Byggesøknad for støttemur, terrengendring og drenering

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.

Hva du kan gjøre kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen, og om det er mistanke for forurensing i grunnen.

Vær oppmerksom på at det kan være begrensinger i reguleringsplanen som gjelder for din eiendom, og at tiltaket må være i tråd med reguleringsplanen for å være fritatt fra søknadsplikt.

Se hva som gjelder for eiendommen din.

Les mer om graving i forurenset grunn.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen
  • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen
  • tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.
  • tiltaket berører utvendige ledningsanlegg, må du avklare dette med Vann- og avløpsetaten

Veileder for unntatt søknadsplikt for terrengendring og støttemur.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • terrengendringen eller støttemuren medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.
  • terrengendringen medfører større endringer en de som er nevnt over, men vi kan frita for ansvarsretter der det ikke er fare for liv eller fare for skade og ikke er forurenset grunn.

Søk med hjelp fra fagfolk