Rettigheter

Alle pårørende har rett til generell informasjon og veiledning når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å gi generell informasjon til pårørende, og slik informasjon kan gis uavhengig av samtykke fra bruker. Eksempel på generell informasjon kan være å informere om:

  • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
  • Rutiner, ansatte og tilbud
  • Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
  • Lovverk, saksbehandling og rettigheter
  • Tilbud til pårørende, barn og voksne
  • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner

Jo mindre bruker er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende (helsenorge.no).

Nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende kan spille en viktig rolle for å ivareta brukerens interesser i møte med helse- og omsorgstjenesten. Bruker bestemmer selv hvem som er nærmeste pårørende og kan utpeke flere nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende har rett til informasjon i den grad bruker gir tillatelse til dette (gjennom samtykke).

Er du nærmeste pårørende har du selvstendige rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Helsetjenesten har ansvar for å avklare hvem bruker ønsker som nærmeste pårørende.

Mer om pårørendes rettigheter:

Bruk av tolk

Du har rett til å få informasjon på et språk som du forstår. Tolken skal være en person som er utdannet tolk. Barn skal ikke brukes som tolk. Andre pårørende eller personer som ikke har tolkeutdanning skal heller ikke brukes. (Tolk i helsetjenesten (helsenorge.no))