Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Oslo kommune eller mot Oslo kommune.

Hvem kan varsle og hva kan du varsle om

Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Oslo kommunes varslingsordning er åpen for både ansatte og for eksterne (brukere, leverandører og andre), og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • mobbing, trakassering eller diskriminering
 • brudd på kommunens etiske regler
 • fare for liv og helse

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en begjæring om innsyn (se avsnitt under).

Oslo kommune er imidlertid opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

Slik varsler du

Du kan varsle via et elektronisk skjema, telefon, personlig oppmøte eller post. 

Elektronisk skjema

Elektronisk meldeskjema

Du vil få et referansenummer for innsendt varsel som du må ta vare på. Dersom du ønsker å gi tilleggsopplysninger etter at du har sendt inn meldeskjema, må du ringe varslingstelefonen og oppgi referansenummeret.

Navngitte varslere vil motta tilbakemelding per brev. Anonyme varslere må selv kontakte varslingstelefonen for å få tilbakemelding eller status i saken.

Telefon eller personlig oppmøte

 • Varslingstelefon 800 82 775.
 • Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09:00-15:30.
 • Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket, i BDOs lokaler i Vika Atrium.

Dersom du varsler via telefon eller personlig oppmøte, får du referansenummer og PIN-kode fra varslingsmottaket. 

Post

Dersom du varsler anonymt via brev kan vi ikke gi deg tilbakemelding. 

Send brev til:

Varslingsmottaket i Oslo kommune
v/BDO AS, Forensic Services
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Av hensyn til sikkerhet kan du ikke varsle via e-post.

Etter at du har varslet

Varselet vil bli behandlet av det sentrale varslingsrådet, som beslutter videre prosess. Varslingsrådet består i utgangspunktet av to faste kommunaldirektører (byrådslederens kontor og finans), og suppleres av en kommunaldirektør fra den berørte byrådsavdeling. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få. Varslingsrådet kan for eksempel beslutte at saken skal utredes eller at den skal følges opp i linjen av byrådsavdelingen som har ansvar. Navngitte varslere vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få, mens anonyme varslere må ta kontakt med varslingsmottaket ved BDO for å få oppgitt opplysningene.

Du vil også motta informasjon når saken er ferdig behandlet, de anonyme varslere kan få samme opplysninger ved å kontakte varslingsmottaket ved BDO. Dersom det er gjort funn i saken vil du som hovedregel få en kort orientering om dette. Varslingsrådets beslutning vil imidlertid ikke være et enkeltvedtak og avgjørelsen kan ikke påklages.

Varsling og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Statsforvalteren.

At vi følger offentleglovas krav betyr også at eventuelle henvendelser som er utenfor formålet med varslingsordningen, som for eksempel klager på forsøpling etter feilparkerte biler, normalt ikke vil kunne unntas offentlighet, heller ikke avsenders navn dersom dette er oppgitt.

Klager på vedtak eller tjenester inngår ikke i varslingsordningen

Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller virksomheten som yter tjenesten.