaksområde mister eleven nærskoleretten på den gamle skolen, og vil få nytt nærskolevedtak fra den skolen dere tilhører i henhold til inntaksområdene. Dette betyr at eleven mister plassen på skolen eleven gikk på før dere flyttet, men dere kan søke om å fortsette på samme skole. Hvis dere får avslag, eller ikke søker innen rimelig tid, mister dere plassen ved den gamle skolen.

Når, eller noe før, dere flytter må dere melde flytting til skolen der eleven går og til skolen som dere flytter til. I skjemaet kan dere også søke om å beholde plassen på skolen eleven går på nå, hvis dere ønsker det.

Bruk dette skjemaet til å melde flytting (logg inn)

Slik rangeres søknadene

Hvis det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter disse kriteriene:

  • avstand til skolen fra elevens bosted
  • eleven har søsken ved skolen
  • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • sosiale og/eller medisinske forhold
  • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
  • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende

Klage

Send klagen til skolen du ønsker å bytte til innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på avslaget sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak.

Vil du søke om skoleplass i en annen kommune enn den eleven bor i?

Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på skole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og kommunen dere ønsker skoleplass i.

Kontaktinformasjon

Generelle spørsmål kan rettes til skolen eller Utdanningsetaten:

Utdanningsetaten