Frivillighetskontakter i Oslo og oppfølging av Oslo kommunes frivillighetsmelding 

Oslo kommune har et mangfoldig samarbeid med frivillig sektor. I tillegg til at Oslo kommune har en sentral frivillighetsmelding, er alle bydeler også oppfordret til å lage egne frivillighetsmeldinger.

For at det skal bli enklere å finne fram til riktig sted i kommunen har vi laget en oversikt over hvilke ansvar de ulike delene i kommunen har, med et kontaktpunkt ved behov for ytterligere informasjon og kontakt.

På denne siden er foreløpig kontakt til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet og Kulturetaten, som har overordnede oppgver knyttet til frivillighetsmeldingen. I tillegg er det kontakpunkter til alle bydeler. Denne siden vil utvikles høsten 2022 med mer informasjon og kontakter.

Hvem kan ta kontakt?

  • Organisasjoner, lag og foreninger
  • Politikere
  • Nasjonale organer, høgskoler, universiteter
  • Lokale virksomheter
  • Innbyggere

Hva kan du spørre om?

  • Oslo kommunes frivillighetsmelding og oppfølging av dette
  • Oppfølgingstiltak i regi av bydel eller etat, eller byrådsavdeling
  • Mulig samarbeid med kommunale virksomheter om tema knyttet til frivillighet

Ansvar knyttet til oppfølging av Oslo kommunes frivillighetsmelding

Oslo kommune har en frivillighetsmelding 366/16 av 14.12.2016 Engasjement og deltagelse – Frivillighet i Oslo i 2016. Byrådssak 53 av 17.03.2016.

Målet med frivillighetsmeldingen er at kommunen gjennom økt satsing på lokalmiljø, koordinering, forenkling og samhandling bedrer vilkårene for frivillig sektor, og bidrar til bedre å utnytte potensialet for frivillighet som ligger i befolkningen. Gjennomføringen av frivillighetsmeldingen krever et bredt samarbeid mellom byrådsavdelinger, etater, bydeler og frivillig sektor.

Overordnet ansvar oppfølging frivillighetsmeldingen

Byrådsavdelingsnivå

Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

Byrådsavdelingen har sektoransvar og rolle som politisk sekretariat for byråd for kultur, idrett og frivillighet

Byrådsavdelingen har fått i oppdrag å koordinere den helhetlige oppfølgingen av frivillighetsmeldingen og har ansatt en egen frivillighetskoordinator med særskilt ansvar for koordinering og tilrettelegging på tvers av byrådsavdelinger. Frivillighetskoordinatoren har det faglige ansvaret for byrådsavdelingens frivillighetsarbeid. Koordinatoren har det overordnede ansvaret for at kommunen jobber godt sammen på tvers om dette feltet og for godt samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. . Har ansvar knyttet til å tilrettelegge for helheten av oppfølgingen gjennomføres i et bredt samarbeid mellom byrådsavdelinger, etater, bydeler og frivillig sektor.

Kontakt byrådsavdelingen:

Lone Singstad Pålshaugen, frivillighetskoordinator.

E-post: frivillighet@oslo.kommune.no

Etatsnivå

Kulturetaten har flere operative oppgaver knyttet til oppfølging av frivillighetsmeldingen. Etaten er sekretariat for frivillighetskonferanse, frivillighetspris og fagdager for bydeler og frivillig sektor. De har ansvar for tilskudd til frivilligsentraler og dialog med disse. De er også være en støttespiller for bydelene og bidra til samordning og felles strukturer. Kulturetaten har oppdrag knyttet til å utvikle og styrke informasjonsarbeidet på frivillighetsfeltet, med særlig fokus på informasjonsdeling knyttet til tiltak, arrangementer, verktøy osv. Kulturetaten har ansvar for å styrke informasjonsarbeidet om lokaler og være et kontaktpunkt for koordinert og helhetlig informasjon om lokaler for frivillig sektor. De har kontakt ut mot flere av paraplyorganisasjonene og organisasjonslivet på Oslo nivå.

Kontakt Kulturetaten:

E-post: lokaler@kul.oslo.kommune.no

Bydelsnivå

Oslo har 15 bydeler som alle har ansvar knyttet til lokalmiljø og frivillighet. Flere av bydelene har laget egne frivillighetsmeldinger, og bydelene har også egne tilskuddsordninger knyttet til frivillighet og flere har ansatte som jobber med frivillighet. Organiseringen av arbeidet opp mot frivillig sektor varierer, og det er ulikt hvordan bydelene har organisert det. Alle bydelene i Oslo har også frivilligsentraler.

Her finner du liste over alle bydeler i Oslo, med kontaktperson per bydel og lenke til bydelens frivillighetsmelding.

Kontakt med kommunen om lån av lokaler

Mange av Oslo kommunes lokaler og arealer kan lånes av frivillige organisasjoner og andre aktører. Vi jobber med å få alle lokaler som låner ut til frivillig sektor inn i en samleside og i en bookingløsning.

På denne siden er det en oversikt over ulike typer lokaler, hvor noen typer lokaler er særlig aktuelle for frivillig sektor.

Skoler låner ut både per semester og enkeltutlån. To frister i året for semesterlån 01.06 og 01.11. Hvem som låner gratis og hvem som betaler er regulert av forskrift.

Mer informasjon finner du på den enkelte skolens sider.

Mange lokale bibliotek har utlån av lokaler.

Mer informasjon finner du på bibliotekenes sider.

Kulturetaten har ansvar for å styrke informasjonsarbeidet om lokaler og er kontaktpunkt for koordinert og helhetlig informasjon om lokaler for frivillig sektor.

E-post: lokaler@kul.oslo.kommune.no