Berørte områder av ny vannforsyning i Oslo

Se hvordan du blir berørt av at Oslo bygger ny vannforsyning. Her finner du informasjon om planlagt arbeid og ulike tiltak i områdene som blir berørt.

Se om du blir berørt

Se om du blir berørt, og hvordan du blir berørt av arbeidet.

Se kart og søk opp din adresse

Disse områdene blir berørt

Utbyggingen av ny vannforsyning til Oslo strekker seg over et stort område, og det vil pågå særlig mye arbeid vest i Oslo ved Huseby. Under kan du lese mer hva som skjer i de ulike områdene som blir berørt av prosjektet, og hvilke tiltak som blir gjort når det kommer til støy, støv og trafikk.

Lier, Hole og Bærum kommune

Det skal bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel under bakken gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under bakken.

Oslo

Deler av tunnelen som leder vann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby. Under Husebyskogen skal det bygges et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

Anlegget vil fungere som en reserve til Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg ved Kjelsås i Oslo. Den eneste synlige installasjonen i selve Husebyskogen blir et luftetårn for anlegget under bakken.

I tilknytning til det underjordiske vannbehandlingsanlegget bygges det en adkomsttunnel for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking av vannbehandlingsanlegget. Dette skal ligge på Husebyjordet over veien for Huseby skole. I forbindelse med byggingen av tunnel og vannbehandlingsanlegg vil Husebyjordet være et riggområde, og det vil bli massetransport og transport av utstyr og materiell.

I tillegg til adkomsttunnelen ved Husebyjordet, etableres en adkomsttunnel ved Husebybakken skipark bak Smestad gjenbruksstasjon. Her vil det være riggområde, og det blir transport av masser og annet utstyr og materiell i byggeperioden. Når prosjektet er ferdig vil den eneste synlige installasjonen være en portal.

Fra Huseby vannbehandlingsanlegg skal det bygges en tunnel som skal føre renset drikkevann inn på Oslos eksisterende vannledningsnett og ut til forbrukerne. Denne tunnelen skal gå til Sagene.

I tillegg til disse fire hoveddelene omfatter prosjektet en tunnel fra Huseby og ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra vannbehandlingsanlegget ut i fjorden. Denne tunnelen skal også brukes til massetransport fra det underjordiske anlegget på Huseby i anleggsfasen.

Les hvordan og når vi skal bygge ny vannforsyning i Oslo.

Planlagte tiltak og tidsplan i hvert område
(trafikksikring, støy, støv, transportveier osv.)

Det kan være belastende å ha et stort anleggsprosjekt der man bor. I prosjektet gjør vi omfattende tiltak for trafikksikring, og tiltak mot støy og støv. Generelt er det strenge retningslinjer og regelverk som prosjektet må forholde seg til, både når det gjelder støy, forurensning og vibrasjoner.

I forkant av prosjektstart har det blitt gjort en rekke støymålinger, støvmålinger, bygningsbesiktigelser og målinger av bevegelser i bygninger og grunn (setningsmåling) innenfor de ulike områdene som blir berørt av prosjektet. Målinger av støy, støv, vibrasjoner og bevegelser i grunnen kommer til å pågå gjennom hele prosjektet. 

En rekke tiltak for å begrense belastningen fra prosjektet kommer på plass i områdene hvor arbeidet pågår vest i Oslo. Dette innebærer blant annet spyling av kjøretøy og masser før utkjøring på vei, samt rengjøring av vei, støydemping av tunnelvifter og utplassering av trafikkvakter. 

I kartet nedenfor kan du se flere detaljer som viser hvilke tiltak som blir gjort i ditt område. Her kan du også se hvor trafikken fra prosjektet vil bevege seg.

Se kart med beskrivelser av hva som vil skje i ditt område

Slik følger du prosjektet

Arbeidstider

Her er en generell oversikt over de overordnede arbeidstidene i prosjektet. Noen steder er arbeidstidene innskjerpet. De nærmeste naboene vil også få detaljert informasjon gjennom egne infoskriv i postkassen. Les mer om avbøtende tiltak og se kart

Arbeid over bakken

 • Arbeidstider: I dagsoner (utenfor tunnel og inntil 50 meter inn i tunnelen) skal arbeid kun skje mandag til fredag klokken 07.00-19.00, og lørdager og dagen før en helligdag mellom kl. 08.00 og 16.00. Transport kan også skje i andre tidsrom så lenge det er innenfor støykravene.

Arbeid under bakken

 • Sprengning under bakken skal kun skje mellom 07:00 og 23:00 på hverdager. Lørdag og dagen før helligdag skal sprengning kun skje mellom klokken 08:00 og 16:00. Søndager og helligdager er sprengning ikke tillatt. Andre arbeider under bakken kan gjøres dersom de ikke overskrider grenseverdier.
   

Sprengningsvarsel på SMS

Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning ved Husebyjordet. Da vil du få en SMS med varsel før hver sprengning.

 • Du kan melde seg på tjenesten ved å sende SMS: HUSEBYJORDET til nummer 27333.
 • For Sollerudstranda sender du SOLLERUDSTRANDA, og for Husebybakken skipark sender du HUSEBYBAKKEN til 27 333.
 • Du melder deg av tjenesten ved å sende SMS: f.eks. "HUSEBYJORDET STOPP" til nummer 27333.

Rammer og regelverk

Det er en rekke faste regler og rammer som prosjektet må forholde seg til. Noen krav i prosjektet er også strengere enn i de fleste andre prosjekter. Prosjektet følger blant annet støykrav for industristøy i stedet for anleggsstøy fordi det skal pågå i lang tid.

I lenken under kan du blant annet lese mer om:

 • støykrav
 • behandling av støv
 • vibrasjoner fra anleggsarbeid
 • trafikkregler for anleggstrafikk

Les mer om regelverk og rammer for prosjektet 

 

Energibrønn, nabokontakt og grunnerverv

 

Etablering av nye brønner er ikke tillatt i anleggsperioden

Anleggsarbeidene kan påvirke/skade energibrønner langs tunneltraséen. Før og under anleggsperioden vil det ikke være tillatt å bore energibrønner i hensynssonen til prosjektet. Når arbeidene er ferdigstilt, vil det igjen være mulig å sende individuelle søknader til Vann- og avløpsetaten, og det vil i hvert enkelt tilfelle bli tatt stilling til om energibrønner kan godkjennes eller ikke. Det gis ikke kompensasjon til grunneiere som ikke får anledning til å etablere energibrønner.

Kartlegging og påvirkning av energibrønner

Alle eksisterende energibrønner og drikkevannsbrønner skal være registrert i Nasjonal Grunnvannsdatabase. Borefirmaet som har utført boringen skal snarest, og senest innen tre måneder etter utført boring, rapportere inn brønnen til Norges geologiske undersøkelser (NGU). Er din brønn innenfor plangrensen, og du er usikker på om den er registrert, kan du søke i databasen:

Om du ikke finner din brønn registrert i databasen, ta kontakt med firmaet som har utført boringen. Hvis brønnen er boret for flere år siden og du ikke vet hvem som har utført arbeidet, kan du registrere brønnen selv. Følg instruksjonene i skjemaet:

Når alle brønner er registrert, har vi god oversikt og kan lettere unngå skader fra arbeid under bakken.

Erstatning og midlertidige løsninger for berørte energibrønner

Som utgangspunkt vil Vann- og avløpsetaten erstatte energibrønner som allerede er etablert og som berøres direkte eller skades ved gjennomføringen av etatens nye tunnelprosjekter. En slik erstatning vil om mulig bli i form av nye borehull som etableres etter at Vann- og avløpsetatens anleggsarbeid er avsluttet, eller som en økonomisk kompensasjon hvis det ikke er mulig å etablere nye borehull.

Vann- og avløpsetaten vil også bistå med midlertidige løsninger i perioden energibrønnene må være ute av drift på grunn av anleggsarbeidet.

Nabokontakt og grunnerverv

Naboer som vil måtte avgi areal, permanent eller midlertidig, vil bli kontaktet av Vann- og avløpsetaten for grunnerverv.

Naboer som blir så berørt at det kan være aktuelt med erstatningsbolig i deler av anleggsperioden vil også bli kontaktet i god tid.

Kartlegging og tilstandsvurdering av bygninger, brønner med mer blir utført i forkant av anleggsarbeidene. Huseiere i planområdet vil i denne sammenhengen bli kontaktet av Vann- og avløpsetaten.

Slik følger du prosjektet

Du kan delta på informasjonsmøter, følge prosjektet løpende via vårt nyhetsbrev eller på Facebook, eller se saksdokumenter for prosjektet Ny vannforsyning.

Se hvordan du kan få oppdateringer i prosjektet

Kontakt oss

Se kontakt og hvem som er ansvarlige for prosjektet


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo