Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, skal hvert år sende inn en omsetningsoppgave til Næringsetaten, og betale et bevillingsgebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mange liter alkohol som omsettes. I februar hvert år sender vi et brev til alle bevillingshavere med frist for innsendelse av omsetningsoppgaven.

Send inn omsetningsoppgaven

Send inn omsetningsoppgaven for ordinær salgs- eller skjenkebevilling (logg inn)

Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Slik leveres omsetningsoppgaven

Oppgaven fylles ut av styreleder, daglig leder i selskapet eller en person som har rollene "kommunale tjenester" og "post/arkiv" i Altinn.

Størrelsen på bevillingsgebyret

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1850 kroner for dagligvarebutikker og minimum 5800 kroner for skjenkesteder. Se satsene for bevillingsgebyret finner i alkoholforskriften.

Frist for levering av omsetningsoppgaven

Alle som har en salgsbevilling eller en skjenkebevilling må levere omsetningsoppgaven innen 10. mars hvert år.

Har dere fått ny bevilling?

  • Da skal dere oppgi forventet alkoholomsetning fra dere fikk bevillingen og ut året.

Har dere solgt eller lagt ned stedet som har bevilling?

  • Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Meld fra her når driften skal avvikles.
  • Innen en måned etter opphør eller salg av stedet, skal omsetningsoppgaven sendes inn med faktiske omsetningstall fra 1. januar til driften ble lagt ned.
  • Hvis omsetningsoppgaven ikke er levert innen fristen, foretar Næringsetaten en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Revisors bekreftelse

  • Ved innsendelse av den årlige omsetningsoppgaven skal revisors bekreftelse på omsetningen for foregående år legges ved.

  • Har dere fått ny bevilling og skal sende inn omsetningsoppgave for første gang, skal dere ikke sende med revisors bekreftelse.

  • Steder som har hatt bevilling deler av året, men som ikke lenger har gyldig bevilling, skal levere revisors bekreftelse på hvor mange liter alkohol som er omsatt fra 1. januar og frem til virksomheten opphørte. Bekreftelsen fra revisor sendes til postmottak@nae.oslo.kommune.no.

Velg ett av disse to alternativene for revisors bekreftelse:

  • Selskaper som har registrert revisor har mulighet til å sende omsetningstallene elektronisk til revisor. Når revisor har bekreftet omsetningstallene i Altinn, blir oppgaven sendt til Næringsetaten. Bevillingshaver må selv kontrollere at revisor har bekreftet omsetningstallene, slik at omsetningsoppgaven blir levert innen fristen.
  • PDF av revisors bekreftelse på hvor mange liter alkohol som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000. Filen lastes opp som vedlegg til omsetningsoppgaven.

Det er bevillingshavers ansvar at revisor bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor er det nødvendig med bekreftelse fra revisor?

For at størrelsen på bevillingsgebyret skal bli riktig, har Oslo kommune besluttet at alle omsetningsoppgaver skal bekreftes av revisor. Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige.

Kravet til revisorbekreftet omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres.

Les mer om fritak for skatteplikt.

Standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Revisoren skal benytte standard for attestasjonsoppdrag "ISAE 3000 - attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Dette oppdraget skal resultere i en uttalelse med revisorens bekreftelse på virksomhetens omsetning av alkoholholdig drikk oppgitt i liter. Forutsetningen for revisorens bekreftelse er at vilkårene i ISAE 3000 er oppfylt.

Hva skjer hvis omsetningsoppgaven ikke leveres eller bevillingsgebyret ikke betales?

Manglende levering av omsetningsoppgaven eller manglende betaling av bevillingsgebyret vil føre til prikktildeling. Ved første gangs overtredelse tildeles to prikker. Ved senere overtredelser tildeles tre prikker hver gang fristen ikke overholdes, inntil omsetningsoppgaven er levert og bevillingsgebyret er betalt.

Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, eller flere, er vi forpliktet til å inndra bevillingen i minimum en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol. Les mer om tildeling av prikker her.