Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år sende inn en omsetningsoppgave og betale et bevillingsgebyr til Næringsetaten. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mange liter alkohol som omsettes.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Send inn omsetningsoppgaven

Send inn omsetningsoppgaven for ordinær salgs- eller skjenkebevilling (logg inn)

Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Slik sendes omsetningsoppgaven inn

Oppgaven fylles ut av styreleder, daglig leder i selskapet eller en person som har rollene "kommunale tjenester" og "post/arkiv" i Altinn. Dere må selv ordne med tilganger i Altinn. Næringsetaten har dessverre ikke mulighet til å hjelpe dere med dette.

Størrelsen på bevillingsgebyret

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1960 kroner for dagligvarebutikker og minimum 6100 kroner for skjenkesteder. Se satsene for bevillingsgebyret i alkoholforskriften.

Frist for levering av omsetningsoppgaven

Fristen er 10. mars hver år. I februar sender Næringsetaten et brev om dette til alle bevillingshavere.

Har dere fått ny bevilling?

 • Da skal dere oppgi forventet alkoholomsetning fra dere fikk bevillingen og ut året.

Har dere solgt eller lagt ned stedet som har bevilling?

 • Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Meld fra her når driften skal avvikles.
 • Innen en måned etter opphør eller salg av stedet, skal omsetningsoppgaven sendes inn med faktiske omsetningstall fra 1. januar til driften ble lagt ned.
 • Hvis omsetningsoppgaven ikke er levert innen fristen, foretar Næringsetaten en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Revisors / statsautorisert regnskapsførers bekreftelse

 • Ved innsendelse av den årlige omsetningsoppgaven skal dere legge ved en bekreftelse på omsetningen for foregående år.
  Fra 01.01.2024 er det følgende endringer når det gjelder hvem som kan bekrefte foregående års omsetning:
  Revisor skal fremdeles bekrefte omsetningstallene for virksomheter som er revisjonspliktige.
  For virksomheter som ikke er revisjonspliktige kan omsetningstallene nå bekreftes av statsautorisert regnskapsfører.

 • Har dere fått ny bevilling i år og skal sende inn omsetningsoppgave for første gang, skal dere ikke sende med revisors / statsautorisert regnskapsførers bekreftelse. Fikk dere ny bevilling i fjor skal revisor / statsautorisert regnskapsfører bekrefte omsetningstallene for i fjor.

 • Steder som har hatt bevilling deler av året, men som ikke lenger har gyldig bevilling, skal levere revisors / statsautorisert regnskapsførers bekreftelse på hvor mange liter alkohol som er omsatt fra 1. januar og frem til virksomheten opphørte. Bekreftelsen fra revisor/ statsautorisert regnskapsfører må skrives i et eget dokument. Dokumentet sendes som en PDF-fil til postmottak@nae.oslo.kommune.no. Grunnen til dette er at når stedet ikke lenger har en gyldig bevilling er det ikke mulig å sende inn en elektronisk omsetningsoppgave.

Velg ett av disse to alternativene for revisors / statsautorisert regnskapsførers bekreftelse:

 • Revisors bekreftelse:
  Selskaper som har registrert revisor har mulighet til å sende omsetningstallene elektronisk til revisor. Når revisor har bekreftet omsetningstallene i Altinn, blir oppgaven sendt til Næringsetaten. Bevillingshaver må selv kontrollere at revisor har bekreftet omsetningstallene, slik at omsetningsoppgaven blir levert innen fristen. Dersom revisor ikke bekrefter omsetningstallene i Altinn, må det avgis en egen bekreftelse som lastes opp sammen med omsetningsoppgaven. Revisors bekreftlse skal fremdeles være i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000.
 • Statsautorisert regnskapsfører skal gi følgende bekreftelse i et eget PDF-dokument:
  "Vedlagte oppgave over omsetning av alkohol er gjennomgått. Oppgaven er å gi en bekreftelse på om foretakets oversikt er i samsvar med mottatte rapporter og bokførte tall. Det har blitt gjennomført kontrollhandlinger for å kunne gi en uttalelse med høy, men ikke absolutt sikkerhet for at oppgaven ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Utvalgte deler av materialet som oppgaven bygger på har blitt kontrollert, herunder om det er samsvar mellom oppgaven og det underliggende materialet." Filen lastes opp som vedlegg til omsetningsoppgaven.

Det er bevillingshavers ansvar at revisor / statsautorisert regnskapsfører bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor er det nødvendig med bekreftelse fra revisor / statsautorisert regnskapsfører?

For at størrelsen på bevillingsgebyret skal bli riktig, har Oslo kommune besluttet at alle omsetningsoppgaver skal bekreftes av revisor eller statsautorisert regnskapsfører. Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige, og for selskaper som ikke har en statsautorisert regnskapsfører. De som ikke har en statsautorisert regnskapsfører må selv skaffe seg dette, slik at kravet som settes av Oslo kommune blir oppfylt.

Kravet til bekreftelse fra revisor / statsautorisert regnskapsfører gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres.

Les mer om fritak for skatteplikt.

Hva skjer hvis omsetningsoppgaven ikke leveres eller bevillingsgebyret ikke betales?

Manglende levering av omsetningsoppgaven eller manglende betaling av bevillingsgebyret vil føre til prikktildeling. Ved første gangs overtredelse tildeles to prikker. Ved senere overtredelser tildeles tre prikker hver gang fristen ikke overholdes, inntil omsetningsoppgaven er levert og bevillingsgebyret er betalt.

Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, eller flere, er vi forpliktet til å inndra bevillingen i minimum en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol. Les mer om tildeling av prikker her.