Frivillighetsmeldingen

Oslo kommune ønsker å tilrettelegge og støtte frivillig aktivitet. Kommunen har utarbeidet en frivillighetsmelding i samarbeid med frivillig sektor.

Mål for frivilligheten i Oslo

  • Det skal være lett å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet
  • Kommunen skal styrke samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor, og tilrettelegge for økt samhandling frivillige aktører imellom
  • Kommunens lokaler, uteplasser og anlegg skal være tilgjengelige, meråpne og fylles med frivillig aktivitet
  • Kommunen skal stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor, og bidra til økt rekruttering av frivillige

Kontaktperson

Lone Singstad Pålshaugen
Frivillighetskoordinator
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
E-post: Lone.palshaugen@byr.oslo.kommune.no

Frivillighetskoordinatoren har ansvar for å koordinere den helhetlige oppfølgingen av frivillighetsmeldingen.

Pilotprosjekt Meråpen

Sluttrapport Pilotprosjekt Meråpen skole gir en sammenfatning av kunnskapsgrunnlag, funn og anbefalinger til utvikling av en modell for å gjøre skoler meråpne og bedre tilgang for frivillig aktivitet i skolelokaler. Pilotprosjektet støtter opp under frivillighetsmeldingens mål om at kommunens lokaler, uteplasser og anlegg skal være tilgjengelige, meråpne og fylles med frivillig aktivitet.

Lenker