Til innhold

Slik styres Oslo

Oslo kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. Oslo kommune har både kommunale og fylkeskommunale funksjoner.

Bystyret

Bystyret, Oslos parlament, er kommunes øverste organ. Det består av 59 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Bystyret ledes av ordføreren.

Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Bystyrekomiteer

Bystyret har fem fagkomiteer. Komiteene forbereder saker og innstiller overfor bystyret. Alle bystyrerepresentantene er medlemmer av en fagkomite.

Byrådet

Byrådet er Oslos regjering, og kan bestå av inntil åtte medlemmer, kalt byråder. Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller saker til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. En byråd er politisk leder av hver byrådsavdeling. Disse kan best sammenliknes med departementer. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor underliggende etater.

Bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer. De blir valgt for fire år av gangen. Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Organisasjonskart

Oslo kommune organisasjonskart (PDF 118KB) 

Varslingsordningen

Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd