Sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten (SYE) skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune.

Oslo har 37 langtidssykehjem og fire helsehus. Langtidssykehjemmene er pasientenes hjem resten av livet og hverdagen skal gjenspeile det. Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen i eget hjem.

I tillegg har etaten ansvar for Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Fakta om etaten

  • Landets største drifter av heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og Oslo kommunes nest største etat.
  • Ble opprettet i 2007, og overtok da bydelenes ansvar for å drive kommunale sykehjem og følge opp kommunens avtaler med private sykehjem.
  • Drifter fire helsehus og 37 langtidshjem. Cirka halvparten av tilbudet driftes av kommunen og cirka halvparten driftes av private (ideelle og kommersielle).
  • Har «Inn på tunet»-dagtilbud for yngre personer med demens.

Fakta om langtidshjem og helsehus

  • Behandler årlig cirka 8 000 pasienter og langtidsbeboere.
  • På langtidshjemmene og helsehusene er det årlig 1,4 millioner liggedøgn.
  • Cirka 10 000 medarbeidere på Oslos langtidshjem og helsehus (inkludert private driftere), og cirka 60 medarbeidere i etatens administrasjon.
  • Gir årlig helsetjenester til Oslos innbyggere for fem milliarder kroner.
  • Det er cirka 3900 heldøgnsplasser og 420 dagplasser i Oslo.
  • Det er bydelene som fatter vedtak om plass på langtidshjem eller helsehus.
Etatsdirektør
Helge Jagmann
Direktør kommunale langtidshjem
Vibeke Harr
Direktør private langtidshjem
Anne Berger Sørli
Direktør helsehus
Johnny Jakobsen
HR-direktør
Gro Prøis Tynning
Økonomidirektør
Bjørn Wiland
Direktør kvalitet og utvikling
Johnny Advocaat
Etatsoverlege langtidshjem
Aslak Heldal Haugen
Etatsoverlege helsehus
Torbjørn Henriksen
Direktør samfunnskontakt
Henrik Mevold

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 990 612 498

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 435 Sentrum
0103 OSLO
Besøksadresse:
Nedre Slottsgate 3
0157 OSLO