Fornebubanen

Naboinformasjon om Fornebubanen

Nabomøter og kontaktinformasjon for naboer

Prosjekt Fornebubanen holder jevnlige møter for naboer og andre interesserte underveis i planleggingsfasen og når byggearbeidene starter høsten 2020. Møtene er åpne for alle som ønsker å komme, men grunnet Covid-19 situasjonen må store møter arrangeres på digitale plattformer. Fornebubanen vil orientere om byggeprosessen og det er alltid åpent for spørsmål. Du finner dato for kommende møter og andre arrangementer i kalenderen til Fornebubanen.

Kontaktperson for naboer

Line Fredriksen
Kommunikasjonssjef Fornebubanen
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Elektronisk nyhetsbrev

Våren 2020 startet Fornebubanen opp med nyhetsbrev på e-post. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her.

 

Tidligere nyhetsbrev:
Nyhetsbrev nr. 4 - 10.11.2020
Nyhetsbrev nr. 3 - 29.09.2020
Nyhetsbrev nr. 2 - 22.06.2020
Nyhetsbrev nr. 1 - 08.05.2020

Tillatelser og dispensasjoner

Desember 2020

Nabomøte på Facebook mandag 7. desember

Fornebubanen inviterer til digitalt nabomøte i anledning første spadetak på Fornebu sør. Nabokontakt, prosjektleder og byggeledere for Fornebu sør og Tunnel vil presentere planer og fremdrift. Det blir anledning til å få svar på spørsmål på direkten. Gå inn på vår Facebookside eller følg denne lenken for å delta på nabomøtet.

Igangsettingstillatelse for riving på Fornebu sør

Fornebubanen har i dag 3. desember mottatt igangsettingstillatelse for riving av flyplassbygg- og infrastruktur på Fornebu sør, fra Bærum kommune.

Igangsettingstillatelse riving Snarøyveien 73 Fornebu sør (PDF 0,2 MB)
 

November 2020

Tillatelse til graving av Fornebubanen parsell 2, Lysaker - Majorstuen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har godkjent Fornebubanens tiltaksplaner for område Lysaker – Majorstuen. Fylkesmannen i Oslo og Viken gir Oslo kommune, Fornebubanen tillatelse til graving og håndtering av forurenset grunn på områdene som tiltaksplanene omfatter. Disse tillatelsene er nødvendige for at Fornebubanen skal kunne starte opp planlagt utbygging i Oslo kommune.

Tillatelse til graving i forurenset grunn Lysaker - Majorstua (PDF 0,3 MB)
Vilkår for tillatelse til graving i forurenset grunn Lysaker - Majorstua (PDF 0,4 MB)

Grunnundersøkelser på Skøyen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Skøyen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Eiendommer som berøres av grunnundersøkelsene er Sigurd Iversens vei 37-49 og Adventveien 2. Arbeidet utføres i uke 46. Alle borpunktene utføres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 mandag – fredag.

Se nabovarsel for kart og detaljer (PDF 3,0 MB)

Oktober 2020

Skanska er tildelt kontrakt for grunnarbeider på Fornebu

Fornebubanen har tildelt Skanska kontrakten for grunnarbeider for Fornebu stasjon og base. Tilbudet fra Skanska var best på viktige kriterier som pris og miljøhensyn. Skanska vil etablere brakkerigg ved siden av Fornebubanens byggherrerigg på det gamle flyplassområdet. Naboer kan forvente å se mannskap og maskiner både fra Skanska og deres samarbeidspartnere og underleverandører Marthinsen & Duvholt, Entreprenørservice AS og Norsk Saneringsservice AS.

Seismiske målinger ved Lysaker stasjon - arbeid på kveld og natt

Fornebubanen og Impakt Geofysik AB skal utføre grunnundersøkelser med seismikk på begge sider av Lysakerelva i området rundt Lysaker stasjon. Impakt Geofysikk AB planlegger å utføre arbeidene i tidsrommet 19.00 – 23.00 og fra 01.00 - 06.00. Arbeidet utføres i perioden 12.oktober – 16.oktober 2020. Det skal være stille i perioden mellom 23.00 og 01.00. Arbeidet skrider nokså fort fram, og en strekning på 150 meter er som regel ferdig i løpet av én time. Den enkelte nabo vil derfor ikke høre lyden fra arbeidet særlig lenge. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - Seismiske grunnundersøkelser Lysaker (PDF 0,5 MB)

Oppstart sprengningsarbeider ved Fornebuveien 50

Fornebubanen med entreprenør Marthinsen & Duvholt og GJ Entreprenør planlegger å starte med sprengningsarbeider ved Fornebuveien 50 i uke 43. Det skal sprenges ut fjell som en del av de forberedende arbeidene ved tverrslag Fornebuporten. Se nabovarsel for kart, nærmere beskrivelse og tilbud om SMS-varsling av planlagt sprengning.

Nabovarsel - Oppstart sprengningsarbeid og tilbud om SMS-varsling (PDF 0,5 MB)

September 2020

Rammetillatelse for grunnarbeider på Fornebu sør

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for grunnarbeider på Fornebu sør fra Bærum kommune. Søknad om omlegging av infrastruktur, etablering av spunt rundt byggegrop og uttak av masser, godkjennes med plassering og utforming som vist på situasjonsplan.

Rammetillatelse grunnarbeid Fornebu sør (PDF 1,19 MB)
Situasjonsplan med kart (PDF 16,5 MB)

Endring av godkjent områdereguleringsplan for Flytårnet stasjon

Fornebubanen ønsker noen mindre endringer av reguleringsplanen som ble godkjent i 2015. Dette for å kunne tilpasse prosjektet til løsningsforslag fra vinner av arkitektkonkurranse, av hensyn til grunnforhold, og for å få et større anleggsområde med bedre mulighet for en sikker og god gjennomføring av arbeidene.

Bærum kommune har lagt forslag til endring av reguleringsplanen for Fornebubanen, delområde Flytårnet, ut til offentlig ettersyn. Forslaget er tilgjengelig på kommunens nettsider. Frist for uttalelser er 02.10.2020. 


9. september 2020 kl 16.00 – 19.00 sitter vi klare for å svare på spørsmål på e-post og telefon. I den forbindelse er det laget en kortfattet presentasjon av endringsforslaget. Presentasjonen finner du her:

Presentasjon høring Fornebubanen Fornebuporten (PDF 4,0 MB)

August 2020

Rammetillatelse for riving av Snarøyveien 73

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for riving av bygninger i Snarøyveien 73. Dette gjelder de gamle flyplassbyggene og annen infrastruktur på Fornebu sør. Se rammetillatelse og kart som beskriver området for mer informasjon.

Rammetillatelse for riving (PDF 1,2 MB)
Kart med situasjonsplan (PDF 9,9 MB)

Grunnundersøkelser i Lysakerelva

Fornebubanen skal gjennomføre geotekniske boringer i Lysakerelva i området ved Lysaker stasjon. Det er planlagt åtte borehull. Boringene skal utføres med mobilt boretårn montert på gravemaskin. Dermed kan grunnundersøkelsene utføres fra land, slik at elvebunnen påvirkes minst mulig. Vegetasjon vil bli bundet opp slik at boretårnet påvirker vegetasjonen minst mulig. Arbeidet utføres i uke 34, mandag – fredag fra kl. 07.00 til kl.19.00.

Nabovarsel med kart - Geotekniske grunnundersøkelser i Lysakerelva (PDF 0,2 MB)

Grunnundersøkelser på Bane NOR sitt område på Skøyen, nattarbeid

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser inne på Bane NOR sitt sporområde på Skøyen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. På grunn av togtrafikken må arbeidene utføres på nattestid. Arbeidet er planlagt utført i løpet av fire søndager i august 2020, disse er natt til 09.08, 16.08, 23.08 og 30.08.20. Arbeidstiden vil være fra kl.01.15 til ca. kl.06.00.

Nabovarsel med kart - grunnundersøkelser Skøyen (PDF 0,2 MB)

Juli 2020

Grunnundersøkelser på Majorstua, Volvat og Madserud

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Majorstuen, Volvat og Madserud. Arbeidet utføres i perioden uke 29 til uke 31. Alle borpunktene utføres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag).

Nabovarsel med kart - grunnundersøkelser Majorstua, Volvat og Madserud (PDF 0,2 MB)

Oppstart av anleggsarbeider ved Fornebuveien 50

Fornebubanen med entreprenør Marthinsen & Duvholt skal etablere anleggsområde og starte forberedende arbeider for tverrslagstunnel for Fornebubanen. Oppstart er mandag 20. juli. Et tverrslag er en atkomsttunnel til selve hovedtunnelen, for tilgang og transport av masser. Oppdraget omfatter etablering av forskjæring og påhugg for tverrslagstunnel med tilhørende riggområde ved rundkjøring nær Fornebuveien 50. Etableringen av tunnelpåhugget innebærer blant annet hogstarbeider, boring, pigging og sprengning i dagen samt utkjøring av masser. I kontrakten inngår også etableringen av ny adkomst til Radisson Blu Park hotell og omlegging av systemet for gang- og sykkeltrafikk. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - oppstart anleggsarbeider Fornebuporten (PDF 0,7 MB)

Igangsettelsestillatelse for anleggsarbeider Fornebuporten

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse fra Bærum kommune for anleggsarbeider ved Fornebuveien 50.

Igansettingstillatelse-etablering av forskjæring-riggområde og dispensasjon fra arealplan (PDF 1,0 MB)

Etableringen av forskjæring og tunnelpåhugg innebærer fjerning av løsmasser, sprengning i dagen og sikring av anleggsområdet, herunder omlegging av gang- og sykkelvei, samt etablering av riggområde.

Juni 2020

Sjøledninger blir fraktet på lekter og senket i Fornebukta og Rolfsbukta i månedsskiftet juni-juli. Arbeidet vil sees fra land og foregår med gravemaskin på lekter. Sjøledningene må gå ut til dybde 20 meter under overflaten ved lavvann. Sjøledningene i Fornebukta og Rolfsbukta er forlengelser av eksisterende sjøledning for overflatevann. Vann fra Fornebubanens anleggsvirksomhet vil bli renset og testet før det ledes ut i fjorden og slippes ut på 20 meters dyp.

Mai 2020

Igangsettelsestillatelser fra Bærum kommune

Fornebubanen har mottatt igangsettelsestillatelser for arbeid med sjøledninger i Fornebukta og Rolfsbukta.

Igangsettelsestillatelse sjøledning Fornebukta (PDF 0,9 MB)

Igangsettelsestillatelse sjøledning Rolfsbukta (PDF 0,9 MB)

Grunnundersøkelser ved Vestre gravlund og på Volvat

Fornebubanen gjennomfører geotekniske boringer i området ved Volvat, Sørkedalsveien, Monolitveien og Vestre gravlund, for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidet utføres i perioden uke 21 til uke 24. Alle borpunktene utføres på dagtid fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag). 

Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Oslo kommune Fornebubanen innhenter tillatelser hos grunneiere som blir berørt av arbeidene. Enkelte borepunkter ligger på gangvei inne på Vestre gravlund. Dette er varslet og godkjent av Gravferdsetaten.

Nabovarsel med bilder av området (PDF 0,3 MB)

Grunnundersøkelser ved Flytårnet

Fornebubanen planlegger å gjennomføre sju geotekniske boringer på Flytårnet for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Arbeidet utføres i perioden uke 20 til uke 23. De aller fleste borpunktene, der det er mulig, gjøres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag).

Nabovarsel grunnundersøkelser ved Flytårnet (PDF 0,4 MB)

Registrering av energibrønner

Fornebubanen gjennomfører registrering av energibrønner innenfor området som er regulert for utbygging av Fornebubanen. Denne gangen registrerer vi energibrønner i et annet område enn der vi registrerte energibrønner i 2017. Grunneiere vil bli kontaktet individuelt og oppfordret til å registrere om de har energibrønn på sin eiendom, om de ikke har energibrønn, eller eventuelt om de ikke vet om det finnes energibrønn på eiendommen.

Vi ber om hjelp fra alle grunneiere som i disse dager mottar nabovarsel digitalt eller per brev. Følg instruksjonene i nabovarselet. Frist for registrering er 24. mai 2020. Skjema for registrering er også tilgjengelig her: Registreringsskjema – ekstern nettside
 

Grunnundersøkelser mellom Madserud og Majorstuen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser mellom Madserud og Majorstuen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i området. Arbeidet utføres i perioden uke 19 til uke 26. 

Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Oslo kommune Fornebubanen innhenter tillatelser hos grunneiere som blir berørt av arbeidene. Øvrige beboere i område vil kunne merke noe støy i tilknytning til disse arbeidene.

Nabovarsel med bilder av området (PDF 0,4 MB)

April 2020

Informasjonsmøte for naboer 29. april kl. 18.00

Følg denne lenken for å komme til informasjonsmøtet. Artikkelen hos Budstikka blir oppdatert når møtet starter kl. 18.00.

Fornebubanen inviterer beboere, næringsliv og institusjoner på Fornebu til informasjonsmøte onsdag 29. april kl. 18.00. Siden det ikke er mulig med et fysisk møte slik vi opprinnelig planla, blir det et digitalt informasjonsmøte på budstikka.no. Møtet handler om hvordan byggestart på Fornebu sør senere i høst vil kunne påvirke området, og er mest aktuelt for dem som bor og jobber på Fornebu sør. Men møtet er selvsagt åpent for alle. 

Følg med på budstikka.no 29. april kl. 18.00, og send oss gjerne dine spørsmål på forhånd til: kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no

Her kan du laste ned presentasjonen (PPT 37 MB)

Grunnundersøkelser ved Hoff trikkeholdeplass

Grunnundersøkelser i trikkesporet ved Hoff trikkeholdeplass som skulle funnet sted i mars, men som ble utsatt, skal foregå på natten den 21.04, 22.04 og om nødvendig også 23.04, fra kl.01.15 til kl.05.00 disse netter. Se Mars 2020 for mer detaljert informasjon.

Reguleringsendring – Endring av traseen mellom Bestum og Majorstua

Fornebubanen ønsker å endre traseen for Fornebubanen mellom Bestum og Majorstuen, regulert i reguleringsplan S-4986, vedtatt 31.01.2018. Endringen vil omfatte en strekning på ca. 3,7 km fra Bestum, via Skøyen og Madserud, til Majorstuen og vil måtte gjennomføres ved en reguleringsendring. Hovedhensikten med reguleringsendringen er å flytte fremtidig Skøyen stasjon nordvest for regulert plassering av stasjonen, for å kunne plassere stasjonen i fjell. Stasjonen vil også bli lagt dypere. En flytting av stasjonen medfører også at sportraseen må endres. 

Den nye reguleringsplanen vil i hovedsak omfatte arealer under terreng, men det skal også reguleres anlegg på terreng. Under terreng vil det viktigste formålet være trasé for sporveg/ forstadsbane. På terreng skal det i hovedsak reguleres sikringssone for tunnel, samt stasjons- og rømningsadkomster. Som del av planarbeidet skal det vurderes om gjeldende regulering for Fornebubanen S-4986, skal oppheves.

Reguleringsendringen vil utarbeides på grunnlag av planprogram for Fornebubanen Lysaker – Majorstuen, fastsatt 01.07.2014. Konsekvenser av omreguleringen skal utredes iht. fastsatt planprogram. Hensikten er å synliggjøre endringer i konsekvenser mellom gjeldende regulering og nytt planforslag for Fornebubanen. Tilleggsutredninger vil bli lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med planforslaget.

Du kan se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn.
Saken har saksnummer 201908157.

Se annonse i publisert i Aftenposten 15. april 2020 (PDF 0,2 MB)
 

Grunnundersøkelser på Ahlsell-tomta ved Hoff trikkeholdeplass

Fornebubanen kartlegger berggrunnen under Ahlsell Skøyen. Kartleggingen skal dokumentere bergkvalitet, sprekker og svakhetssoner i grunnen. 

Arbeidene består av kjerneboring og starter opp 26. mars. Arbeidene vil pågå til midten av mai. Arbeidstid er mandager til lørdager fra kl. 07.00 til kl.19.00. Ingen arbeider på søndager eller helligdager.

Siden arbeidene foregår på industritomt vil ingen beboere bli direkte berørt eller merke plagsom støy fra kjerneboringen. Fornebubanen har søkt om tillatelse til støyende arbeider hos Helseetaten i Oslo kommune. Arbeidene utføres av Entreprenørservice AS.

Mars 2020

Grunnundersøkelser på Skøyen, Hoff trikkeholdeplass

Grunnundersøkelsene som var planlagt gjennomført 17.03, 18.03 og 19.03 er blitt utsatt som følge av omprioriteringer av mannskap grunnet koronavirusutbruddet. Grunnundersøkelsene vil bli gjennomført og varslet om på et senere tidspunkt.

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser på Hoff trikkeholdeplass for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i trikkesporet. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Grunneier Sporveien AS og Sporveien Trikken AS blir kontaktet spesielt for tillatelse til arbeidene. Øvrige beboere i området vil kunne merke noe støy i tilknytning til arbeidene. Arbeidet utføres natt til tirsdag 17.03, natt til onsdag 18.03, natt til torsdag 19.03.20 fra kl.01.15 til kl.05.00.

Nabovarsel - grunnundersøkelser - Skøyen - (PDF 0,3MB)

Februar 2020

Grunnundersøkelser ved Vækerø

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser på Vækerø for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser og miljøgeologiske grunnundersøkelser. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken i begge undersøkelsene. Grunneiere som blir berørt blir kontaktet spesielt for tillatelse til arbeidene. Arbeidet utføres mandager til fredager fra kl.0700 til kl.19:00.

Nabovarsel – Grunnundersøkelser – Vækerø (PDF 0,1MB)