Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd

Oslo kommune ønsker å forebygge, avdekke og forbedre uønskede forhold.

Hva er varsling?

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Oslo kommune, eller mot Oslo kommune. Varslingskanalen gjør det mulig for deg å si fra dersom du har mistanke om, eller kjennskap til kritikkverdige forhold.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold som er i strid med rettsregler, etiske retningslinjer eller normer som har bred tilslutning i samfunnet, til noen som kan gjøre noe med det. Retten til å varsle om kritikkverdige forhold er lovbestemt.

Hva kan du varsle om?

Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler knyttet til:

 • fare for liv og helse
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • korrupsjon eller økonomiske misligheter
 • brudd på anskaffelsesregelverket
 • fare for klima eller miljø
 • brudd på personvern
 • myndighetsmisbruk

Dette inngår ikke i varslingsordningen

 • Saker som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold. Eksempler på dette er misnøye med lønn, personalkonflikter, fordeling av oppgaver o.l.
 • Ytringer om faglig eller politisk uenighet
 • Klage på enkeltvedtak. Dette må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Klager på tjenester behandles av de respektive klageordninger (eksempelvis Statsforvalter).
 • Varsler som gjelder kritikkverdige forhold utenfor kommunens ansvarsområde

Hvem kan varsle?

 • ansatte og innleid personell
 • eksterne (leverandører, innbyggere i kommunen)
 • andre som utfører arbeid i en kommunal virksomhet, for eksempel lærlinger eller personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak uten å være ansatt

Hvem skal du varsle til?

Kommunens varslingsordning er todelt: Den består av lokale varslingsordninger på virksomhetsnivå, og en sentral varslingsordning som er organisert i Byrådslederens kontor. Ordningen bygger på prinsippet om at varsler skal løses på lavest mulig nivå.

Alle ansatte og innleid personell skal som hovedregel benytte virksomhetens lokale varslingsmottak. Arbeidsgiver har plikt til å motta, behandle, løse og følge opp varslene.

Den sentrale varslingskanalen benyttes dersom:

 • det dreier seg om korrupsjon eller alvorlige økonomiske misligheter
 • varselet omhandler virksomhetsleder (etatsdirektør, bydelsdirektør eller administrerende direktør i et kommunalt foretak eller kommunaldirektør i en byrådsavdeling)
 • du tidligere har varslet lokalt uten at varselet ble håndtert eller du av andre særskilte grunner ønsker å benytte den sentrale varslingskanalen
 • du ikke er ansatt eller innleid i Oslo kommune (ekstern varsler)

Vær oppmerksom på at selv om varselet sendes til det sentrale varslingsmottaket, så er det innholdet i varselet som avgjør hvordan varselet følges opp. Det betyr at varselet etter en vurdering kan bli oversendt til den aktuelle fagansvarlige byrådsavdelingen, som da bestemmer videre behandling – for eksempel om det skal følges opp av arbeidsgiver gjennom arbeidsgivers lokale varslingsordning.

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling.

Dersom du velger å varsle anonymt kan det begrense muligheten til å utrede saken.

Innsyn i varslingssaker og offentlighet

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Den varselet er rettet mot har krav på innsyn i sakens dokumenter for å kunne gi sin versjon eller imøtegå påstandene. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en begjæring om innsyn (se avsnitt under).

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Statsforvalteren.

Oslo kommune er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Mer informasjon om konfidensialitet og rett til innsyn finner hos Arbeidstilsynet.

Slik varsler du

Du kan varsle muntlig eller skriftlig og det er ingen formkrav til innhold i varselet. Imidlertid må du være tydelig om forholdet du varsler om. Varselet bør inneholde:

 • Navn på virksomhet og avdeling eller enhet
 • Konkrete opplysninger om hva forholdet gjelder
 • Tid og sted
 • Personer som har kunnskap om forholdet

Det er en fordel om du har dokumentasjon som kan underbygge påstandene i varselet.

I tilfeller der varselet ikke inneholder tilstrekkelig opplysninger og det ikke er mulig å innhente ytterligere informasjon (ved anonymitet), vil saken ikke kunne realitetsbehandles og vil bli avsluttet som varslingssak.

Dersom du trenger hjelp til å nedtegne varselet kan du kontakte varslingstelefonen på 800 82 775

Du kan varsle via et elektronisk skjema, telefon, personlig oppmøte eller post.

Elektronisk skjema

Elektronisk meldeskjema

Du vil få et referansenummer for innsendt varsel som du må ta vare på. Dersom du ønsker å gi tilleggsopplysninger etter at du har sendt inn meldeskjema, må du ringe varslingstelefonen og oppgi referansenummeret.

Telefon eller personlig oppmøte

 • Varslingstelefon 800 82 775.
 • Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09:00-15:30.
 • Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket, i BDOs lokaler i Vika Atrium.

Dersom du varsler via telefon eller personlig oppmøte, får du referansenummer fra varslingsmottaket.

Post

Dersom du varsler anonymt via brev kan vi ikke gi deg tilbakemelding.

Send brev til:

Varslingsmottaket i Oslo kommune
v/BDO AS, Forensic Services
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Av hensyn til sikkerhet kan du ikke varsle via e-post.

Etter at du har varslet

Etter mottak av varselet gjennomgår varslingssekretariatet påstandene og beslutter om varselet skal behandles av det sentrale varslingsrådet eller om det skal oversendes til gjeldende byrådsavdeling for behandling. Beslutningen gjøres på bakgrunn av kriteriene som er nevnt ovenfor. Navngitte varslere vil motta en bekreftelse på at varselet er mottatt og hvor varselet skal behandles. Anonyme varslere må ta kontakt med varslingsmottaket ved BDO for å få oppgitt opplysningene. Rutine for behandling av varslingssaker i sentral varslingsordning (PDF)

Dersom varselet oversendes til den berørte byrådsavdelingen, vil avdelingen vurdere hvordan varselet skal behandles og eventuelt følges opp.

Uansett om varselet behandles i sentralt varslingsråd eller i byrådsavdelingene gjelder følgende prinsipper for saksbehandlingen:

 • Arbeidsgiver har plikt til å undersøke og saksbehandle varsler innen rimelig tid.
 • Arbeidsgiver skal foreta nødvendige undersøkelser for å få en objektiv faktabeskrivelse av forhold som det varsles om.
 • Arbeidsgiver skal besluttet om kritikkverdige forhold har funnet sted, om saken kan avsluttes eller om det er behov for å iverksette tiltak og evtuell videre oppfølging.
 • Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta rettsikkerheten til begge partene (den som varsler og den omvarslede). Varsler skal behandles konfidensielt, dvs. at identiteten til varsler skal ikke gjøres kjent for flere enn nødvendig. Videre skal den omvarslede sikres kontradiksjon og få anledning til å uttale seg om påstandene i varselet.
 • Når saken er utredet og kan avsluttes skal begge parter motta en orientering om utfallet fra arbeidsgiver. Av hensyn til personvern har arbeidsgiver begrenset mulighet til å dele informasjon med varsler, med mindre varsler har rett til partsinnsyn i henhold til forvaltningsloven. Anonyme varslere kan ta kontakt med BDO for å få oppgitt status i saken.

Beslutninger foretatt av sentralt varslingsråd eller fagavdeling i håndtering av varslingssaker vil ikke være et enkeltvedtak og avgjørelsen kan derfor ikke påklages.

Gjengjeldelse

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstakeren/innleid personell ikke blir utsatt for gjengjeldelse som følge av varsling.

Tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse kan bringes inn for Diskrimineringsnemda. Vær oppmerksom på at det likevel ikke gjelder saker om oppsigelse eller avskjed.

Mer informasjon om Diskrimineringsnemdas rolle og funksjon