Oljeutskilleranlegg

Analyserapport for oljeutskiller

Det skal tas to prøver av avløpsvannet fra oljeutskillere hvert år. Den ansvarlige for oljeutskiller plikter å gjennomføre målinger for å dokumentere påslippet av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett. Analyserapport for uthentede prøver av avløpsvannet skal leveres som en del av årsrapporten. Prøven skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for bestemmelse av olje i vann.

Analyserapport for oljeutskiller

Søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Du kan ikke ha utslipp av oljeholdig avløpsvann uten at det er søkt om og gitt tillatelse til dette. Søk om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann.

Virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknendemå søke om utslippstillatelse. Det kan være:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøyer
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling,som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknende

Tømming og kontroll av oljeutskiller

Du må avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming av oljeutskiller. Ved opphør av eller endringer i avtalen skal det meldes til kommunen og kopi av ny avtale sendes inn. Bruk vårt søknadsskjema for tømming og kontroll av oljeutskiller.