Slik styres Oslo

Oslo kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. Oslo kommune har både kommunale og fylkeskommunale funksjoner.

Bystyret

Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet. Det består av 59 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Bystyret ledes av ordføreren.

Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Bystyrets utvalg

Bystyret har fem fagutvalg: byutviklingsutvalget, finansutvalget, helse- og sosialutvalget, kultur- og utdanningsutvalget og samferdsels- og miljøutvalget. Utvalgene forbereder saker og innstiller overfor bystyret. Alle bystyrerepresentantene er medlemmer av et fagutvalg.

Byrådet

Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller i saker til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret.

Byrådet ledes av en byrådsleder. Medlemmene av rådet kalles byråder. En byråd er øverste leder av en byrådsavdeling, som kan sammenliknes med et departement. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor underliggende etat.

Bystyrets sammensetting avgjør hvem som danner byrådet.

Bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer. De blir valgt for fire år av gangen. Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Organisasjonskart

Oslo kommunes organisasjonskart (PDF)

Varslingsordningen

Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd