Til innhold
Ny Vannforsyning Oslo

Deler av tunnelen som leder råvann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby.

Under Husebyskogen skal det bygges et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

I tilknytning til det underjordiske anlegget bygges det en tunneladkomst for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking av vannbehandlingsanlegget. Det vil bli massetransport ut fra Huseby og inntransport av utstyr og materiell, og etableres riggområder.

Fra Huseby vannbehandlingsanlegg skal det bygges en rentvannstunnel som skal føre drikkevann inn på Oslos eksisterende vannledningsnett og ut til forbrukerne. Tunnelen bygges fra Huseby til Mølleparken med tverrslag ved Ullevål og Mølleparken.

I tillegg til disse fire hoveddelene omfatter prosjektet en tunnel fra Huseby og ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra Huseby-anlegget ut i fjorden. Denne tunnelen skal også brukes til massetransport fra det underjordiske anlegget på Huseby. 

Søk opp adressen din og se om du blir berørt

Kartlegging av og påvirkning på energibrønner

Anleggsarbeidene kan påvirke eller skade energibrønner langs tunneltraséen. Les mer om energibrønner og erstatning her.

Åpne informasjonsmøter

Vi holder åpne informasjonsmøter, hvor vi informerer om prosjektet og planprosessen. For naboer som blir berørt av anleggsarbeidene, vil bli invitert til åpne informasjonsmøter hvert halvår eller ofterer dersom det er behov for dette. På møtene blir det anledning til å stille spørsmål.

Vi informerer om kommende møter fortløpende og de legges ut i prosjektets kalender og på prosjektets egen facebookgruppe. Hvis kalenderen er tom er det for tiden ikke planlagt noen informasjonsmøter.

Tidligere informasjonsmøter

Her finner du presentasjoner, spørsmål og svar fra tidligere informasjonsmøter i prosjektet.

Du finner også presentasjoner og referat i dokumentarkivet vårt.

Nyhetsbrev
 

Elektronisk nyhetsbrev

Fra mars 2020 kan du få nyhetsbrev om prosjekt Ny vannforsyning Oslo på e-post. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Status mai 2020

Les det elektroniske nyhetsbrevet for mai ved å klikke på denne lenken.

Status april 2020

Les det elektroniske nyhetsbrevet for april ved å klikke på denne lenken.

Status mars 2020

Les det elektroniske nyhetsbrevet for mars ved å klikke på denne lenken.

Status februar 2020

Vi takker alle som møtte opp på våre informasjonsmøter i slutten av januar. Det var godt oppmøte, og mange gode innspill og spørsmål. I forrige uke arrangerte vi også Åpen kontordag for Bydel Ullern. Neste mulighet for å treffe oss i prosjektet er den 25. februar på Åpen kontordag i Bydel Vestre Aker som arrangeres på Persbråten videregående skole. Det vil arrangeres to åpne kontordager hver måned. Datoer for åpne kontordager vil annonseres på våre nettsider.

Du kan lese spørsmål og svar fra møtene 28. og 30. januar litt lenger opp på denne siden.

Støy- og støvmålinger
Vi setter i gang målinger av støy og støv. Det settes opp målere både på Huseby og Makrellbekken. Målingene vil utføres hele anleggsperioden.

Bygningsbesiktigelser
Vi har kommet godt i gang med bygningsbesiktigelser ved Huseby, Sollerudstranda og Makrellbekken. Det er Multiconsult og Rambøll som gjør besiktigelsene på vegne av prosjektet. Det er viktig å gjennomføre denne kartleggingen i forkant av at anleggsarbeidet starter opp, slik at eventuelle skader som følge av anleggsdriften kan dokumenteres..

Reguleringsplan og byggesak
I uke 6 ble nabovarsling av rammesøknader for Husebyjordet sendt ut. I uke 8 sendes nabovarsler for Husebybakken og Makrellbekken. Alle varslene sendes ut via Altinn. Når rammesøknadene er registrert hos Plan- og bygningsetaten kan du følge saken på saksinnsyn.

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan er sendt ut av Plan- og bygningsetaten. Det er kommet inn klager på vedtaket, og behandlingen av klagene er i gang.  

Status januar 2020

28. og 30. januar kl. 18-19.30 inviterer vi til åpne informasjonsmøter i henholdsvis FO-bygget (Sørkedalsveien 150A) og Ullern videregående skole. På møtene vil vi gi en orientering om planene ved Huseby, Makrellbekken og Sollerudstranda.

Vi vil også invitere til åpne kontordager i løpet av februar. Se kalender for meg informasjon.

I løpet av januar har vi hatt møter med Huseby og Hovseter skole. Formålet med møtene har vært å orientere om planene for anleggsarbeidet, og de tiltak som planlegges for å dempe ulempene fra anleggsarbeidet, og sikre en trygg skolevei.

Du kan se presentasjonene fra møtene her:
13. januar Hovseter skole
16. januar Huseby skole

Desember 2019

Har du spørsmål om de planlagt arbeidene ved Huseby, Makrellbekken eller Sollerudstranda? Les prosjektets nyhetsbrev (PDF 3MB).

Status november og desember

Bystyret gjorde onsdag den 13. november vedtak om reguleringsplan og investering av prosjektet. Dette betyr at arbeidet med prosjekt Ny vannforsyning Oslo kan starte. Det har stor betydning for Oslos innbyggere. Sårbarheten i vannforsyning er uakseptabel høy. Vedtaket om å etablere en reservevannforsyning betyr at Oslo får en trygg vannforsyning også i fremtiden.

Informasjonsmøter i januar
I januar vil vi invitere til to åpne informasjonsmøter for naboer på Huseby, Makrellbekken og Sollerudstranda. Møtene vil holdes på FO-bygget og på Ullern videregående skole i slutten av januar. Møtene vil bli annonsert i lokalavis (Akersposten) og på prosjektets nettsider.  

Velger entreprenør
Den første kontrakten som gjelder forberedende arbeider og fjellarbeider legges ut til entreprenørmarkedet i begynnelsen av desember. Entreprenører vil legge inn tilbud, og disse skal så vurderes. Det er entreprenøren med det totalt sett beste tilbudet som vinner kontrakten. Dette betyr at arbeidene på Huseby, Makrellbekken og Sollerudstranda kan starte før sommeren til neste år.

Reguleringsplan og bestemmelser
Reguleringsplanen for ny vannforsyning stiller en rekke krav til avbøtende tiltak mot blant annet støy. I tillegg fattet bystyret en rekke ekstra vedtak for å sikre at prosjektet gjennomføres med færre ulemper for naturmiljø og befolkning. Det er strenge, lovpålagte krav til utbyggere om å ta hensyn til omgivelsene både i anleggsfase og driftsfase. Vann- og avløpsetaten forstår at mange naboer kan være bekymret for de forestående arbeidene, og vil gjøre sitt for å være en god nabo i anleggsperioden.

Bygningsbesiktigelser og kartlegging
I utbyggingsprosjekter under bakken er det svært viktig å planlegge slik at en unngår skade på bygninger og annen infrastruktur over bakken. Derfor settes det nå i gang et program for kartlegging av energibrønner, bygningsbesiktigelser og setningsmålinger. Vann- og avløpsetaten har signert en kontrakt med Multiconsult for dette arbeidet. I løpet av desember vil det gå ut et brev til private husstander som vil få tilbud om en bygningsbesiktigelse og eventuelt kartlegging av energibrønn hvis det er aktuelt. Dette er et frivillig tilbud, men vi anbefaler huseiere å takke ja til en slik befaring.

Status oktober 2019

Byrådet i Oslo kommune skal etter planen legge frem planforslaget for bystyret 13. november 2019.  Regulerings- og investeringssaken for Ny vannforsyning Oslo skal fremmes samtidig.

Her kan du lese hele forslaget som legges frem for bystyret

Åpen kontordag på Lysaker
6. november inviterer vi til åpen kontordag sammen med andre offentlige aktører som planlegger utbygging i området rundt Lysaker.
Bane Nor, Fornebubanen, Statens vegvesen, Bærum kommune og Oslo kommune  er alle aktører i dette området og deltar på møtet. Her vil det være mulighet å stille spørsmål til de ulike aktørene. Se kalender for mer info.

Møter med nærområdet
Prosjektet har nylig hatt møte med Smestad skole og skal også i den nærmeste tiden har møter med Huseby og Sollerudstranda skoler.
Målet for disse møtene er å ha en dialog med skolene for å få til gode løsninger med hensyn til støy, støv og trafikkforhold når anleggsarbeidene starter i siste halvdel av  2020.

Trafikksikkerhet
Prosjektet arbeider og planlegger nå trafikksikringstiltak som skal ivareta myke trafikanters sikkerhet i anleggsperioden.

Det er laget et notat for å vurdere transportveier for tunge kjøretøy i anleggsperioden til og fra vannbehandlingsanlegget på Huseby, samt vurderinger for hvilke konsekvenser dette får for veinettet.

Les notatet her. 

Neste oppdatering  om prosjektet kommer medio november 2019.

Status september 2019

Vann- og avløpsetaten har ferdigstilt sitt planforslag for ny fullgod reservevannforsyning, og sendt den over til Plan- og bygningsetaten. Det har i løpet av to høringsrunder kommet inn rundt 150 uttalelser, og planforslaget er et resultat av en lang og grundig prosess. Plan- og bygningsetaten arbeider nå med sin anbefaling til Byrådsavdeling for byutvikling, for videre behandling i byutviklingskomiteen og bystyret.

Massetransport er en utfordring for store utbyggingsprosjekter i Oslo.  I planforslaget foreslås dette løst ved å transportere ut masser via tunneler inn fra Makrellbekken, Huseby og Sollerudstranda i Vestre Aker og Ullern i Oslo.

Utskiping på Sollerudstranda er et tiltak for å minske massetransport på vei, redusere klimautslipp fra utbyggingen, og minske ulempene i nærområdene ved Huseby og Makrellbekken.

Utskiping ved Sollerudstranda har hele tiden ligget inne i planforslaget, men ble i sommer vurdert tatt ut. Imidlertid er det gjennom de videre vurderingene blitt klart at en slik endring vil gi vesentlig større belastning fra massetransport ved Makrellbekken og Huseby enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige planforslaget. En slik endring ville kunne utløse behov for ny høring.  Utfra en helhetlig faglig vurdering har Vann- og avløpsetaten nå besluttet å opprettholde forslaget om utskiping av masser fra Sollerudstranda.

Neste oppdatering om prosjektet kommer den 15. oktober 2019.