Mortensrudprosjektet

Gjennom bærekraftig byutvikling skal Mortensrudprosjektet bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Her kommer ny skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, og sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb. Det er Oslobygg som er byggherre for prosjektet.

Felt 10, sykehjem, omsorgsboliger,
fritidsklubb, frivillighetssentral og bibliotek

Parkaktig område mellom to bygg

(Alle illustrasjoner: Alt.arkitektur AS)

Dette feltet ligger nærmest kjøpesenterne. Her er det planlagt sykehjem, omsorg+leiligheter, Deichman bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb, og i lokalene blir det også bydelskafe, legekontor, frisør m.m. 

Plasseringen av funksjonene på felt 10 er ikke tilfeldig. Feltet ligger tett på kollektive knutepunkter og butikker og apotek på kjøpesenterne, slik at man lett kan komme seg til og fra. Det er etablert et tråkk over nåværende kunstgressmatte. Dette tråkket vil opprettholdes med en passasje gjennom Generasjonstunet og videre opp mot Lofsrudveien.

Mennesker sitter og går mellom trær

Sambruk er vesentlig i Mortensrudprosjektet. Det ligger i bestillingen at rom skal bygges på en slik måte at de kan brukes også av andre grupper. På den måten kan man bygge mer effektivt og utnytte hver kvadratmeter bedre. Det gir også miljømessige fordeler i form av mindre forbruk av materialer og mindre klimagassutslipp. Et eksempel på flerbruk er at en flerbrukshall i biblioteket kan også brukes som trimrom for eldre. Det er få rom som vil stå tomme over tid.

Felt 11, skole og kulturskole

Ungdommer i skolegård

Oslo kommune jobber for å gjøre Mortensrud til et bedre sted å være, spesielt for barn og unge. På felt 11 på Mortensrudprosjektet skal det bygges skole med flerbrukshall, og her blir det også arealer til kampsport og klubbhus, kulturskole og kultursal. Tanken bak at feltene 10, 11 og 12 bygges ut samtidig, er at arealene kan utnyttes effektivt, og det kommer tydelig til syne på felt 11.

Nye Mortensrud skole får plass til 840 elever (fire paralleller fra 1. - 7. klasse), og Kulturskolen får kapasitet for inntil 1.800 elever. Det planlegges gode og funksjonelle læringsarenaer, som både skolen og bydelen kan bruke. Det vil bli høy aktivitet både på dagtid og kveldstid i skoleanlegget. Skolen starter med tre paralleller, og de ekstra klasserommene vil gi rom til kulturskolen og frivilligheten også på dagtid.

Barn leker i skolepark

I tillegg kommer skolegården og skoleparken. Her blir det flere lekeapparater, et amfi med plass til 250 personer, og også et uteklasserom med plass til 30 elever. Det skal i tillegg etableres en bypark.

Kulturskolen får dansesaler, blackbox, whitebox, samspillrom, slagverksrom, flere små musikkrom, og kan også ta i bruk skolens spesialrom.

Flerbrukshallen bygges med tre spilleflater, som til sammen utgjør størrelsen av en håndballbane. Hallen får også egne kampsportarealer, klubbhus til idretten, BUA og garderober til fotballen.

Felt 12, idrettsanlegg

Idrettsanlegg, skole og sykehjem på Mortensrud

Felt 12 er det største feltet i Mortensrudprosjektet. Her planlegges det permanente idrettsanlegg. Det planlegges to fotballbaner med undervarme, en 7-er og en 11-er. Det skal etableres en landhockeybane med to driftsbygg, som det er bevilget penger til. Landhockeybanen får kunstis om vinteren.

Det planlegges også en cricketbane med kunstgress, klubbhus, aktivitetssone for uorganisert aktivitet som skating og «løkkefotball». En friidrettshall ligger også i planene.

Midlertidige anlegg

Frem til alle permanente bygg og anlegg i Mortensrudprosjektet er ferdige, etableres det midlertidige anlegg. Disse anleggene blir etablert for å holde tilbud og aktivitetene i området ved like i anleggsperioden.

Fotballspillere i kamp

Det som skjer er at kunstgressbanen flyttes lenger sørover, både dekke og lysanlegg. Klemetsrud IL får midlertidige klubbhus med garderober. Det blir også satt opp en midlertidig fritidsklubb som skal erstatte dagens. Fritidsklubben og klubbhuset settes begge opp lenger sør på feltet, i umiddelbar nærhet til den midlertidige kunstgressbanen. Parkeringsplassen som ligger der blir også flyttet lenger sørover.

Felles infrastruktur

Det vil komme byggegjerder opp langs deler av Lofsrudveien til høsten, og prosjektet "felles infrastruktur" vil deretter gå tidsmessig parallelt med de andre prosjektene.

Prosjektet skal grave langs hele Lofsrudveien for å legge om vann- og avløp og høyspentledninger, det blir også lagt nye fjernvarmerør i bakken. Dette arbeidet vil pågå frem mot sommeren 2022.

Lofsrudveien blir deretter opparbeidet med bredere vei med gang- og sykkelfelt på den ene siden og fortau på den andre siden. Dette arbeidet vil pågå fra 2022 til 2024.

Felles infrastruktur-prosjektet skal også sørge for felles atkomstareal ved skole og sykehjem fra Lofsrudveien, sørge for intern overføring av strøm mellom feltene, og det har også ansvaret for systemet for overvannshåndtering.

Parkområder og gangstrøk

Det er også planlagt for nye parkområder og gangveier med god belysning gjennom området og oppgradering av Lofsrudveien med fortau og sykkelvei.

Hva skjer når?

Det jobbes med å få reguleringsplanen klar til å sendes ut på offentlig høring. Innbyggerne på Mortensrud kan gi sine innspill til planen når den kommer til offentlig høring høsten/vinteren 2021. Dato for dette vil bli kunngjort både i aviser og på vår Facebookside. Det vil også bli arrangert et informasjonsmøte hvor planen legges frem og forklares, og hvor det blir muligheter til å stille spørsmål og få svar direkte i møtet.

Planforslaget skal behandles i bystyret. Bystyret er også det som beslutter investeringene på de tre feltene. Tidsplan for dette vil bli publisert så snart som mulig.

Hvem er ansvarlig?

Bestillere av prosjektet er Utdanningsetaten, Bydel Søndre Nordstrand, Sykehjemsetaten, Deichman, Kulturetaten og Bymiljøetaten. De som skal utføre bestillingene er Oslobygg KF.

 

Kontakt oss

Prosjektutvikler

Aud Koht

E-post