Søk om forhåndsuttalelse i byggesaker

Du må søke dersom du skal:

  • Bygge, grave eller heve terrenget (mer enn 50 cm) nærmere enn to meter fra små vann- og avløpsledninger. For vannledninger på 400 mm eller mer, og avløpsledninger på 800 mm eller mer, er avstandskravet fem meter. For tunneler er det 25 meter.
  • Bygge i områder som er avsatt til VA-formål i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel
  • Arbeide på utvendige vann- og avløpsledninger, for eksempel tilkobling eller rehabilitering. Arbeider på private stikk- eller fellesledninger er også søknadspliktig.
  • Senke husets laveste sluk (endre bunnledningsplan)
  • Installere sprinkleranlegg
  • Bygge svømmebasseng
  • Installere olje- eller fettutskiller

Du trenger ikke å søke dersom:

  • Det gjelder punktreparasjon ved akutte lekkasjer, eller rehabilitering av avløpsledninger med innvendig strømpe (uten graving).
  • Du skal gjøre andre arbeider på innvendige vann og avløpsledninger enn de som er nevnt over. Oppussing av bad kan for eksempel gjøres uten å søke.

Byggesak for vann og avløp

Se vår veileder til byggesak (PDF) for mer informasjon om byggesaker.
Veilederen dekker også temaer som plugging og riving, boring, gebyrer, påslipp av forurenset avløpsvann og utslippstillatelser for avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

Søknadsskjema for forhåndsuttalelse til igangsettingstillatelse brukes i alle byggesaker som krever igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten.

Søknadsskjema for forhåndsuttalelse til rammetillatelse brukes i de tilfeller hvor det søkes om påslipp av overvann til kommunalt nett, eller dersom kommunens ledninger må flyttes for at et byggetiltak skal kunne gjennomføres. Før man kan sette i gang bygging, må man i tillegg søke om forhåndsuttalelse til igangsettingstillatelse.

Relevante lenker:

Plugging og fjerning av tilknytninger

Du må søke om forhåndsuttalelse dersom du skal plugge eller fjerne tilknytninger til vann- og avløpsnettet. Skal du fjerne fettutskiller må du melde dette inn til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Gjelder det plugging for flere eiendommer i forskjellige GNR/BNR, må det sendes inn én søknad per eiendom.
Søknad om forhåndsuttalelse ved opphør av tilknytning - plugging (PDF 0,1MB)

Sluttdokumentasjon

I forhåndsuttalelsen du har fått, står det beskrevet hva som skal sendes inn av sluttdokumentasjon.

Ny enklere løsning: Virksomheter kan nå sende inn sluttdokumentasjon ved å bruke Gemini Entreprenørportal. Denne nye løsningen gir blant annet mulighet til å tegne direkte inn på våre kart uten å betale for karttilgang. Les mer om den nye løsningen.

Ved behov for bistand med den nye løsningen, send epost til stikkledning@vav.oslo.kommune.no.

Privatpersoner og virksomheter som ikke ønsker å bruke den nye løsningen, kan fortsatt bruke det gamle skjemaet for innsending av sluttdokumentasjon.

Kortvarige vanntilkoblinger

Dersom du bare trenger vanntilkobling i maksimalt 15 dager, kan du søke om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning. I slike tilfeller kan avløpet ordnes med portable løsninger.