Etater, foretak og ombud

Sykehjemsetaten

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Alle våre sykehjem og helsehus er åpne for besøkende. Men på grunn av smittesituasjonen oppfordrer vi nå pårørende om å avstå fra besøk en periode.

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 435 Sentrum, 0103 OSLO

Besøksadresse

Nedre Slottsgate 3, 0157 OSLO

Sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten (SYE) skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune.

Oslo har 39 langtidssykehjem og fire helsehus. Langtidssykehjemmene er pasientenes hjem resten av livet og hverdagen skal gjenspeile det. Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen i eget hjem.

I tillegg har etaten ansvar for Senter for fagutvikling og forskning, samt Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Fakta om etaten:

 • Landets største drifter av heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og Oslo kommunes nest største etat.
 • Ble opprettet i 2007, og overtok da bydelenes ansvar for å drive kommunale sykehjem og følge opp kommunens avtaler med private sykehjem.
 • Drifter fire helsehus og 39 langtidshjem. Cirka halvparten av tilbudet driftes av kommunen og cirka halvparten driftes av private (ideelle og kommersielle).
 • Har «Inn på tunet»-dagtilbud for yngre personer med demens.

Fakta om langtidshjem og helsehus:

 • Behandler årlig cirka 8 000 pasienter og langtidsbeboere.
 • På langtidshjemmene og helsehusene er det årlig 1,5 millioner liggedøgn.
 • Cirka 10 000 medarbeidere på Oslos langtidshjem og helsehus (inkludert private driftere), og cirka 50 medarbeidere i etatens administrasjon.
 • Gir årlig helsetjenester til Oslos innbyggere for fem milliarder kroner.
 • Det er cirka 4100 heldøgnsplasser og 500 dagplasser i Oslo.
 • Det er bydelene som fatter vedtak om plass på langtidshjem eller helsehus.

Kalender

 1. Dato 19.01.
  Klokkeslett 10:00-11:00
 2. Dato 19.01.
  Klokkeslett 14:00-15:00
 3. Dato 21.01.
  Klokkeslett 10:00-11:00

Se hele kalenderen

Etatsdirektør

Helge Jagmann

E-post:

Direktør kommunale langtidshjem og helsehus

Eva Waaler

E-post:

Direktør private langtidshjem

Anne Berger Sørli

E-post:

HR-direktør

Gro Prøis Tynning

E-post:

Økonomidirektør

Bjørn Wiland

E-post:

Direktør kvalitet og utvikling

Anne-Kristin B. Bjåen

E-post:

Etatsoverlege

Siri Seterelv

E-post:

Direktør samfunnskontakt

Henrik Mevold

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 990 612 498