Naboinformasjon om Fornebubanen

Nabomøter og kontaktinformasjon for naboer

Prosjekt Fornebubanen holder jevnlige møter for naboer og andre interesserte underveis i planleggingsfasen og i byggefasen som startet i 2020. Møtene er åpne for alle som ønsker å komme, men grunnet Covid-19 situasjonen må store møter inntil videre arrangeres på digitale plattformer. Fornebubanen vil orientere om byggeprosessen og det er alltid åpent for spørsmål. Du finner dato for kommende møter og andre arrangementer i kalenderen til Fornebubanen.

Kontaktperson for media

Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef Fornebubanen
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Kontaktperson for naboer i Bærum

Hilde Elisabeth Håve
Nabokontakt
Telefon: 452 71 600 
E-post: hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no

Kontaktperson for naboer i Oslo

Joachim Christian Barth
Nabokontakt
Telefon: 911 63 848
E-post: joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no

Publikumsmodell

Digital modell av Fornebubanen med mye informasjon. Gå til publikumsmodellen.

Publikumsmodellen

Elektronisk nyhetsbrev

Våren 2020 startet Fornebubanen opp med nyhetsbrev på e-post. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her.

 

Tidligere nyhetsbrev:

Nyhtesbrev nr. 13 - 28.09.2021
Nyhetsbrev nr. 12 - 24.08.2021
Nyhetsbrev nr. 11 - 21.06.2021
Nyhetsbrev nr. 10 - 26.05.2021
Nyhetsbrev nr. 9 - 19.04.2021
Nyhetsbrev nr. 8 - 19.03.2021
Nyhetsbrev nr. 7 - 17.02.2021
Nyhetsbrev nr. 6 - 26.01.2021
Nyhetsbrev nr. 5 - 18.12.2020
Nyhetsbrev nr. 4 - 10.11.2020
Nyhetsbrev nr. 3 - 29.09.2020
Nyhetsbrev nr. 2 - 22.06.2020
Nyhetsbrev nr. 1 - 08.05.2020

Støy og alternativ overnatting for naboer

I perioder med støyende arbeider kan berørte naboer på forespørsel få tilbud om alternativ overnatting. Ved nattarbeid tilbyr Fornebubanen overnatting for de som har behov for det og som søker om det. De av Fornebubanens naboer som arbeider på natten og har behov for å sove på dagtid, og kan dokumentere dette, kan vi tilby alternativ overnatting på dagtid.

Fornebubanen har avtale med utvalgte oppholdssteder i nærområdet. Det er ikke mulig å få kompensasjon dersom andre alternativ benyttes.

Dersom du har behov for å benytte deg av dette tilbudet kan du sende en mail med personalia, bostedsadresse og antall personer forespørselen gjelder til  kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no.

Merk mailen med «Alternativ overnatting»

Spørsmål og svar

Vi har samlet spørsmål og svar om Fornebubanen på en egen nettside.

Tillatelser og dispensasjoner

Oktober 2021

Snarøyveien mot sentrum legges om natt til fredag 22. oktober

Kvelds- og nattarbeid må påregnes fra torsdag kveld. Utgående felt mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei legges nå om og bussholdeplassen ved Telenorbygget flyttes et lite stykke mot sentrum. Adkomst blir skiltet. Fartsgrensen på den omlagte strekningen settes til 40 km/t.

I forbindelse med grunnarbeider og bygging av Flytårnet stasjon blir veien liggende slik til Fornebubanen er ferdig bygget i 2027. Les mer om arbeidene og se illustrasjon av Flytårnet stasjon i vår digitale publikumsmodell.

Grunnundersøkelser på Majorstuen og Volvat

Fornebubanen gjennomfører grunnundersøkelser inne på Sporveien sitt sporområde på Majorstuen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i T-banesporene. I tillegg skal det tas betongprøver i Volvat kulvert.

På grunn av T-banetrafikken må arbeidene utføres i driftspausen, på nattestid. Det er planlagt maks 10 netter i uke 41 og 42, fra natt til 11.10 - natt til 15.10 og fra natt til 18.10 – natt til 22.10. Arbeidstiden vil være fra kl. 01.45 til ca. kl.05.00.

Nabovarsel - grunnundersøkelser Majorstuen og Volvat (PDF 0,4 MB)

September 2021

Odd Nansens vei stenges for gjennomkjøring

Fra og med 27. september stenger Odd Nansens vei på Fornebu for gjennomkjøring, frem til 7. oktober. Det blir omkjøring via Forneburingen. Omkjøring er skiltet. Denne stengingen er nødvendig på grunn av arbeidene med omleggingen av Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei.

Igangsettingstillatelse for Bærum-siden av Lysaker

Fornebubanen har mottatt igangsettingtillatelse fra Bærum kommune for Bærum-siden av utbyggingen på Lysaker. Igangsettingtillatelsen gjelder for Elveveien 65 og omkringliggende område. De første arbeidene vil være etablering av rigg- og anleggsområde, og midlertidig bru over Lysakerelva.

Igangsettingstillatelse Lysaker Bærum (PDF 0,3 MB)

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy på Lilleaker

Fornebubanen har søkt om og fått innvilget dispensasjon til støyende arbeid på Lilleaker i forbindelse med forberedende anleggsarbeider. Dispensasjonen er gitt av bydel Ullern og inneholder flere vilkår og krav til arbeidstider. 

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy (PDF 0,9 MB)

Etablering av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner

Fornebubanen skal etablere ca. 43 poretrykksmålere og grunnvannsbrønner med automatisk logging for overvåkning. Disse målerne er et supplement til allerede monterte målere langs hele den planlagte T-banetraséen. Målere skal installeres fra Fornebu sør til Majorstuen.

Overvåkning av grunnvannsnivå og poretrykk gir Fornebubanen viktig informasjon om eventuelle endringer i grunnvannsnivå som kan skyldes våre anleggsaktiviteter. Dette vil gi grunnlag for vurderinger om det er behov for ekstra tiltak, slik som injeksjon, vanntett konstruksjon og vanninfiltrasjon. 

Målere skal installeres fra Fornebu Sør til Majorstuen. Planlagt oppstart er mandag 30. august på Fornebu Sør. Deretter jobber vi oss langs T-banetraséen mot Majorstuen. Estimert varighet for alle punkter er tre til fire uker.

Arbeidstid er 07.00 – 17.00 hverdager. Det må påregnes støy ved hvert enkelt borepunkt. Boring varer normalt 30 – 60 minutter per punkt. Nedsetting av poretrykksmåler tar 30 – 75 minutter per punkt.

August 2021

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring fra og med 31. august – 31. oktober (med mulighet for forlengelse). I forbindelse med omlegging av Snarøyveien skal det legges ned infrastruktur som krysser veien og Bernt Balchens vei må graves opp og veien stenges derfor for gjennomkjøring. Innkjøring til eiendommene berøres ikke av arbeidene men det vil ikke være mulig å kjøre direkte ut på Snarøyveien i perioden. Alternative veier er Odd Nansens vei og Dagny Bergers vei.

Kartskisser (PDF 0,5 MB)

Planlagt anleggsarbeid ved Flytårnet stasjon

Vi har gjerdet inn og sikret anleggsområdet mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei.  Det er etablert nødvendig infrastruktur til anlegget (vann, strøm, brakker med mer), og vi er i gang med anleggsarbeidene i fase 1. Les mer om det planlagte arbeidet ved Flytårnet.

Etablering av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner

Fornebubanen skal etablere ca. 43 poretrykksmålere og grunnvannsbrønner med automatisk logging for overvåkning. Disse målerne er et supplement til allerede monterte målere langs hele den planlagte T-banetraséen. Målere skal installeres fra Fornebu sør til Majorstuen.

Overvåkning av grunnvannsnivå og poretrykk gir Fornebubanen viktig informasjon om eventuelle endringer i grunnvannsnivå som kan skyldes våre anleggsaktiviteter. Dette vil gi grunnlag for vurderinger om det er behov for ekstra tiltak, slik som injeksjon, vanntett konstruksjon og vanninfiltrasjon. 

Målere skal installeres fra Fornebu Sør til Majorstuen. Planlagt oppstart er mandag 30. august på Fornebu Sør. Deretter jobber vi oss langs T-banetraséen mot Majorstuen. Estimert varighet for alle punkter er tre til fire uker.

Arbeidstid er 07.00 – 17.00 hverdager, men stort sett foregår riggdrift mellom 07.30 – 16.00 på grunn av transport til og fra Fornebubanens planlagte trasé. Det må påregnes støy ved hvert enkelt borepunkt. Boring varer normalt 30 – 60 minutter per punkt. Nedsetting av poretrykksmåler tar 30 – 75 minutter per punkt.

Oppstart av forberedende arbeider på Lysaker

Fra 6. september 2021 skal Fornebubanen ved entreprenør HAB Construction utføre anleggsarbeider på Lysaker (Bærum) og Lilleaker (Oslo). Det skal klargjøres for etterfølgende tunnelentreprise og bygging av Lysaker T-banestasjon. Naboer som berøres av arbeidene mottar nabovarsel. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel oppstart forberedende arbeid Lysaker (PDF 0,4 MB)

Nattarbeid 18.-19. august i Rolfsbuktveien 

I tidsrommet 19.00-06.00 skal vår entreprenør fortsette arbeidet med etablering av rør til høyspentledning. Det må graves grøft på tvers av veibanen i Rolfsbuktveien og arbeidet må derfor gjøres når det er minst mulig trafikk og fare for kødannelser og trafikkfarlige situasjoner. 

Det skal utføres asfaltfresing, graving, lasting, tilbakefylling av masse, komprimering, asfaltlegging og valsing. Det skal benyttes støysvakt utstyr som el-graver og vals med minimert lyd. Arbeidene er godkjent av Folkehelsekontoret i Bærum.

Nattarbeid i Rolfsbuktveien 17

Tillatelse til støyende arbeid Lysaker - Fornebu

Fornebubanen har mottatt tillatelse til støyende arbeid fra Folkehelsekontoret i Bærum kommune. Tillatelsen gjelder for tunnel- og grunnarbeider mellom Lysaker og Fornebu i perioden 21.6.2021- 22.12.2023.

Tillatelse støyende arbeid Lysaker - Fornebu (PDF 0,2 MB)

Nattarbeid i Rolfsbuktveien natt til 11.08 og 12.08

Det vil bli utført nattarbeid i Rolfsbuktveien natt til 11. og 12. august i tidsrommet 19.00- 06.00.  For etablering av trekkerør til høyspentledning må det graves en grøft tvers over veibanen i Rolfsbuktveien (Se kartskisse under). 

På grunn av trafikkmengde og fare for kødannelser og trafikkfarlige situasjoner er det nødvendig å grave grøften på nattestid. Arbeidene vil i utgangspunktet pågå en natt, med forbehold om at uforutsette hendelser kan inntreffe og at noe arbeid må gjennomføres påfølgende natt.

Det skal utføres asfaltfresing, graving, lasting, tilbakefylling av masse, komprimering, asfaltlegging og valsing. Det skal benyttes støysvakt utstyr som el-graver og vals med minimert lyd. Arbeidene er godkjent av Folkehelsekontoret i Bærum.

Kartskisse nattarbeid Rolfsbuktveien

Juni 2021

Støvmålinger for 4. mai - 1. juni

For å overvåke støv fra anleggsområdene opp mot Fornebubanens utslippskrav, er det montert støvmålere rundt anlegget på Fornebu sør og det kommende anlegget på Skøyen. Støvmålerne demonteres og sendes til analyse en gang per måned. Resultatene foreligger etter cirka 15 dager og publiseres her. Resultatene viser et gjennomsnitt av støvutslipp over en ca. 30 dagers periode, i henhold til kravene i Fornebubanens utslippstillatelse.

Støvmålinger for mai 2021 (PDF 0,4 MB)

Midlertidig gang- og sykkelbro åpner 16. juni

I dag 15. juni har Fornebubanen mottatt ferdigattest fra Bærum kommune for midlertidig gang- og sykkelveibro i Fornebuveien. Derfor åpner vi broen for ferdsel i morgen, onsdag 16. juni.

Ferdigattest - Fornebuveien 82 - midlertidig gang- og sykkelveibro (PDF 0,1 MB)

Oppstart av tunnelarbeider Lysaker - Fornebu

Fornebubanen med entreprenør Implenia starter i juni opp anleggsarbeider for driving av tunnel mellom Lysaker og Fornebu. Naboer som kan berøres av arbeidene mottar nå nabovarsel. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - Oppstart anleggsarbeid Lysaker - Fornebu (PDF 0,5 MB)

Oppstart av spuntarbeider på Skøyen

I forbindelse med Fornebubanens anleggsarbeider på Skøyen, vil Kynningsrud Fundamentering på vegne av NRC Norge starte opp med spuntarbeider 21.06.2021. Arbeidet har en estimert varighet på 10 uker. Spuntingen er definert som støyende til sterkt støyende arbeider, og vil derfor kun foregå i tidsrommet 08.00-17.00 på hverdager. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - oppstart av spuntarbeider på Skøyen (PDF 0,1 MB)

Presentasjon fra digitalt nabomøte for Lysaker

Her er presentasjonen som ble vist på digitalt nabomøte for utbygging på Lysaker den 8. juni. Du kan også se sendingen i opptak på vår Facebookside.

Presentasjon fra nabomøte om Lysaker (PDF 4,65 MB)

Grunnundersøkelser på Sollerud

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Sollerud for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Arbeidet utføres i uke 24 og uke 25. Alle borpunktene utføres på dagtid fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag). Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - grunnundersøkelser på Sollerud (PDF 0,3 MB)

Digitalt nabomøte om utbygging på Lysaker

Den 8. juni kl. 17.00 - 18.00 holder Fornebubanen et digitalt nabomøte på Facebook live. Møtet er åpent for alle (som har Facebook-profil, vel å merke) og du deltar ved å gå inn på Fornebubanens side på Facebook. Tema for møtet er utbygging på Lysaker og hvordan dette påvirker nærmiljøet på Lysaker, Lilleaker og østover mot Vækerø. 

Her er presentasjonen fra nabomøtet (PDF 4,65 MB)

Igangsettingstillatelse for tunnel Lysaker - Fornebu

Bærum kommune har gitt igangsettingstillatelse for tunnel med stasjonshaller, tverrslags- og by-pass tunnel fra Lysaker til Fornebu sør. Dette betyr at Fornebubanen med entreprenør Implenia kan starte tunneldrivingen på denne strekning.

Igangsettingstillatelse Fornebu sør - Lysaker - tunnel (PDF 0,3 MB)

Mai 2021

Støvmålinger for april og mai

For å overvåke støv fra anleggsområdene opp mot Fornebubanens utslippskrav, er det montert støvmålere rundt anlegget på Fornebu sør og det kommende anlegget på Skøyen. Støvmålerne demonteres og sendes til analyse en gang per måned. Resultatene foreligger etter cirka 15 dager og publiseres her. Resultatene viser et gjennomsnitt av støvutslipp over en ca. 30 dagers periode, i henhold til kravene i Fornebubanens utslippstillatelse.

Oppstart forberedende arbeider på Madserud

Fornebubanen varsler om oppstart av forberedende arbeider for etablering av tverrslagstunnel på Madserud. Det skal graves, anlegges riggområde og utransporteres masser fra Hundejordet, i området nær Monolitveien og Vestre gravlund. Se nabovarsel og kart for detaljer.

Nabovarsel - forberedende arbeider tverrslagstunnel Madserud (PDF 0,1 MB)
Situasjonskart forberedende arbeider Madserud (PDF 2,0 MB)

April 2021

Igangsettingstillatelse for grunnarbeider på Skøyen

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse for etablering av en tverrslagtunnel på Skøyen, ved Drammensveien 157.

Igangsettingstillatelse - Drammensveien 157 (PDF 0,4 MB)

Støvmålinger for mars og april

For å overvåke støv fra anleggsområdene opp mot Fornebubanens utslippskrav, er det montert støvmålere rundt anlegget på Fornebu sør og det kommende anlegget på Skøyen. Støvmålerne demonteres og sendes til analyse en gang per måned. Resultatene foreligger etter cirka 15 dager og publiseres her. Resultatene viser et gjennomsnitt av støvutslipp over en 30 dagers periode, i henhold til kravene i Fornebubanens utslippstillatelse.

Grunnundersøkelser (nattarbeider) på Majorstuen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser inne på Sporveien sitt sporområde på Majorstuen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i T-banesporene. På grunn av T-banetrafikken, må arbeidene utføres i driftspausen. Det er planlagt arbeid tre netter, disse er natt til 26.4, 27.4 og 28.4.21. Arbeidstiden vil være fra kl.01.30 til ca. kl.05.00. 

Nabovarsel - Grunnundersøkelser på Majorstuen (PDF 0,4 MB)

Oppstart av anleggsarbeider på Skøyen

I april starter Fornebubanen opp med anleggsarbeid på Skøyen. Anleggsarbeidene, som er forberedende arbeider for videre tunneldriving mellom Skøyen og Vækerø, vil i første omgang foregå på området mellom jernbanen, Hoffsveien og Tingstuveien. Anleggsarbeidet utføres av NRC på vegne av Fornebubanen. De nærmeste naboer i Hoffsveien, Tingstuveien og Harbitzalléen er varslet i eget nabovarsel. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - oppstart av anleggsarbeider på Skøyen (PDF 0,7 MB)

Mars 2021

Forberedende arbeider på Lysaker

Det nærmer seg oppstart for Fornebubanens anleggsarbeider på Lysaker. Det er sendt ut nabovarsel til naboer på Lysaker og Lilleaker angående forberedende arbeider med etablering av rigg- og anleggsområde og oppføring av anleggsbru over Lysakerelva. Se nabovarsel for detaljer og kartskisser.

Nabovarsel Lysaker mars 2021 (PDF 3,8 MB)

Utvidelse av sprengningsvindu på Fornebu sør

Fornebubanen har fått aksept fra Bærum kommune til å utføre sprengning på Fornebu sør til kl. 19.00 mandag til fredag og til kl. 15.00 lørdager. Dette er en utvidelse av sprengningsvinduet med to timer på hverdager samt lørdager. Dette gjelder frem til 30.09.2022. 

Det er ikke slik at Fornebubanen og Skanska planlegger mye sprengning kvelder og lørdager. Vi har søkt om denne utvidelsen for å ha bedre mulighet til å holde god fremdrift. Inntil videre vil de fleste salvene gå rundt kl. 15.00 på hverdager, som vanlig.

Rammetillatelse for etablering av tunnel Lysaker - Fornebu

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse fra Bærum kommune for etablering av T-banetunnel fra Lysaker til Fornebu, med tilhørende stasjonshaller, tverrslag, by-pass tunnel og kulverter. Se rammetillatelse for kart, dispensasjoner, vilkår og detaljer for øvrig.

Rammetillatelse tunnel Lysaker - Fornebu (PDF 1,7 MB)

Februar 2021

Omlegging av Rolfsbuktveien ved Hundsund rundkjøring

Nabovarsel sendt ut 15. februar av Fornebubanens entreprenører Skanska og Marthinsen & Duvholt varsler omlegging av veg ved Hundsund rundkjøring. Rolfsbuktveien legges midlertidig om et kort strekke forbi Skogenbuen. Her settes fartsgrensen ned til 30 km/t. Arbeidene er planlagt startet 22. februar. Omleggingen varer til høsten 2021 og gjøres fordi infrastruktur i bakken må legges om der Rolfsbuktveien møter Snarøyveien ved Hundsund rundkjøring. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - omlegging av veg - Rolfsbuktveien Hundsund (PDF 0,2 MB)

Støyende arbeider kl. 08.00 - 19.00 på Fornebu

Skanska har søkt om og fått innvilget dispensasjon til å utføre støyende arbeider, herunder sprengning, på anleggsområdet Fornebu sør fra kl. 08.00 til 19.00 alle hverdager. Dette er en utvidelse av arbeidstid for støyende arbeider med to timer, slik at det nå kan sprenges ikke bare til 17.00, men frem til 19.00. Dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker.

Tillatelse til støyende arbeid på Fornebu sør (PDF 0,1 MB)

Digitalt nabomøte onsdag 10. feb. kl. 17.30 - 18.30

Fornebubanen inviterer til informasjonsmøte for naboer, med fokus på strekningen Skøyen - Majorstuen. Du kan delta på møtet via vår facebookside. Her kan du også se et opptak av nabomøtet.

Presentasjon fra nabomøte om Skøyen - Majorstuen (PPT 42 MB)

Rammetillatelse for etablering av tverrslagtunnel på Skøyen

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for etablering av tverrslagtunnel på Skøyen. Tverrslaget etableres i all hovedsak på område avsatt til baneformål, og får innkjørsel fra Hoffsveien. Hensikten med tverrslagstunnelen er å frakte ut masser fra tunneldrivingen for den kommende Fornebubanen. 

Rammetillatelse tverrslag Skøyen (PDF 0,2 MB)

Grunnundersøkelser på Sollerud

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Sollerud for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - grunnundersøkelser Sollerud (PDF 0,3 MB)

Grunnundersøkelser på Vækerø

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Vækerø for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - grunnundersøkelser Vækerø (PDF 0,3 MB)

Januar 2021

Fornebuporten og Flytårnet - Endring av areal under bakken

Fornebubanen søker Bærum kommune om dispensasjon til å gjøre mindre endringer i disponering av areal under bakken ved Fornebuporten og Flytårnet stasjoner. Stasjonshallene vil strekke seg ut over de gjeldende formålsgrensene for stasjon i begge retninger, og ligge innenfor areal avsatt til tunnel. Disse forholdene påvirker ikke bruk av areal over bakken. Nærmeste naboer er varslet særskilt.

Nabovarsel - Endring av tunnel og stasjonshall (PDF 1 MB)

Fornebubanens publikumsmodell

Publikumsmodellen er en digital modell av Fornebubanen basert på våre BIM-modeller. Modellen ligger på nett og er åpen for alle. Publikumsmodellen viser både utførte arbeider, pågående arbeider og planer for videre fremdrift. Her kan naboer og interessenter finne mye informasjon. Modellen oppdateres jevnlig.

Oppstart sprengning og støyende arbeider Fornebu sør

Fornebubanen og entreprenør Skanska starter opp sprengningsarbeider i uke 2. Spuntarbeider starter også i januar/februar. Det er sendt ut nabovarsel som inkluderer tilbud om SMS-varsling ved sprengning. Se nabovarsel nedenfor og for sprengningsvarsel gå direkte til Fornebubanens side på nabovarsling.no.

Nabovarsel - oppstart støyende arbeider Fornebu sør (PDF 0,6 MB)

Rammetillatelse med dispensasjon, for oppføring av midlertidig gang- og sykkelveibro

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse fra Bærum kommune til å sette opp gang- og sykkelveibro ved Fornebuveien 50. Når denne broen er på plass, vil den gå over Fornebubanens riggområde og gjenopprette forbindelsen for gang- og sykkelvei som per nå er stengt og lagt om. 

Rammetillatelse - midlertidig gang- og sykkelveibro (PDF 0,2 MB)

Desember 2020

Igangsettingstillatelse for uttak av masser og etablering av byggegrop på Fornebu sør

Fornebubanen har i dag 9. desember mottatt igangsettingstillatelse for uttak av masser og etablering av byggegrop på Fornebu sør, fra Bærum kommune. Dermed kan de omfattende grunnarbeidene starte samtidig med at miljøsanering og riving utføres.

Igangsettelsestillatelse grunnarbeider Fornebu sør (PDF 0,2 MB)

Presentasjon fra nabomøtet på Facebook 7. desember

Fornebubanens presentasjon fra nabonettmøte 07122020 (PPT 49 MB)

Nabomøte på Facebook mandag 7. desember

Fornebubanen inviterer til digitalt nabomøte i anledning første spadetak på Fornebu sør. Nabokontakt, prosjektleder og byggeledere for Fornebu sør og Tunnel vil presentere planer og fremdrift. Det blir anledning til å få svar på spørsmål på direkten. Gå inn på vår Facebookside eller følg denne lenken for å delta på nabomøtet.

Igangsettingstillatelse for riving på Fornebu sør

Fornebubanen har i dag 3. desember mottatt igangsettingstillatelse for riving av flyplassbygg- og infrastruktur på Fornebu sør, fra Bærum kommune.

Igangsettingstillatelse riving Snarøyveien 73 Fornebu sør (PDF 0,2 MB)
 

November 2020

Tillatelse til graving av Fornebubanen parsell 2, Lysaker - Majorstuen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har godkjent Fornebubanens tiltaksplaner for område Lysaker – Majorstuen. Statsforvalteren i Oslo og Viken gir Oslo kommune, Fornebubanen tillatelse til graving og håndtering av forurenset grunn på områdene som tiltaksplanene omfatter. Disse tillatelsene er nødvendige for at Fornebubanen skal kunne starte opp planlagt utbygging i Oslo kommune.

Tillatelse til graving i forurenset grunn Lysaker - Majorstua (PDF 0,3 MB)
Vilkår for tillatelse til graving i forurenset grunn Lysaker - Majorstua (PDF 0,4 MB)

Grunnundersøkelser på Skøyen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Skøyen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Eiendommer som berøres av grunnundersøkelsene er Sigurd Iversens vei 37-49 og Adventveien 2. Arbeidet utføres i uke 46. Alle borpunktene utføres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 mandag – fredag.

Se nabovarsel for kart og detaljer (PDF 3,0 MB)

Oktober 2020

Skanska er tildelt kontrakt for grunnarbeider på Fornebu

Fornebubanen har tildelt Skanska kontrakten for grunnarbeider for Fornebu stasjon og base. Tilbudet fra Skanska var best på viktige kriterier som pris og miljøhensyn. Skanska vil etablere brakkerigg ved siden av Fornebubanens byggherrerigg på det gamle flyplassområdet. Naboer kan forvente å se mannskap og maskiner både fra Skanska og deres samarbeidspartnere og underleverandører Marthinsen & Duvholt, Entreprenørservice AS og Norsk Saneringsservice AS.

Seismiske målinger ved Lysaker stasjon - arbeid på kveld og natt

Fornebubanen og Impakt Geofysik AB skal utføre grunnundersøkelser med seismikk på begge sider av Lysakerelva i området rundt Lysaker stasjon. Impakt Geofysikk AB planlegger å utføre arbeidene i tidsrommet 19.00 – 23.00 og fra 01.00 - 06.00. Arbeidet utføres i perioden 12.oktober – 16.oktober 2020. Det skal være stille i perioden mellom 23.00 og 01.00. Arbeidet skrider nokså fort fram, og en strekning på 150 meter er som regel ferdig i løpet av én time. Den enkelte nabo vil derfor ikke høre lyden fra arbeidet særlig lenge. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - Seismiske grunnundersøkelser Lysaker (PDF 0,5 MB)

Oppstart sprengningsarbeider ved Fornebuveien 50

Fornebubanen med entreprenør Marthinsen & Duvholt og GJ Entreprenør planlegger å starte med sprengningsarbeider ved Fornebuveien 50 i uke 43. Det skal sprenges ut fjell som en del av de forberedende arbeidene ved tverrslag Fornebuporten. Se nabovarsel for kart, nærmere beskrivelse og tilbud om SMS-varsling av planlagt sprengning.

Nabovarsel - Oppstart sprengningsarbeid og tilbud om SMS-varsling (PDF 0,5 MB)

September 2020

Rammetillatelse for grunnarbeider på Fornebu sør

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for grunnarbeider på Fornebu sør fra Bærum kommune. Søknad om omlegging av infrastruktur, etablering av spunt rundt byggegrop og uttak av masser, godkjennes med plassering og utforming som vist på situasjonsplan.

Rammetillatelse grunnarbeid Fornebu sør (PDF 1,19 MB)
Situasjonsplan med kart (PDF 16,5 MB)

Endring av godkjent områdereguleringsplan for Flytårnet stasjon

Fornebubanen ønsker noen mindre endringer av reguleringsplanen som ble godkjent i 2015. Dette for å kunne tilpasse prosjektet til løsningsforslag fra vinner av arkitektkonkurranse, av hensyn til grunnforhold, og for å få et større anleggsområde med bedre mulighet for en sikker og god gjennomføring av arbeidene.

Bærum kommune har lagt forslag til endring av reguleringsplanen for Fornebubanen, delområde Flytårnet, ut til offentlig ettersyn. Forslaget er tilgjengelig på kommunens nettsider. Frist for uttalelser er 02.10.2020. 


9. september 2020 kl 16.00 – 19.00 sitter vi klare for å svare på spørsmål på e-post og telefon. I den forbindelse er det laget en kortfattet presentasjon av endringsforslaget. Presentasjonen finner du her:

Presentasjon høring Fornebubanen Fornebuporten (PDF 4,0 MB)

August 2020

Rammetillatelse for riving av Snarøyveien 73

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for riving av bygninger i Snarøyveien 73. Dette gjelder de gamle flyplassbyggene og annen infrastruktur på Fornebu sør. Se rammetillatelse og kart som beskriver området for mer informasjon.

Rammetillatelse for riving (PDF 1,2 MB)
Kart med situasjonsplan (PDF 9,9 MB)

Grunnundersøkelser i Lysakerelva

Fornebubanen skal gjennomføre geotekniske boringer i Lysakerelva i området ved Lysaker stasjon. Det er planlagt åtte borehull. Boringene skal utføres med mobilt boretårn montert på gravemaskin. Dermed kan grunnundersøkelsene utføres fra land, slik at elvebunnen påvirkes minst mulig. Vegetasjon vil bli bundet opp slik at boretårnet påvirker vegetasjonen minst mulig. Arbeidet utføres i uke 34, mandag – fredag fra kl. 07.00 til kl.19.00.

Nabovarsel med kart - Geotekniske grunnundersøkelser i Lysakerelva (PDF 0,2 MB)

Grunnundersøkelser på Bane NOR sitt område på Skøyen, nattarbeid

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser inne på Bane NOR sitt sporområde på Skøyen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. På grunn av togtrafikken må arbeidene utføres på nattestid. Arbeidet er planlagt utført i løpet av fire søndager i august 2020, disse er natt til 09.08, 16.08, 23.08 og 30.08.20. Arbeidstiden vil være fra kl.01.15 til ca. kl.06.00.

Nabovarsel med kart - grunnundersøkelser Skøyen (PDF 0,2 MB)

Juli 2020

Grunnundersøkelser på Majorstua, Volvat og Madserud

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Majorstuen, Volvat og Madserud. Arbeidet utføres i perioden uke 29 til uke 31. Alle borpunktene utføres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag).

Nabovarsel med kart - grunnundersøkelser Majorstua, Volvat og Madserud (PDF 0,2 MB)

Oppstart av anleggsarbeider ved Fornebuveien 50

Fornebubanen med entreprenør Marthinsen & Duvholt skal etablere anleggsområde og starte forberedende arbeider for tverrslagstunnel for Fornebubanen. Oppstart er mandag 20. juli. Et tverrslag er en atkomsttunnel til selve hovedtunnelen, for tilgang og transport av masser. Oppdraget omfatter etablering av forskjæring og påhugg for tverrslagstunnel med tilhørende riggområde ved rundkjøring nær Fornebuveien 50. Etableringen av tunnelpåhugget innebærer blant annet hogstarbeider, boring, pigging og sprengning i dagen samt utkjøring av masser. I kontrakten inngår også etableringen av ny adkomst til Radisson Blu Park hotell og omlegging av systemet for gang- og sykkeltrafikk. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - oppstart anleggsarbeider Fornebuporten (PDF 0,7 MB)

Igangsettelsestillatelse for anleggsarbeider Fornebuporten

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse fra Bærum kommune for anleggsarbeider ved Fornebuveien 50.

Igansettingstillatelse-etablering av forskjæring-riggområde og dispensasjon fra arealplan (PDF 1,0 MB)

Etableringen av forskjæring og tunnelpåhugg innebærer fjerning av løsmasser, sprengning i dagen og sikring av anleggsområdet, herunder omlegging av gang- og sykkelvei, samt etablering av riggområde.

Juni 2020

Sjøledninger blir fraktet på lekter og senket i Fornebukta og Rolfsbukta i månedsskiftet juni-juli. Arbeidet vil sees fra land og foregår med gravemaskin på lekter. Sjøledningene må gå ut til dybde 20 meter under overflaten ved lavvann. Sjøledningene i Fornebukta og Rolfsbukta er forlengelser av eksisterende sjøledning for overflatevann. Vann fra Fornebubanens anleggsvirksomhet vil bli renset og testet før det ledes ut i fjorden og slippes ut på 20 meters dyp.

Mai 2020

Igangsettelsestillatelser fra Bærum kommune

Fornebubanen har mottatt igangsettelsestillatelser for arbeid med sjøledninger i Fornebukta og Rolfsbukta.

Igangsettelsestillatelse sjøledning Fornebukta (PDF 0,9 MB)

Igangsettelsestillatelse sjøledning Rolfsbukta (PDF 0,9 MB)

Grunnundersøkelser ved Vestre gravlund og på Volvat

Fornebubanen gjennomfører geotekniske boringer i området ved Volvat, Sørkedalsveien, Monolitveien og Vestre gravlund, for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidet utføres i perioden uke 21 til uke 24. Alle borpunktene utføres på dagtid fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag). 

Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Oslo kommune Fornebubanen innhenter tillatelser hos grunneiere som blir berørt av arbeidene. Enkelte borepunkter ligger på gangvei inne på Vestre gravlund. Dette er varslet og godkjent av Gravferdsetaten.

Nabovarsel med bilder av området (PDF 0,3 MB)

Grunnundersøkelser ved Flytårnet

Fornebubanen planlegger å gjennomføre sju geotekniske boringer på Flytårnet for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Arbeidet utføres i perioden uke 20 til uke 23. De aller fleste borpunktene, der det er mulig, gjøres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag).

Nabovarsel grunnundersøkelser ved Flytårnet (PDF 0,4 MB)

Registrering av energibrønner

Fornebubanen gjennomfører registrering av energibrønner innenfor området som er regulert for utbygging av Fornebubanen. Denne gangen registrerer vi energibrønner i et annet område enn der vi registrerte energibrønner i 2017. Grunneiere vil bli kontaktet individuelt og oppfordret til å registrere om de har energibrønn på sin eiendom, om de ikke har energibrønn, eller eventuelt om de ikke vet om det finnes energibrønn på eiendommen.

Vi ber om hjelp fra alle grunneiere som i disse dager mottar nabovarsel digitalt eller per brev. Følg instruksjonene i nabovarselet. Frist for registrering er 24. mai 2020. Skjema for registrering er også tilgjengelig her: Registreringsskjema – ekstern nettside
 

Grunnundersøkelser mellom Madserud og Majorstuen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser mellom Madserud og Majorstuen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i området. Arbeidet utføres i perioden uke 19 til uke 26. 

Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Oslo kommune Fornebubanen innhenter tillatelser hos grunneiere som blir berørt av arbeidene. Øvrige beboere i område vil kunne merke noe støy i tilknytning til disse arbeidene.

Nabovarsel med bilder av området (PDF 0,4 MB)

April 2020

Informasjonsmøte for naboer 29. april kl. 18.00

Følg denne lenken for å komme til informasjonsmøtet. Artikkelen hos Budstikka blir oppdatert når møtet starter kl. 18.00.

Fornebubanen inviterer beboere, næringsliv og institusjoner på Fornebu til informasjonsmøte onsdag 29. april kl. 18.00. Siden det ikke er mulig med et fysisk møte slik vi opprinnelig planla, blir det et digitalt informasjonsmøte på budstikka.no. Møtet handler om hvordan byggestart på Fornebu sør senere i høst vil kunne påvirke området, og er mest aktuelt for dem som bor og jobber på Fornebu sør. Men møtet er selvsagt åpent for alle. 

Følg med på budstikka.no 29. april kl. 18.00, og send oss gjerne dine spørsmål på forhånd til: kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no

Her kan du laste ned presentasjonen (PPT 37 MB)

Grunnundersøkelser ved Hoff trikkeholdeplass

Grunnundersøkelser i trikkesporet ved Hoff trikkeholdeplass som skulle funnet sted i mars, men som ble utsatt, skal foregå på natten den 21.04, 22.04 og om nødvendig også 23.04, fra kl.01.15 til kl.05.00 disse netter. Se Mars 2020 for mer detaljert informasjon.

Reguleringsendring – Endring av traseen mellom Bestum og Majorstua

Fornebubanen ønsker å endre traseen for Fornebubanen mellom Bestum og Majorstuen, regulert i reguleringsplan S-4986, vedtatt 31.01.2018. Endringen vil omfatte en strekning på ca. 3,7 km fra Bestum, via Skøyen og Madserud, til Majorstuen og vil måtte gjennomføres ved en reguleringsendring. Hovedhensikten med reguleringsendringen er å flytte fremtidig Skøyen stasjon nordvest for regulert plassering av stasjonen, for å kunne plassere stasjonen i fjell. Stasjonen vil også bli lagt dypere. En flytting av stasjonen medfører også at sportraseen må endres. 

Den nye reguleringsplanen vil i hovedsak omfatte arealer under terreng, men det skal også reguleres anlegg på terreng. Under terreng vil det viktigste formålet være trasé for sporveg/ forstadsbane. På terreng skal det i hovedsak reguleres sikringssone for tunnel, samt stasjons- og rømningsadkomster. Som del av planarbeidet skal det vurderes om gjeldende regulering for Fornebubanen S-4986, skal oppheves.

Reguleringsendringen vil utarbeides på grunnlag av planprogram for Fornebubanen Lysaker – Majorstuen, fastsatt 01.07.2014. Konsekvenser av omreguleringen skal utredes iht. fastsatt planprogram. Hensikten er å synliggjøre endringer i konsekvenser mellom gjeldende regulering og nytt planforslag for Fornebubanen. Tilleggsutredninger vil bli lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med planforslaget.

Du kan se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn.
Saken har saksnummer 201908157.

Se annonse i publisert i Aftenposten 15. april 2020 (PDF 0,2 MB)
 

Grunnundersøkelser på Ahlsell-tomta ved Hoff trikkeholdeplass

Fornebubanen kartlegger berggrunnen under Ahlsell Skøyen. Kartleggingen skal dokumentere bergkvalitet, sprekker og svakhetssoner i grunnen. 

Arbeidene består av kjerneboring og starter opp 26. mars. Arbeidene vil pågå til midten av mai. Arbeidstid er mandager til lørdager fra kl. 07.00 til kl.19.00. Ingen arbeider på søndager eller helligdager.

Siden arbeidene foregår på industritomt vil ingen beboere bli direkte berørt eller merke plagsom støy fra kjerneboringen. Fornebubanen har søkt om tillatelse til støyende arbeider hos Helseetaten i Oslo kommune. Arbeidene utføres av Entreprenørservice AS.

Mars 2020

Grunnundersøkelser på Skøyen, Hoff trikkeholdeplass

Grunnundersøkelsene som var planlagt gjennomført 17.03, 18.03 og 19.03 er blitt utsatt som følge av omprioriteringer av mannskap grunnet koronavirusutbruddet. Grunnundersøkelsene vil bli gjennomført og varslet om på et senere tidspunkt.

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser på Hoff trikkeholdeplass for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i trikkesporet. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Grunneier Sporveien AS og Sporveien Trikken AS blir kontaktet spesielt for tillatelse til arbeidene. Øvrige beboere i området vil kunne merke noe støy i tilknytning til arbeidene. Arbeidet utføres natt til tirsdag 17.03, natt til onsdag 18.03, natt til torsdag 19.03.20 fra kl.01.15 til kl.05.00.

Nabovarsel - grunnundersøkelser - Skøyen - (PDF 0,3MB)

Februar 2020

Grunnundersøkelser ved Vækerø

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser på Vækerø for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser og miljøgeologiske grunnundersøkelser. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken i begge undersøkelsene. Grunneiere som blir berørt blir kontaktet spesielt for tillatelse til arbeidene. Arbeidet utføres mandager til fredager fra kl.0700 til kl.19:00.

Nabovarsel – Grunnundersøkelser – Vækerø (PDF 0,1MB)