Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • Kritikkverdige forhold
  • Saksbehandlingen

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til din bydel. De ansatte i bydelen går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helse- og omsorgstjeneste tar du først kontakt med de som gir deg tjenesten. Det kan for eksempel være leverandøren av en tjeneste, eller sykehjemmet det gjelder. Hvis det gjelder et sykehjem tar du kontakt med ledelsen på sykehjemmet først. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken.

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren, er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan bydelen din hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Lenker