Til innhold
Byutvikling

Delprogram oppvekst og utdanning

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Utvikling og innovasjon

 • Delprogrammet er en arena for tjenesteutvikling
 • Handlingsprogrammet for 2019 angir hovedutfordringer og prioriterte områder

Oppvekst og utdanning er ett av tre innsatsområder i områdesatsingene i Oslo. Gjennom forbedring av tjenestene skal flere i Groruddalen sikres god oppvekst og bestå videregående opplæring. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Målet med satsingen

Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.

Tiltakene iverksatt i Delprogram oppvekst og utdanning skal i løpet av ti år utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder. Levekårsutfordringer eller manglende norskspråklige ferdigheter skal ikke være et hinder for at ungdom fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogram 2019 er det tredje i rekken av strategidokumenter, og danner grunnlaget for delprogrammets arbeid, både med hensyn til videreføring av eksisterende og iverksetting av nye prosjekter. Handlingsprogrammet tydeliggjør prioriteringer og innsatser i den kommende perioden. Handlingsprogrammet angir prioriterte satsingsområder og bevilgningsbehov for følger av dette.

Strategiske områder

Delprogrammet har valgt å formulere fire strategier som beskriver programmets overordnede satsinger og prioriteringer som skal føre til de ønskede resultatene. Strategiene er som følger:

 1. Kunnskapsbasert utvikling
 2. Samarbeid og samhandling
 3. Kvalitet i tjenestene
 4. Tidlig innsats

Frister for å søke om støtte til prosjekter 2019

 • 19. mars 2019
 • 22. mai 2019
 • 19. august 2019
 • 16.september 2019
 • 4. novemeber 2019

Hvem kan søke om prosjektmidler?

Delprogrammet skal bidra til å forbedre kommunale tjenester og deres samhandling med andre nøkkelressurser rundt barn og unge. Kommunens egne tjenester blir derfor prioritert i fordelingen. I tillegg kan organisasjons- og foreningsliv, samt nabolag søke, når det er i samarbeid med kommunale virksomheter. I disse tilfellene må det kommunale tjenestestedet stå som søker.

Behandling av prosjektsøknader (PDF 0,7MB)

Hvor mye penger er satt av?

Delprogram oppvekst og utdanning har fått innvilget 44 millioner kroner til prosjektutvikling og støtte til virksomhetsinterne prosjekter og samarbeidsprosjekter på tvers av virksomhetsgrenser.

Hvem er ansvarlig for delprogrammet?

Programstyret for Delprogram oppvekst og utdanning betstår av representanter for Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Gamle Oslo, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten i Oslo. I tillegg deltar også statlige representanter for Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap deltar som observatører.

Kontakt oss

Programstyreleder

Kristin Morken

Mobilnummer
928 04 944

E-post

Programrådgiver

Sabha Q. Qureshi-Holen

Mobilnummer
406 34 303

E-post

Pressekontakt

Roy Tjomsland

Mobilnummer
982 66 385

E-post