Boring av energibrønn eller påslipp av anleggsvann

Dersom du har behov for å slippe anleggsvann til det offentlige nettet skal det alltid søkes til VAV på forhånd.

Du må søke dersom du skal bore energibrønn

Dersom du skal bore energibrønn må dere søke om uttalelse fra Vann- og avløpsetaten for en vurdering av borepunktets plassering.

VAV vil vurdere den planlagte plasseringen av energibrønnen opp mot vårt ledningsnett og eventuelle reguleringssoner.

Vi vurderer da avstanden mellom borepunktet og våre vann- og avløpsanlegg. Vi tillater ikke boring nærmere enn to meter fra hovedledninger. Boring nært vann- og avløpstuneller må vurderes enkeltvis.

Du må søke om tillatelse til påslipp

Dersom du har behov for å slippe anleggsvann til offentlig nett skal det alltid søkes til VAV på forhånd.

Slik søker du om påslipp og/eller boring av energibrønn

Logg inn for å søke

Hvilke krav stiller vi?

Dersom vi tillater påslipp til det offentlige nettet vil etaten stille krav om grenseverdier og rensing, og prøvetaking og rapportering.

Grenseverdier og rensning

Dere skal påse at våre grenseverdier overholdes til enhver tid. For å overholde våre grenseverdier kan det være behov for å installere et renseanlegg for å rense anleggsvannet før det slippes på offentlig nett. Se lenke nedenfor som leder til våre grenseverdier.
Grenseverdier for påslipp til offentlig avløpsnett (PDF)

Prøvetaking og rapportering

Vi krever prøvetaking av anleggsvannet for å dokumentere at grenseverdiene overholdes.

Analyseresultatene fra denne prøvetakingen skal sammenstilles med våre grenseverdier og oversendes til VAV.

Hvorfor stiller vi krav?

VAV stiller krav for å

  • beskytte vårt ledningsnett og personell
  • forhindre driftsforstyrrelse på Bekkelaget Avløpsrenseanlegg
  • forhindre tilførsel av miljøgifter og tungmetaller til avløpsslammet som produseres på Bekkelaget. Dette avløpsslammet benyttes til jordforbedring

Forurenset grunn, relevante myndigheter og lovverk

Dersom dere skal arbeide i forurenset grunn må dere kontakte Plan- og bygningsetaten.

Statsforvalteren er overordnet myndighet for midlertidig anleggsarbeid. Midlertidig anleggsarbeid er anleggsarbeid som har en varighet under tre år. Se Statsforvalterens nettsider for mer informasjon.

Er forutsetning for at vi tillater påslipp er at utslippet er lovlig etter forurensningsforskriften §7.

VAV stiller krav med hjemmel i forurensingsforskriften §15.A-4. Vi uttaler oss også som eier av ledningsnettet, se våre Abonnementsvilkår.