Entreprenørinformasjon for Ny vannforsyning Oslo

Vann- og avløpsetaten ønsker samarbeid med erfarne og fremtidsrettede entreprenører. Her finner du informasjon om arbeider og entrepriser, utlyste kontrakter, nyhetsbrev for markedet, åpne arrangementer og møter for entreprenørbransjen i prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Arbeider og entrepriser

Forberedende arbeider: E8

Entreprise Forberedende arbeider er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1,100 000 fm3 fjell. Det skal etableres tre riggområder ved henholdsvis Husebybakken Skipark, Husebyjordet (adkomst fra Sørkedalsveien) og på Sollerudstranda. Entreprisen har vært ute i markedet og det er inngått kontrakt med Skanska. Arbeidet er avsluttet.

Råvannstunnel: E5

Råvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Det skal etableres råvannsinntak på Vefsrud og en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Tunnelen vil bli boret med to TBM-er (tunnelboremaskiner), en fra hver side med 5,2 meter i diameter. Råvannstunnelen skal kles med en prefabrikkert betongkledning. På Vefsrud skal det etableres en inntakshall med instrumentering og en inntaksstasjon, og det skal også sprenges ut adkomsttunnel og montasjehall for TBM. Strømforsyning til Vefsrud og Huseby føres frem i egne prosjekt. Entreprisen har vært ute i markedet og det er inngått kontrakt med Skanska. Arbeidet pågår.

Rentvannstunnel: E6

Rentvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Hele rentvannsiden av den nye vannforsyningen samordnes konseptuelt og organisatorisk. . Strekningen Trosterud - Huseby (11,3km) planlegges boret med tunnelboremaskin, TBM. Adkomsttunneler, (1,5 km) pumpestasjon og rentvannsbassenger skal sprenges på Trosterud. Tunnelstrekningen Oset-Disen (3 km) skal også sprenges. Tunnelkontrakten inneholder også legging av rør i rentvannstunnelen, og etablering av tilknytning til vanndistribusjonsnettet. Entreprisen har vært ute i markedet og det er inngått kontrakt med Joint Venture AF Ghella. Arbeidet pågår.

Vannbehandlingsanlegg: E1

Vannbehandlingsanlegger er en samspillssentreprise i alliansemodell. Samspillsentreprisen omfatter alle fagområder for å bygge prosessanlegget i vannbehandlingsanlegget. Kontrakten var opprinnelig delt opp i flere kontrakter:

  • Betong og byggtekniske arbeider inkl. VVS- og VA-arbeider
  • Maskininstallasjoner og anlegg for styring, regulering og overvåking (SRO) av anlegget
  • Maskininstallasjoner og lokal styring, regulering og overvåking av slamavvanningsanlegget på vannbehandlingsanlegget på Huseby
  • Elektroanlegg for inntaksstasjon på Vefsrud og for vannbehandlingsanlegget på Huseby. Elektroanleggene inkluderer høyspennings - og lavspenningsanlegg inklusive trafoer, koblingsanlegg, fordelinger, IKT og alarmsystemer for bygningsdrift, prosessanlegg, tekniske systemer.
  • Leveranse av filtermasse og marmor til vannbehandlingsanlegget er også inkludert.

Entreprisen har vært ute i markedet og det er inngått kontrakt med AF Gruppen og Multiconsult. Arbeidet pågår.

Utlyste kontrakter

E8 Forberedende arbeider
Utførelsesentreprise (NS 8405)
Varighet av kontrakt: 30. april 2020 - 1. januar 2024.
Kontrakt er inngått.

E5 Råvannstunnel
Utførelsesentreprise (NS 8405)
Varighet av kontrakt: midten av 2021 - midten av 2026
Kontrakt er inngått.

E6 Rentvannstunnel
Utførelsesentreprise (NS 8405)
Varighet av kontrakt: 2022 - 2027
Kontrakt inngått.

E1 Vannbehandlingsanlegg
Samspillentreprise
Varighet av kontrakt: 2023 - 2027
Kontrakt inngått.

Nyhetsbrev om anskaffelser

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vil du motta informasjon og nyheter om anskaffelser i prosjektene Ny vannforsyning Oslo og Stamnettprosjektet (Ny vannforsyning Oslo - Stamnett). Nyhetsbrevet vil inneholde opplysninger om anskaffelser, inkludert opplysninger om pågående konkurranser, planlagte anskaffelser, inngåtte kontrakter og avlyste konkurranser. Vi sender nyhetsbrev når vi har noe nytt å melde om temaene nevnt over, som vi tror kan være av interesse for markedet.

Meld deg på nyhetsbrevet: Norsk / English

Nyhetsbrev nr. 1 - publisert 04.05.2021
Nyhetsbrev nr. 2 - publisert 11.06.2021
Nyhetsbrev nr. 3 - publisert 02.07.2021
Nyhetsbrev nr. 4 - publisert 08.07.2021

Tidligere markedskonferanser

Samtaler og markedskonferanser:


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo