Taushetsplikt og samtykke

Taushetsplikt

Helse- og omsorgspersonell har taushetsplikt etter reglene i helsepersonelloven. Formålet med taushetsplikten er å verne om brukerens integritet, og å ivareta tillitsforholdet til helse- og omsorgstjenesten.

Det er bruker selv som bestemmer hva som kan deles av pasientsensitiv informasjon med pårørende. Samtidig er det viktig å være klar over at alle pårørende har rett til generell informasjon og veiledning når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan helsepersonellet, uten å bryte taushetsplikten, snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende.

Samtykke

Nærmeste pårørende har rett til pasientsensitiv informasjon hvis brukeren samtykker til det. Da kan nærmeste pårørende få informasjon om brukers helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, for eksempel om diagnose, aktuelle behandlinger og eventuelt om at behandling avsluttes. Brukeren kan bestemme at bare visse opplysninger skal gis videre til nærmeste pårørende. Du kan lese mer om samtykke her: