Oslostandard for pårørendesamarbeid

Oslo skal være verdens beste by å være pårørende i. Kontakten med kommunens tjenester skal være enkel, imøtekommende og respektfull. Oslo kommunes grunnleggende syn skal være at pårørende er en viktig og nødvendig ressurs.

Det siste pårørende trenger i sin hverdag når de engasjerer seg i at sine nærmeste skal få den helsehjelpen og omsorgen de trenger er manglende informasjon, ekskludering og roller som hobbyjurist og saksbehandler.

Oslostandard for pårørendesamarbeid retter seg derfor til alle ansatte i kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Vi håper den vil være nyttig for å ta Oslo på veien mot å bli den beste byen å være pårørende i.

I Oslo kommunes helse-, omsorg- og velferdstjenester skal det være et like godt samarbeid med pårørende uavhengig av bosted og etnisk og kulturell bakgrunn. Likeverdighet til en mangfoldig befolkning krever kulturkompetanse i virksomhetene, og en åpen og utforskende holdning hos ansatte i møte med brukere, pasienter og deres familie og nettverk.

Innbyggere skal oppleve at tjenestene henger sammen og at det ikke er nødvendig å ringe tre kontor for å ordne tjenestene riktig, men at kommunen selv koordinerer seg for innbyggeren. For å sikre oss at pårørende blir inkludert som samarbeidspartner i alle helse-, omsorg- og velferdstjenester, lanseres derfor denne pårørendestandarden.

Formålet med standarden er å bidra til at samarbeidet med pårørende skal være systematisk og ikke tilfeldig. En integrert og naturlig del av all tjenesteyting. Innbyggerne og deres pårørende skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med tjenestene, at de blir hørt og får medvirke. Denne standarden har en generell utforming som virksomhetene kan bruke for å lage lokale tiltak og tilpasses egen virksomhet og hverdag.

Samhandlingsreformen og Opptrappingsplan for både rus og psykisk helse har styrket muligheten for å bo hjemme og motta bistand der man er. Overgangen fra institusjon til hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester har samtidig gitt pårørende en større omsorgsbyrde. 50 prosent av omsorgen ytes nå av pårørende og det forventes at pårørende i fremtiden må yte enda mer.

Pårørende skal møte et velfungerende og forutsigbart pårørendesamarbeid, slik at belastningene reduseres. Et godt pårørendesamarbeid vil også ha stor betydning for brukernes livskvalitet og bedring.

Oslo, juni 2020.
Robert Steen
byråd for eldre, helse og innbyggertjenester

Les Oslostandard for pårørendesamarbeid (PDF)