Slik styres Oslo

Oslo kommune styres etter en parlamentarisk modell. Det betyr at vi har et byråd og et bystyre. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

Bilde av rådhuset

Fylke og kommune

Oslo kommune har både kommunale og fylkeskommunale funksjoner. Derfor har Oslo ansvar for noen oppgaver andre kommuner ikke har, blant annet videregående opplæring og tannlege.

Bystyret

Bystyret er kommunens øverste politiske organ, og består av 59 folkevalgte medlemmer. Disse velges av Oslos innbyggere gjennom kommunale valg, som holdes hvert fjerde år. Bystyret ledes av ordføreren.

Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester. Blant annet bestemmer de hvordan kommunens penger skal fordeles. Det gjør de ved å vedta et budsjett for Oslo. Bystyret fører også tilsyn med byrådet og byrådets administrasjon. Det betyr at de kontrollerer at de følger opp og gjennomfører bystyrets vedtak.

Bystyret har vanligvis møter én gang i måneden, og møtene er åpne for publikum.

Bystyrets utvalg

Bystyret organiserer arbeidet sitt gjennom fem fagutvalg: byutviklingsutvalget, finansutvalget, helse- og sosialutvalget, kultur- og utdanningsutvalget og samferdsels- og miljøutvalget. Alle representantene i bystyret er medlemmer av et utvalg.

Utvalgene har spesifikke ansvarsområder og er forberedende organer for bystyret. De bidrar til en grundig behandling av sakene gjennom å hente inn informasjon og innspill fra ulike interessenter, eksperter og innbyggere, stille spørsmål til byrådet, diskutere forskjellige politiske løsninger og utarbeide forslag. Hvert av utvalgene behandler saker innenfor sitt fagområde og legger fram anbefalinger til bystyret.

Utvalgene har også ansvar for å føre overordnet tilsyn med de kommunale etatene og virksomhetene som tilhører de forskjellige utvalgenes saksfelt. Derfor brukes mye av tiden i utvalgets møter på å få informasjon fra byrådet og fra kommunens etater.

Byrådet

Byrådet består vanligvis av medlemmer fra det partiet eller partiene som har flertall i bystyret. Det er vanlig at flere partier samarbeider for å danne et byråd som har støtte i bystyret.

Byrådet leder kommunens administrasjon, og har ansvar for den daglige driften av kommunen og de tjenestene kommunen leverer til innbyggerne. Kommunen har ansvar for velferdstjenester som skole, helsestasjon og eldreomsorg, og kulturtilbud som bibliotek og fritidsklubb. Kommunen har også ansvar for vann, renovasjon, og lokale veier og miljøtiltak.

Byårdet har fått fullmakt av bystyret til å ta avgjørelser på en rekke forskjellige områder.

Byrådet fremmer forslag i saker som skal avgjøres av bystyret, og har ansvar for å gjennomføre det bystyret vedtar. Blant annet legger byrådet fram forslag til budsjett for bystyret. Byrådet utvikler også langsiktige planer og strategier for byens utvikling, som må godkjennes av bystyret.

Byrådet ledes av byrådslederen. Medlemmene kalles byråder. En byråd er øverste leder av en byrådsavdeling, som kan sammenliknes med et departement. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor etatene på sitt område. Det betyr at byrådet kan pålegge spesifikke oppgaver og prioriteringer, gi retningslinjer for hvordan tjenester skal utføres og instrukser for administrasjonens drift. Dette gjør det mulig for byrådet å gjennomføre sin politikk, prioritere ressurser og sikre at arbeidet i administrasjonen bidrar til å nå byrådets politiske mål.

Byrådet er avhengig av bystyrets tillit. Hvis flertallet i bystyret vedtar at de ikke har tillit til byrådets arbeid, må byrådet gå av. Byrådet kan på sin side utfordre bystyret ved å stille et «kabinettspørsmål». Det innebærer at byrådet gir bystyret et valg: å akseptere byrådets politikk eller godta at byrådet går av.

Bydelsutvalgene

Oslo er delt inn i 15 bydeler, og hver av dem ledes av et bydelsutvalg. Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og øverste politiske ledelse, og består av 15 representanter som velges av innbyggerne i bydelen for fire år av gangen. Bydelsutvalgene spiller en viktig rolle i å ivareta lokale behov og interesser, og gir innbyggerne en mulighet til å påvirke beslutninger som har betydning for deres lokalmiljø.

Bydelsutvalget har fått delegert ansvar for en rekke lokale tjenester, blant annet innen helse- og sosialomsorg, barnevern og barnehager. Bydelsutvalget skal også kontrollere at tjenestene som utføres i bydelsadministrasjonen er i tråd med bydelsutvalgets vedtak.

Bydelene får et budsjett av bystyret, og bydelsutvalget bestemmer hvordan pengene skal fordeles på områdene de har ansvar for. De har også ansvar for at bydelen holder seg innenfor budsjettet.

Organisasjonskart

Oslo kommunes organisasjonskart (PDF)

Varslingsordningen

Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd