Slik bygger vi ny vannforsyning

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028.

Derfor bygger vi ny vannforsyning

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i vitale deler av systemet som forsyner byen med vann, kan få alvorlige konsekvenser.

Det finnes i dag ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann til alle innbyggerne i Oslo, hvis noe galt skjer med dagens vannforsyning. Oslo er også Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig befolkningsvekst. Derfor har vi nå satt i gang arbeidet med å få på plass en fullgod reservevannforsyning.

Slik gjør vi det

Vi bygger et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo.

Deler av tunnelen som leder råvann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby. Under Husebyskogen skal det bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

I tilknytning til det underjordiske vannbehandlingsanlegget på Huseby, bygges en adkomsttunnel for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking av vannbehandlingsanlegget. Dette skal ligge på Husebyjordet over veien for Huseby skole. I forbindelse med byggingen av tunnel og vannbehandlingsanlegg er Husebyjordet et riggområde, og det foregår massetransport og transport av utstyr og materiell.

I tillegg til adkomsttunnelen ved Husebyjordet, etableres det en adkomsttunnel ved Husebybakken Skipark bak Smestad gjenvinningsstasjon. Her er det riggområde og transport av masser og annet utstyr og materiell i byggeperioden. Når prosjektet er ferdig vil den eneste synlige installasjonen være en portal, og en adkomstvei inn til portalen.

Tilknyttet ny vannforsyning i Oslo må det også bygges nye vannforsyningstunneler (stamnett). Fra Stubberud i Bydel Alna bygges det en 11 kilometer lang rentvannstunnel til det planlagte vannbehandlingsanlegget på Huseby. Alle masser for denne tunnelen skal tas ut på Stubberud. Det skal også etableres beredskapsbassenger (50 000 m3) i berg øst for Trosterud knyttet til de nye tunnelene, samt en rømningsutgang på Haugerud, ved parkeringshuset i Haugerudveien

Mellom Oset ved Maridalsvannet og Disenjordet (Gransjordet) i Bydel Nordre Aker bygger vi en 3 kilometer lang tunnel som utføres med konvensjonell boring og sprengning. Hovedriggområde og masseuttak blir på Oset, mens det blir et mindre riggområde på Disenjordet (Gransjordet). Det blir i tillegg et påkoblingspunkt mellom det nye og det eksisterende vannforsyningsnett i Bjølsendumpa i Bydel Sagene.

Se vår interaktive brosjyre for mer informasjon, illustrasjoner og filmer

Hva skjer når?

2020

Oppstart på anleggsplassene ved Husebyjordet, Husebybakken skipark og Sollerudstranda.

2021-2023

Utsprengning av adkomsttunneler og fjellhaller under Husebyjordet. Sprengning av Sollerudtunnelen.

2022

Oppstart av rigg- og anleggsarbeider på Stubberud og på Oset ved Maridalsvannet.

2023-2026

Boring av vanntunnel mellom Holsfjorden og Huseby. Én tunnelboremaskin startet fra Holsfjorden i januar 2023, den andre startet fra Huseby i mars 2023. Maskinene møtes under Lommedalen rundt årsskiftet 2025/2026.

2023-2027

Boring av vanntunnel som fører drikkevann fra vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen og ut til Oslo.

2023

Oppstart av rigg- og anleggsarbeider på Disenjordet (Gransjordet).

2023-2027

Bygging og installasjon av det underjordiske vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

2025

Oppstart av rigg- og anleggsarbeider i Bjølsendumpa.

2025-2026

Arbeider i Bjølsendumpa med å koble ny vannforsyning på ekisterende vannforsyningsnett.

2027

Testkjøring av vannbehandlingsanlegg og tunneler.

2028

Alle arbeider ferdige.

Project progress in English.

Klima- og miljøtiltak

Oslo kommune har store klima- og miljøambisjoner, og som byggherre har kommunen et viktig bransjeansvar. Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent i 2030, sammenliknet med 2009-nivå. Veitrafikk, bygg- og anleggsbransjen og avfallsforbrenning står i dag for 90 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Derfor er økt bruk av utslippsfrie og klimavennlige løsninger i store kommunale prosjekter som dette et viktig fokusområde.

Dette er noen av de viktige klima- og miljøtiltakene i prosjektet, som vil gi mindre støy og lokal forurensing fra anleggsplassene, i tillegg til lavere utslipp av CO2:

  • Anleggsplassene skal være fossilfrie. Det stilles strenge krav til maskiner og kjøretøy, som i alle tilfeller er elektriske eller går på biodrivstoff uten palmeolje. Alle sprengte masser inne i tunnelene på Huseby lastes med elektriske lastere, og alle borerigger for sprengning av tunneler borer elektrisk.
  • Prosjektet har mål om størst mulig grad av gjenbruk av masser, og kortest mulig transportvei for massene. Miljødirektoratet har gitt prosjektet Klimasatsmidler for å ta i bruk verktøyet «SteinLCA». Med dette verktøyet kan direkte utslipp knyttet til massehåndtering synliggjøres og beregnes, og man kan samtidig tallfeste effekten av andre tiltak, som bruk av fossilfrie maskiner og kjøretøy.
  • 19 km tunnel fra Holsfjorden til Huseby drives 100 prosent elektrisk. Tunnelboremaskinene er elektriske, og masser fra tunnelboremaskinene skal fraktes ut på elektriske transportbånd. All annen transport i tunnel gjøres med elektriske lokomotiver. Det er første gang dette gjøres i Norge.
  • Prosjektet har ambisjoner om å bruke lavkarbonbetong i klasse A, og har i tillegg fått tilskudd fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats til kartlegging av lavkarbonbetong klasse Pluss og Ekstrem, samt vurdering av potensialet for bruk av dette i anleggsfasen.


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo