Til innhold

Pris og betaling

Dette kan påvirke månedsbetalingen

  • Inntekten din
  • Gratis deltakelse etter skoletid
  • Heltidsplass eller deltidsplass
  • Ferie eller sykdom i fire uker eller mer

Dette koster en plass på AKS

Du trenger ikke betale for plassen i juli, for da er AKS stengt. Dersom du har flere barn i Aktivitetsskolen må du betale lik pris for alle barna. Det er ingen søskenmoderasjon. Prisen nedenfor er oppgitt per måned.

Inntekt over 374 544 kroner

Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt fra 210 682  - 374 544 kroner

Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt til og med 210 681 kroner  

Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for plassen.

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov har rett til plass på AKS fra 1. til 7. trinn. Plassen er gratis fra 5. til 7. trinn.

Søk om redusert betaling på grunn av lav inntekt

For å få redusert prisen for AKS på grunn av lav inntekt må du fylle ut et skjema og legge ved dokumentasjon på husholdningens inntekt.

Send egenerklæringsskjema for redusert betaling (PDF 0,1 MB) til skolen barnet går på. 

Eksempler på dokumentasjon du kan legge ved:

  • Lønnslipp / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds/årslønn
  • Trygdeutbetalingsblankett (uføretrygd, attføring, sykepenger etc.)
  • Fødselspenger
  • Pensjoner / vartpenger
  • Arbeidsledighetstrygd
  • Kopi av studiebevis / bekreftelse på skoleplass 

Ved endring av inntekt må uansett siste skatteoppgjør leveres hvis dette ikke er gjort tidligere.

Fritak for betaling ved sykdom

Om barnet ditt er sykt og borte fra Aktivitetsskolen i 4 uker eller lengre har du krav på fritak for betaling i denne perioden. Send skjema for betalingsfritak (PDF) til skolen det gjelder.

Del betalingen eller bytt betaler

Del betaling mellom foreldre

Last ned skjema for delt betaling mellom foreldre og send det til skolen barnet går på. Skjema for delt betaling (PDF)Gå til skoleoversikten.     

Endre betaler          

Ønsker dere å bytte mottaker av faktura?

 

Skjema for å endre betaler av Aktivitetsskolen (PDF)

Har du ikke fått faktura?

Ta kontakt med skolen dersom du ikke har fått faktura.  Gå til skoleoversikten. 

Mer om Aktivitetsskolen