Delprogram oppvekst og utdanning

Utvikling og innovasjon

  • Delprogrammet er en arena for tjenesteutvikling
  • Handlingsprogrammet for 2020 angir hovedutfordringer og prioriterte områder

Oppvekst og utdanning er ett av tre innsatsområder i områdesatsingene i Oslo. Gjennom forbedring av tjenestene skal flere i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør sikres god oppvekst og bestå videregående opplæring. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Målet med satsingen

Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.

Tiltakene iverksatt i Delprogram oppvekst og utdanning skal i løpet av ti år utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder. Levekårsutfordringer eller manglende norskspråklige ferdigheter skal ikke være et hinder for at ungdom fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogram 2020 er det fjerde i rekken av strategidokumenter, og danner grunnlaget for delprogrammets arbeid ved å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser i den kommende perioden.

Frister for å søke om støtte til prosjekter 2021

  • 1. mars
  • 14. mai
  • 3. september
  • 1. november

Slik søker du

Hvem kan søke?

Delprogrammet skal bidra til å forbedre kommunale tjenester og deres samhandling med andre nøkkelressurser på oppvekst- og utdanningsfeltet. Kommunens egne tjenester blir derfor prioritert i fordelingen. I tillegg kan organisasjons- og foreningsliv, samt nabolag søke, når det er i samarbeid med kommunale virksomheter og det kommunale tjenestestedet står oppført som søker.

Få hjelp med søknaden

Dersom du har prosjektideer eller forslag, ta kontakt med programleder Kristin Morken, kristin.morken@osloskolen.no så får du hjelp til videre oppfølging fra delprogrammets team. 

Fyll ut malene for søknaden

Last ned søknadsmaler for søknader til delprogrammet:

Videre behandling 

Delprogrammets operative styre behandler søknadene og vurderer i hvilken grad bidrar til å realisere delprogrammets og virksomhetens strategiske mål. Det operative styret er også ansvarlig for å sikre en god balanse i delprogrammets prosjektportefølje og for å velge ut de rette prosjektene til porteføljen.

Programkontoret informerer søkerne skriftlig om styrets innstilling. Innstillingen blir videre behandlet av Byrådsavdeling for byutvikling (BYU). Det er BYU som fatter endelig vedtak om søknaden mottar prosjektstøtte gjennom byrådssak. Søkerne mottar deretter tildelingsbrev med vilkår for tildelingen.

Hvor mye penger er satt av?

Delprogram oppvekst og utdanning har i 2020 fått innvilget 36,9 millioner kroner i statlige midler til prosjektutvikling til bruk i både virksomhetsinterne- og samarbeidsprosjekter på tvers av virksomhetsgrenser. I tillegg har det blitt innvilget 155,410 millioner kroner i kommunale midler til fordeling på alle tre delprogram, fordelingen er foreløpig ufordelt per satsing og delprogram.

Organisering

Delprogrammets styringsstruktur består av et strategisk styre og et operativt styre. 

  • Det strategiske styret består av representanter fra øverste ledelse til de seks bydelene og Utdanningsetaten samt representanter fra Utdanningsdirektoratet, IMDI og Helsedirektoratet.  Berørte byrådsavdelinger fra Oslo kommune og Kommunal- og regionaldepartementet stiller også med observatører i dette styret. 
  • Det operative styret består av bydelenes oppvekstsjefer og representanter fra Utdanningsetatens ledelse. 

Det strategiske styret har overordnet strategisk ansvar med fokus på fastsetting av rammer for kommende innsatser i delprogrammet og realisering av gevinster fra gjennomførte prosjekter, mens det operative styret håndterer faglige drøftinger, prosjektinitiativ, og behandling av søknader.

Områdesatsingenes målstruktur

Områdesatsingene i Oslo har én overordnet målstruktur. Den består av ett hovedmål for hele satsingen og ett mål for hvert av de tre delprogrammene. Videre er programstyrene ansvarlig for å utvikle egne delmål for hvert delprogram. Dette er utdypet i delprogrammets handlingsprogram for 2020.

Hovedmålet for delprogrammene samlet, er at de skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Les mer om områdesatsingene i Oslo og de andre delprogrammene.

Kontakt oss

Programleder

Kristin Morken

Mobilnummer
92 80 49 44

E-post

Programcontroller

Elisabeth Naas

Mobilnummer
96 09 18 72

E-post

Programrådgiver

Ingrid Evju

Mobilnummer
97 56 10 23

E-post

Pressekontakt

Roy Tjomsland

Mobilnummer
98 26 63 85

E-post