Slik styres bydelen

Bydelsutvalg

Innbyggerne i bydelene velger 15 representanter til et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Årlig tildeler bystyret i Oslo bydelene et rammebudsjett. Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes. Bydelsutvalget nedsetter fagkomiteer som forbereder saker og innstiller overfor bydelsutvalget.

Brukerråd

Tre brukerråd for henholdsvis ungdom, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne uttaler seg og gir råd i saker som angår deres brukergrupper.

Tilsynsutvalg

Bydelsutvalget oppretter også tilsynsutvalg for hjemmetjenestene og institusjonene i bydelen.