Byggesøknad for støttemur, terrengendring og drenering

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Det er for eksempel strengere regler for hvilke terrengendringer som tillates i småhusplanen (S-4220).

Se hva som gjelder for din eiendom.

I tillegg til informasjonen under, får du mer utfyllende informasjon i vår veileder for unntatt søknadsplikt for terrengendring og støttemur (PDF). For Nordstrandskråningen finnes det en egen veileder.

Støttemur

En støttemur er en konstruksjon som settes opp i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen
 • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen

I tillegg må støttemuren være

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge. Du finner reguleringsbestemmelsene i planinnsyn.
 • oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor
 • utformet slik at den ikke hindrer sikten i frisiktsoner mot vei

Hvis støttemuren ikke er i tråd med reguleringsplanen eller plasseres for nært veien, må du søke om en dispensasjon. Se mer i vår veileder.

Hvor nært veien du kan plassere en støttemur, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Se veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.

Plassering nærmere enn 30 meter fra midtlinje på jernbane-, trikke-, eller t-banesport må du søke tillatelse til fra Bane NOR eller Sporveien.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • støttemuren er større eller skal plasseres nærmere nabogrensen enn det som er nevnt over

Søk med hjelp av fagfolk.

Terrengendringer

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd, felling av flere trær eller sprengning av terrenget.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • du gjør mindre terrengendringer som ikke avviker mer enn 1,5 m i tettbebygde strøk, og hvor avstanden fra fyllingsfoten til nabogrensen er minst 1 m
 • du gjør mindre terrengendringer som ikke avviker mer enn 0,5 m i rekke-, kjedehus og lignende tett bebyggelse, og hvor avstanden fra fyllingsfoten til nabogrensen er minst 1 m

I tillegg må terrengendringene være

 • i tråd med reguleringsplanen for eiendommen din
 • i tråd med annet regelverk og avklart med relevante myndigheter
 • på en eiendom der det ikke er registrert forurensning i grunnen

Hvis terrengendringene ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om dispensasjon fra planen selv om terrengendringene i seg selv er unntatt søknadsplikt. Se mer i vår veileder.

Hvis grunnen er forurenset, skal en tiltaksplan sendes til oss for godkjenning. Les mer om dette i vår veileder.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

Søk med hjelp av fagfolk.

Drenering

Drenering er å lede bort vann eller annen væske ved hjelp av for eksempel grøfter, rør eller gjennom selve grunnen.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • du skal utføre lokal drenering
 • du skal utføre reparasjoner av vann- og avløpsanlegg ved rør og ledningsbrudd

Det forutsatt at terrenget tilbakeføres til det opprinnelige nivået etter at arbeidet er ferdig og at den lokale dreneringen ikke er tilknyttet det offentlige avløpsnettet.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • arbeidene medfører plassering av nye vann- og avløpsanlegg, for eksempel stikkledninger
 • arbeidene medfører tilkobling på det offentlige avløpsnettet
 • arbeidene medfører søknadspliktige terrengendringer

Søk med hjelp av fagfolk.