Oljeutskilleranlegg

Du kan ikke ha utslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunens ledningsanlegg uten at det er søkt om og gitt tillatelse til dette.

Virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknende må søke om utslippstillatelse. Det kan være bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøyer, motorverksteder, bussterminaler, verksteder, klargjøringssentraler for kjøretøyer og lignende.

Les mer i Veileder for oljeholdig avløpsvann.

Søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Søk om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Analyserapport for oljeutskiller

Det skal tas to prøver av avløpsvannet fra oljeutskillere hvert år. Den ansvarlige for oljeutskiller plikter å gjennomføre målinger for å dokumentere påslippet av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett. Analyserapport for uthentede prøver av avløpsvannet skal leveres som en del av årsrapporten. Prøven skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for bestemmelse av olje i vann.

Analyserapport for oljeutskiller

Tømming og kontroll av oljeutskiller

Du må avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming av oljeutskiller. Ved opphør av eller endringer i avtalen skal det meldes til kommunen og kopi av ny avtale sendes inn. Bruk vårt søknadsskjema for tømming og kontroll av oljeutskiller.