Sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten (SYE) skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune.

Oslo har 36 langtidssykehjem og fire helsehus. Langtidssykehjemmene er pasientenes hjem resten av livet og hverdagen skal gjenspeile det. Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen i eget hjem.

I tillegg har etaten ansvar for Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Fakta om etaten

  • Landets største drifter av heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og Oslo kommunes nest største etat.
  • Ble opprettet i 2007, og overtok da bydelenes ansvar for å drive kommunale sykehjem og følge opp kommunens avtaler med private sykehjem.
  • Drifter fire helsehus og 36 langtidshjem. 21 driftes av kommunen, og 15 driftes av private (ideelle virksomheter).
  • Har «Inn på tunet»-dagtilbud for yngre personer med demens.

Fakta om langtidshjem og helsehus

  • Behandler årlig cirka 8 000 pasienter og langtidsbeboere.
  • På langtidshjemmene og helsehusene er det årlig 1,3 millioner liggedøgn.
  • Cirka 10 000 medarbeidere på Oslos langtidshjem og helsehus (inkludert private driftere), og cirka 100 medarbeidere i etatens administrasjon.
  • Gir årlig helsetjenester til Oslos innbyggere for fem milliarder kroner.
  • Det er cirka 3900 heldøgnsplasser og 380 dagplasser i Oslo.
  • Det er bydelene som fatter vedtak om plass på langtidshjem eller helsehus.

Statistikk

sykehjemsetaten.no

Etatsdirektør
Helge Jagmann
Direktør kommunale langtidshjem
Vibeke Harr
Direktør private langtidshjem
Anne Berger Sørli
Direktør helsehus
Johnny Jakobsen
HR-direktør
Gro Prøis Tynning
Økonomidirektør
Bjørn Wiland
Direktør kvalitet og utvikling
Johnny Advocaat
Etatsoverlege langtidshjem
Siri Schøyen Seterelv
Etatsoverlege helsehus
Torbjørn Henriksen
Direktør samfunnskontakt
Henrik Mevold

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 990 612 498

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 435 Sentrum
0103 OSLO
Besøksadresse:
Nedre Slottsgate 3
0157 OSLO