Til innhold

Delprogram oppvekst og utdanning

Delprogram oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning er ett av tre innsatsområder for Groruddalssatsingen 2017-2026. Flere i Groruddalen skal sikres god oppvekst og fullføre og bestå videregående opplæring. 

Utvikling og nytenking

 • Handlingsprogram 2018 angir hovedutfordringer og prioriterte innsatser kommende år.
 • Kommunale virksomheter med tjenester i Groruddalen kan søke om prosjektmidler.
 • Nærmere krav til søknader, prosjektorganisering og søknadsfrister finnes i prosjektveilederen for "Delprogram oppvekst og utdanning"

Hva er målet?

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogram 2018 er grunnlag og startpunkt for innsatser i "Delprogram oppvekst og utdanning". Handlingsprogrammet angir prioriterte satsingsområder og bevilgningsbehovet som følger av dette.

Prioriterte innsatsområder

 1. Innsatser før skolestart
 2. Innsatser for bedre grunnleggende ferdigheter for læring og utvikling
 3. Innsatser rettet mot sårbare barn og unge i risikosone
 4. Innsatser for reduksjon av helseforskjeller

Hvorfor har vi dette målet?

Tiltakene i "Delprogram oppvekst og utdanning" skal i løpet av 10 år utgjøre en forskjell for barn og ungdommer som lever i sårbare og utsatte familier.

Levekår eller manglende norskkunnskaper skal ikke være et hinder for at ungdom i Groruddalen fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Søknadsfrister

Fra 2018 gjelder nye rutiner og satser for igangsetting av prosjekter med finansiering fra Groruddalssatsingen. Nå kan du søke om finansiering til nye prosjekter gjennom Prosjektportalens styrende dokumenter og i tråd med de angitte malene. Det er kun ansatte i Oslo kommune som har tilgang til Prosjektportalen. Andre aktører må derfor ta kontakt med programstyreleder før de kan søke. 

Fristene for å sende inn prosjektskisser i 2018

 • 26. mars
 • 22. mai
 • 30. august
 • 5. november

Fristene for å sende inn prosjektsøknader om støtte til prosjekter i 2018

 • 16. april
 • 11. juni
 • 17.september
 • 19. november

Hvem kan søke om prosjektmidler?

Vi ønsker å forbedre kommunale tjenester og deres samhandling med andre nøkkelressurser rundt barn og unge. Kommunens egne tjenester vil derfor bli prioritert i fordelingen.  

I tillegg kan organisasjons- og foreningsliv, samt nabolag søke, når det er i samarbeid med kommunale virksomheter. I disse tilfellene må det kommunale tjenestestedet stå som søker.

Hva kan du søke om midler til?

Vi vil etablere nye metoder, virkemidler og samarbeidsformer i arbeidet med barn og unges utvikling og læring. Det er derfor mulig å søke om finansiering til:  

 • utprøving og utvikling av nye modeller
 • forbedring av eksisterende tjenester, utvikling av nye tjenester eller bruk av metodikk og modeller i nye virksomheter
 • større utredninger som gir bedre kunnskapsgrunnlag og øker kompetansen

Det gis støtte både til virksomhetsinterne prosjekter og samarbeidsprosjekter på tvers av virksomhetsgrenser.

Søknadsprosessen

Søknadene vurderes av programsekretariatet sammen med arbeidsgruppen for Delprogram for oppvekst og utdanning. Du vil få en rådgivende tilbakemelding fra arbeidsgruppen om dere bør gå videre i søkeprosessen. Deretter tar programstyret en formell beslutning om det skal gis prosjektstøtte. Får dere støtte vil prosjekteier motta tildelingsbrev med vilkår for tildelingen.

Ved innvilget søknad må prosjektet:

 • rapportere i henhold til angitte krav
 • utarbeide årlige budsjetter
 • forankre utviklingsarbeidet i virksomhetene
 • konkretisere prosjektets organisering

All støtte er avhengig av at delprogrammet fortsatt mottar støtte fra de kommunale og statlige bidragsyterne.

Hvor mye penger er satt av?

Delprogram for oppvekst og utdanning har fått innvilget 14 millioner kroner til prosjektutvikling og støtte til virksomhetsinterne prosjekter og samarbeidsprosjekter på tvers av virksomhetsgrenser.

Hvem er ansvarlig for delprogrammet?

Programstyret for Delprogram oppvekst og utdanning består av representanter for Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Utdanningsetaten, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, og ledes av Utdanningsetaten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for byutvikling deltar som observatører.

Kontakt oss

Programstyreleder

Kristin Morken

Mobilnummer
928 04 944

E-post

Programrådgiver

Sabha Q. Qureshi-Holen

Mobilnummer
406 34 303

E-post

Se også

Handlingsprogram 2019 (PDF 2MB)

Rapport: Bedre brukerreiser for barn i risikosonen (PDF 5MB)

Årsrapport 2017 delprogram oppvekst og utdanning (PDF 0,01MB)

Groruddalssatsingen 2017–2026

Delprogram sysselsetting

Oslo kommunes områdepolitikk

Rapport: Kartlegging av språkarbeid i barnehager i Groruddalen, "fra beste til neste praksis" (PDF 2MB)

Rapport: Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen (PDF 4MB)