Byggesøknad for parkering og vei

Du må først sjekke hva som gjelder for din eiendom

Alle eiendommer i Oslo er omfattet av kommuneplanen. De fleste eiendommer er i tillegg omfattet av en mer detaljert plan, som kan være en reguleringsplan eller en bebyggelsesplan.

Planene består som regel av et kart med bestemmelser som angir hvordan området kan brukes, hva som kan bygges og hva som skal vernes. Bestemmelsene kan være strengere enn de generelle reglene i plan- og bygningsloven og de tilhørende forskriftene. Det er derfor viktig at du sjekker hva som gjelder for din eiendom, før du går videre med prosjektet.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Parkeringsnorm for Oslo kommune

I Oslo er det vedtatt en parkeringsnorm med maksimumsnormer for biloppstillingsplasser.

Når det henvises til den enhver tid gjeldende parkeringsnorm i reguleringsplaner og kommune
planen, eller planen ikke har egne bestemmelser om parkering, gjelder denne normen.

Les parkeringsnorm for Oslo kommune 2022 (PDF)

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • du skal etablere en intern vei og/eller parkeringsplass for eiendommens bruk. Med intern vei menes adkomstvei eller vei mellom forskjellige byggverk på eiendommen.
  • biloppstillingsplassen og/eller den interne veien er minst 1 m fra nabogrensen
  • du ikke må gjøre søknadspliktige terrengendringer
  • du ikke skal endre eller etablere ny avkjørsel til offentlig vei

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt. I tillegg må den interne veien og parkeringsplassen være i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge.

Du finner reguleringsbestemmelser i planinnsyn.

Merk at etablering av et større antall parkeringsplasser, eller omdisponering av grønne arealer, særskilt i indre by, vil kunne utløse plankrav etter kommuneplanen. Ta eventuelt kontakt med oss for en nærmere avklaring.

Hvis den interne veien eller parkeringsplassen ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om en dispensasjon.

Se mer i vår veileder om dispensasjon (PDF)

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • du må søke om å endre eller etablere ny avkjørsel til offentlig vei

Søk om tillatelse utenom byggesak (kun avkjørsel).

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal etablere biloppstillingsplasser eller en intern vei som ikke er for tomtens bruk.
  • du skal etablere veier som ikke regnes som en intern vei
  • biloppstillingsplassen eller den interne veien er nærmere nabogrensen enn 1 m
  • du må gjøre søknadspliktige terrengendringer

Søk med hjelp av fagfolk